En què consisteix el lease-back?

Consisteix que el propietari d'un bé ven la seva propietat a una societat de lísing per al seu arrendament financer
El lease-back és una operació poc coneguda que pot resultar molt útil en un moment donat, especialment si l'empresa té elements patrimonials, però no de tresoreria, i necessita recórrer al finançament per obtenir liquiditat. El lease-back, com el seu nom indica, és similar al lísing, però al revés. L'operació consisteix que el propietari d'un bé, moble o immoble, el ven a una societat de lísing per subscriure'n, a continuació, un contracte d'arrendament financer.
Bàner superior Clic Pay Bàner superior Clic Pay
Autònoms i pimes
Tens l'opció de finançar els pagaments més habituals del teu negoci.

El venedor del bé obté una font de liquiditat i alhora s'assegura la recuperació de l'element a través de l'arrendament financer. La titularitat es transmet a la societat de lísing, i l'empresa venedora en manté els drets d'ús.

Generalment, aquestes operacions es fan sobre béns immobles, per bé que la normativa no impedeix que es facin sobre béns mobles.

El lease-back no suposa una disminució del patrimoni empresarial, ja que l'actiu es manté en el balanç, encara que el propietari, des del punt de vista jurídic, és el que l'ha adquirit. El venedor, en el moment d'activar el bé, haurà de reconèixer el deute com un passiu financer. La càrrega financera es distribuirà durant la vida del contracte i s'imputarà a pèrdues i guanys de conformitat amb el criteri de meritació. Per part seva, l'arrendador comptabilitzarà el corresponent actiu financer.

Pel que fa a l'amortització, el venedor i posteriorment arrendatari continuarà amortitzant l'actiu com si la transmissió no hagués tingut lloc. Només efectuarà una reclassificació del bé tenint en compte el criteri comptable. Quan es fa una venda d'un actiu per al seu posterior arrendament financer, el benefici de l'operació no es reconeixerà comptablement, i es donarà, en qualsevol cas, una menor càrrega financera pel finançament obtingut de la subsegüent operació d'arrendament financer.

Des del punt de vista de la fiscalitat, i amb relació al tractament de l'IVA, el lease-back té una doble consideració, com a entrega de béns per la venda de l'actiu i com a prestació de serveis pel contracte d'arrendament financer. L'IVA de la venda es liquidarà en el moment en què es faci l'operació, mentre que el de l'arrendament es registrarà a mesura que se'n meritin les quotes.

Bàner central Clic Pay Bàner central Clic Pay
Límit de crèdit Click & Pay
Per pagar impostos, nòmines i proveïdors.
Aquest tipus d'operacions ofereixen avantatges per a ambdues parts. El venedor obté una injecció de liquiditat alhora que manté l'actiu en el patrimoni empresarial i el continua utilitzant en la seva activitat econòmica, amb la qual cosa no ha hagut de prescindir d'una eina de treball i possible font d'ingressos. Els avantatges per al comprador se centren en l'aspecte financer més que en el patrimonial. Ha adquirit un actiu que li proporcionarà rendibilitat assegurada i amb poc risc.
CTA Clic Pay CTA Clic Pay
Empreses - També et podria interessar Empreses - També et podria interessar

També et podria interessar

  • T'expliquem quins són els criteris per classificar a una empresa en funció de la mida que tingui.
  • T'expliquem com ajuden a establir els impostos que ha de pagar cada treballador en funció dels seus ingressos
  • T'expliquem tots els detalls que necessites saber sobre aquesta associació estratègica temporal.