Imposició

Càrrega, gravamen, obligació, especialment quan es tracta d'impostos o tributs. Lliurament d'efectiu efectuat per un client a una entitat bancària d'acord amb unes condicions reglamentades per endavant.