Ajudes per COVID-19

Solucions de finançament per al teu negoci

A BBVA volem ajudar-te a reduir l'impacte del coronavirus en el teu negoci. Si tens una empresa o ets autònom, et pots beneficiar del finançament que oferim, que es basa en la línia d'avals de l'estat gestionada per l'ICO.

S'hi podran incorporar, amb caràcter retroactiu, operacions formalitzades a partir del 17 de març de 2020.

De quina mena de finançament es tracta?

Les nostres ajudes, basades en la línia d'avals ICO, estan adaptades a les teves necessitats:

  • Tenen un termini de devolució de fins a 5 anys, amb un any màxim de carència per als venciments de finançament a llarg termini.
  • Amb manteniment de l'import per a finançament de circulant.
  • Amb liquiditat addicional per poder afrontar altres compromisos, com el pagament de nòmines, tributs o proveïdors.
  • A més, ens esforçarem per agilitzar al màxim els tràmits de formalització.

Només es podran beneficiar d'aquest finançament les pimes i autònoms, entenent com a pimes les empreses amb menys de 250 empleats, que no superin els 50 milions d'euros en volum de negoci o els 43 milions d'euros de balanç general i que, a més, no participin ni estiguin participades en un 25% o més per una altra empresa no pime. 

A més, un aval garantirà el 80% del nou préstec concedit (o de la renovació) tant a pimes com a autònoms, i BBVA assumirà el cost de l'aval de cada operació. 

Aquesta línia de finançament estarà disponible fins al 30 de setembre de 2020 o fins que es consumeixin els imports màxims del tram inicial. 

Condicions de finançament subjectes al compliment dels criteris d'elegibilitat exigits per l'ICO. Finançament, subjecte a aprovació per part de BBVA, S.A. i, si escau, de l'ICO amb la seva disponibilitat de línies d'avals.

Quina pot ser la finalitat de les ajudes?

El finançament es pot destinar al pagament de salaris, factures o tributs, al venciment d'obligacions financeres o a altres necessitats de liquiditat. És a dir, el bàsic per mantenir el negoci i l'ocupació actius en aquests moments complicats.

Com se sol·liciten les ajudes?

La sol·licitud es fa a través del gestor habitual de BBVA, que aclarirà qualsevol dubte i indicarà com enviar la documentació necessària. També és possible sol·licitar que et truquem o cercar les oficines obertes a cada localitat.

Cal tenir en compte que aquest finançament està disponible per a empreses, entitats públiques (nacionals, autonòmiques o locals) i autònoms de qualsevol sector que tinguin domicili social a Espanya.

Quina documentació es requereix?

Amb l'objectiu de complir els requisits de documentació fixats per a autònoms i pimes per l'Institut de Crèdit Oficial (d’ara endavant, ICO), tot seguit es detallen els documents necessaris per tramitar la Línia d'Avals Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

Documentació que s'ha d'aportar a BBVA:

  • Comptes anuals de l'exercici 2019 (formulats o aprovats) per a pimes (si no es tenen, les de l'últim exercici tancat) i declaració de la renda 2019 per a autònoms (activitat econòmica).
  • Model 390 de declaració anual d'IVA corresponent a l'exercici 2019. 
  • Informe d'auditoria de l'exercici 2019, si l'empresa hi està obligada. 
  • Certificat d'estar al corrent en les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (disponible telemàticament a www.agenciatributaria.es).

Documentació addicional per enviar a ICO des de BBVA:

  • Verificació del Registre Públic Concursal acreditant que en el moment de la sol·licitud la part finançada no es troba en situació concursal (disponible telemàticament a https://www.publicidadconcursal.es/concursal-web/).
  • Justificació de destí de l'empresa dels fons avalats (sous, salaris, proveïdors, obligacions tributàries, obligacions financeres, proveïdors, lloguers i altres necessitats de finançament, etc.). Aquest document es facilitarà per signar a BBVA.  
  • Autorització del client a l'ICO per poder sol·licitar CIRBE el pròxim 31/12/2020. Aquest document es facilitarà per signar a BBVA.  
  • Annex declaració ajudes subjectes al reglament de minimis. Aquest document es facilitarà per signar a BBVA.  

En el cas d'empreses no pimes, d'operacions superiors a 1.500.000 € o quan no sigui aplicable el règim de minimis, s'haurà de presentar a ICO documentació addicional. Els gestors BBVA indicaran en cada cas quins documents addicionals s'hauran de presentar. 

Baixar PDF amb la documentació requerida.

Línia d'avals ICO Sol·licita informació