Impost sobre activitats econòmiques

(IAE) Impost directe, real, objectiu i periòdic que grava les activitats empresarials i artístiques dutes a terme per persones jurídiques no exceptuades expressament per la llei. Les activitats gravades es caracteritzen pel seu caràcter d'activitat autònoma, separada, no dependent d'una altra organització.