Què és el cashflow?

El flux de caixa és un dels principals indicatius de l'estat financer d'una empresa que cal conèixer

Podem definir el cashflow com el flux de caixa o de tresoreria, encara que més que una definició és una traducció. Veurem quina informació ens ofereix aquest indicador sobre l'estat financer del nostre negoci o empresa.

Que un empresari o un directiu sàpiga llegir un balanç, un compte de pèrdues i guanys, és una mica inexcusable avui dia per molt que el financer no estigui dins la seva competència. Però amb això no n'hi ha prou, cal saber casar-ho amb la realitat. I la realitat és la liquiditat, la tresoreria. I aquí és on ens fem la pregunta següent: què és el flux de caixa?

Es tracta d'un terme que se segueix utilitzant molt, encara que ha cedit davant l'avenç d'altres com l'EBITDA. En qualsevol cas, el més important és entendre les raons per les quals s'hi recorre, les seves limitacions i com podem fer-lo servir. Ens centrarem en aquests punts en comptes d'aprofundir en classificacions i maneres de calcular-lo, que requeririen una enorme extensió i ens desviaria de l'essencial.

Bàner superior Clic Pay Bàner superior Clic Pay
Autònoms i pimes
Tens l'opció de finançar els pagaments més habituals del teu negoci.

La comptabilitat i la caixa

Un dels principals problemes en fer una anàlisi comptable és el de conciliar-la amb la nostra realitat financera. És habitual trobar-nos amb empreses amb una excel·lent salut segons una primera impressió dels seus comptes, que tenen les caixes buides. En temps de crisi, més enllà dels resultats s'atén a la tresoreria de l'empresa, i aquí comencem a topar-nos amb el concepte de flux de caixa.

Podem definir el cashflow com el flux de caixa o de tresoreria. Però això, més que una definició, ve a ser una traducció. Així que vegem la definició que s'acostuma a donar habitualment a les escoles.

Flux de caixa: Benefici + amortitzacions + provisions

Com veiem, el cashflow és un indicador en què s'agreguen als beneficis en un determinat període les amortitzacions i les provisions. Per què es fa, això? Si entenem la resposta a aquesta pregunta començarem a adonar-nos de la feina que ens queda per davant i de la dimensió del problema.

Les amortitzacions són un cost que no suposa una sortida de diners. Comptablement suposen una minoració del resultat de l'exercici, però no impliquen un desemborsament. L'efectiu, la tresoreria, continua aquí. El mateix passa amb les provisions.

Com podem començar a imaginar-nos, a través del cashflow intentem concretar les nostres disponibilitats financeres, l'efectiu que una empresa és capaç de generar en un període determinat, cosa que té una importància capital. Però no serà tan fàcil.

Quin sentit té parlar de cashflow?

Anar més enllà del benefici i arribar a parlar de flux de caixa pot resultar-nos molt útil. És un primer pas per conèixer la nostra salut financera, la marxa d'aquesta, la seva evolució. I amb aquest coneixement podem arribar a respondre els dubtes sobre si serem capaços de complir amb els nostres compromisos de pagaments.

Generem prou liquiditat per complir amb els nostres proveïdors? I amb els nostres creditors? Com impactarà una inversió en el flux de caixa previst?

Quan ens plantegem aquestes qüestions, buscant com quadrar les nostres necessitats amb les nostres possibilitats, sorgiran les diferents classes de cashflow pel seu origen: l'anomenat operatiu, el provinent d'inversions o desinversions i aquell derivat de les operacions financeres...

Davant d'això, també caldrà estudiar el cashflow per destí: accionistes, reinversions, amortització de deute, etc.

Bàner central Clic Pay Bàner central Clic Pay
Límit de crèdit Click & Pay
Per pagar impostos, nòmines i proveïdors.

Les limitacions per calcular el cashflow

La fórmula que hem donat per calcular el cashflow és la més coneguda i utilitzada, és el denominat cashflow comptable. Pot ser interessant, sobretot a efectes comparatius entre diferents exercicis, però té una limitació important i ve donada per la regla de la meritació.

La clau està en el fet que s'està computant com a tresoreria als beneficis comptables i això no és així en realitat. Que hàgim facturat una venda i n'hàgim comptabilitzat el benefici està molt lluny de suposar que l'hàgim cobrat efectivament. Si tot va bé, és molt probable que sigui una venda ajornada, i per tant, part de les vendes d'un exercici (i els seus beneficis) estaran pendents de cobrament en el següent. I, si les coses van malament, aquestes vendes ajornades no es cobraran i nosaltres ja les hem comptabilitzat com un euro més a la nostra butxaca.

No es tracta d'oblidar-nos del cashflow, es tracta d'entendre les seves limitacions i recórrer a diferents maneres per calcular-lo entenent les seves limitacions. És possible que per a determinades finalitats ens valgui el clàssic cashflow comptable. Per a d'altres haurem de recórrer a mètodes d'estimació directa o indirecta dels nostres fluxos de tresoreria (estudi in situ de la tresoreria, evolució de l'estat d'origen i aplicacions de fons, etc.).

Les limitacions de la comptabilitat fan que sigui necessari dotar-se d'instruments, siguin els que siguin, per testar els nivells de tresoreria, actuals i previstos, i, així, poder gestionar-los.

Eines per poder controlar l'estat financer de la teva empresa

A BBVA sabem com n'és, d'important, cuidar la gestió de la teva empresa. Per aconseguir-ho, posem a la teva disposició el servei BBVA One View, un agregador financer que t'ofereix tota la informació relativa als teus comptes, comptes de crèdit i targetes en un sol cop d'ull i independentment de l'entitat bancària. Una bona forma d'obtenir una visió global de la teva tresoreria des d'una única plataforma i en temps real. Tot, amb els estàndards més alts de seguretat i privacitat de BBVA.

Descobreix les possibilitats que t'ofereix des de la banca en línia de BBVA Net Cash, a través del web o de l'app, o entrant a www.bbvaoneview.com.

CTA Clic Pay CTA Clic Pay
Empreses - També et podria interessar Empreses - També et podria interessar

També et podria interessar

  • T'expliquem quins són els criteris per classificar a una empresa en funció de la mida que tingui.
  • T'expliquem com ajuden a establir els impostos que ha de pagar cada treballador en funció dels seus ingressos
  • T'expliquem tots els detalls que necessites saber sobre aquesta associació estratègica temporal.