Dissolució d'una societat mercantil de responsabilitat limitada

Aquests són els tràmits que cal seguir per completar aquest procés
Les societats mercantils limitades es dissolen, previ acord de la Junta General, per les causes que s'expressen en l'article 363 de la Llei de societats de capital, de 2 de juliol de 2010, que són les següents:
Bàner superior Compte Negocis Bàner superior Compte Negocis
Compte Negocis
El compte per al teu negoci sense comissió de manteniment.

1. Pel cessament en l'exercici de l'activitat que constitueix el seu objecte social, entenent que existeix aquest cessament si la societat roman inactiva durant més d'un any.

2. Per la conclusió de l'empresa que constitueixi el seu objecte.

3. Per la impossibilitat manifesta d'aconseguir la fi social.

4. Per la paralització dels òrgans socials, de manera que sigui impossible el seu funcionament.

5. Per pèrdues que deixin reduït el patrimoni net a un quantitat inferior a la meitat del capital social, fora que aquest s'augmenti o es redueixi en la mesura suficient, i sempre que no sigui procedent sol·licitar la declaració de concurs.

6. Per reducció del capital social per sota del mínim legal.

7. Perquè el valor nominal de les participacions socials sense vot o de les accions sense vot excedeix la meitat del capital social desembossat i no es restableix la proporció en el termini de dos anys.

8. Per qualsevol altra causa establerta en els estatuts.

També quedarà dissolta de ple dret per transcurs del termini de durada fixat en els estatuts socials, o si un cop transcorregut un any des de l'acord de reducció del capital social per sota del mínim legal per compliment d'una Llei no s'inscriu al Registre Mercantil la transformació o dissolució, o s'augmenta el capital fins al mínim legal.

La declaració del concurs de creditors no produirà per si mateixa la dissolució de la societat. Tanmateix, si s'obre la fase de liquidació del concurs, la societat quedarà dissolta de ple dret.

La dissolució de la societat determina l'obertura del procés de liquidació d'aquesta, durant el qual conserva la personalitat jurídica i haurà d'afegir la frase “en liquidació” a la seva denominació social.

Quan una societat mercantil decideix dissoldre's, en primer lloc s'ha d'assegurar que no hi ha deutes pendents de pagament. Per això, el primer pas és saldar les obligacions contretes i rescabalar-se dels drets de cobrament. Aquest procediment es denomina liquidació.

En els casos als quals es refereixen els números 1 a 8 de la llista de causes de dissolució expressat anteriorment, fa falta que la Junta General de la societat prengui l'acord de dissolució. Acord que, en el cas de les societats limitades, haurà de comptar amb el vot favorable de la majoria dels vots emesos, que al seu torn representin una tercera part del total dels vots corresponents a les participacions socials en què es divideix el capital de la societat.

Bàner Central Compte Negocis Bàner Central Compte Negocis
BBVA per a autònoms i pimes
Un compte adreçat tant a autònoms com a pimes que necessitin un compte per a la seva activitat professional.

Quan concorre una causa per a la dissolució de la societat, els administradors estan obligats a convocar la Junta General en el termini de dos mesos per adoptar l'acord de dissolució, i qualsevol soci pot sol·licitar als Administradors aquesta convocatòria si, segons el seu parer, concorre causa per a la dissolució.

Si la Junta no es convoca, no se celebra o no adopta l'acord de dissolució, qualsevol interessat pot sol·licitar la dissolució del Jutge del Mercantil del domicili social. Igualment, els administradors de la societat estan obligats a sol·licitar del Jutge la dissolució de la societat quan concorrent una causa de dissolució l'acord de la Junta General sigui contrari a la dissolució o no es pugui aconseguir. El termini de què disposen els Administradors és el de dos mesos a partir de la data prevista per a la celebració de la Junta (si no s'ha pogut celebrar) o des de la data de la Junta (si l'acord és contrari a la dissolució o no s'ha aconseguit).

Una vegada dissolta, comença el procés de liquidació de la societat.

La liquidació de la societat mercantil és el conjunt d'operacions societàries que tendeixen a fixar l'haver social o patrimoni de la societat amb la finalitat de dur a terme la posterior divisió i repartiment entre els socis que la componen. Quan concorre alguna causa que de conformitat amb la Llei ha de donar lloc a la dissolució d'una societat no es produeix la immediata extinció i desaparició de la societat, sinó que s'obre un període que en definitiva té per objecte percebre els crèdits pendents de la companyia i extingir les obligacions ja existents segons vagin vencent, modificant, per tant, per complet l'objecte social, que queda limitat a la mateixa liquidació. Les normes de la liquidació tenen per objecte, a més de garantir una extinció ordenada, la protecció dels drets dels creditors.

CTA Compte Negocis CTA Compte Negocis
Empreses - També et podria interessar Empreses - També et podria interessar

També et podria interessar

  • T'expliquem quins són els criteris per classificar a una empresa en funció de la mida que tingui.
  • T'expliquem com ajuden a establir els impostos que ha de pagar cada treballador en funció dels seus ingressos
  • T'expliquem tots els detalls que necessites saber sobre aquesta associació estratègica temporal.