UNNIM Pensions G10

NIVEL DE RISCO
1/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

O cobramento da prestación ou o exercicio do dereito de rescate só é posible en caso de acaecemento dalgunha das continxencias ou supostos excepcionais de liquidez regulados na normativa de plans e fondos de pensións.

O valor dos dereitos de mobilización, das prestacións e dos supostos excepcionais de liquidez depende do valor de mercado dos activos do fondo de pensións e pode provocar perdas relevantes.

Os teus aforros cun obxectivo de revalorización do 45 %

Plan de pensións garantido cuxo obxectivo é o logro dunha revalorización do 45,39 %. Actualmente pechado a comercialización.
  • 2 Achega inicial ou extraordinaria: 30 €.
  • 2 Dirixido a persoas cuxo horizonte de xubilación estea próximo a xaneiro de 2022.