Escoita os nosos expertos

  • 05:27

    A pesar dos nuboeiros que ensombrecen o panorama económico, Álvaro Manteca, responsable de estratexia de Banca Privada de O BBVA, e Roberto Hernanz, responsable de mercados de Banca Privada de O BBVA, dannos uns consellos prácticos para axudarnos a afrontar o momento.  • 04:57

    Álvaro Manteca, responsable de estratexia da Banca Privada do BBVA, e Roberto Hernanz, responsable de mercados da Banca Privada do BBVA, analizan os motivos das caídas tan significativas en xeral dos mercados financeiros globais, mentres a inflación segue sen dar sinais de reducirse.

Artigos de expertos sobre a actualidade dos mercados

6 de xuño

A economía mundial aguanta o envite dos principais riscos.

7 de xullo

Presión nas bolsas ante os riscos de desacelaración.

27 de xuño

As bolsas achan consolo na moderación das rendibilidades da débeda tras os maiores temores de recesión económica

20 de xuño

Niveis de venda extremos nos mercados

Advertencia legal

Os contidos desta sección teñen fins informativos e non constitúen a prestación de ningún tipo de servizo de investimento ou auxiliar e, en particular, non constitúen unha recomendación xeneralizada nin asesoramento financeiro de ningún tipo. Tampouco son unha oferta nin convite para a venda ou compra de produtos ou servizos financeiros. As opinións, predicións ou recomendacións que conteñen sono na data de cada contido. 

Os contidos poden non ser adecuados para os investidores por razón da súa situación financeira ou obxectivos de investimento e en ningún caso se está prestando asesoramento xurídico nin fiscal. Recoméndase aos investidores que obteñan asesoramento específico e especializado dos seus asesores. Algúns produtos ou servizos son presentados como exemplo, polo que pode que non haxa posibilidade de seren ofrecidos. Estes contidos baséanse en información de fontes consideradas como fidedignas pero o BBVA non pode dar garantía sobre a súa exactitude ou integridade. Os servizos, produtos e prezos dos contidos poden sufrir modificacións ou cambiar sen aviso previo. As alusións a rendibilidades pasadas non presupoñen, predispoñen ou condicionan rendibilidades futuras.

O BBVA ou algunha entidade do seu grupo poden ter unha posición directa ou indirecta, en calquera dos valores obxecto destes contidos, ou poden negociar por conta propia ou allea ou prestar servizos de asesoramento ao emisor dos valores mencionados ou a compañías vinculadas a este ou ter outros intereses.

Deixa que expertos movan o teu diñeiro por ti
Coas carteiras Multi3strategia delegas a xestión do teu diñeiro en mans dun equipo de expertos. A partir de 20.000 €.
Coas carteiras Multi3strategia delegas a xestión do teu diñeiro en mans dun equipo de expertos.