Texto legal

 • O aboamento da bonificación ten a consideración dun rendemento de capital mobiliario suxeito a retención. Integrarase na base liquidable do aforro que tributa aos correspondentes tipos da escala vixente en función do territorio de residencia fiscal do perceptor.

  A devolución da bonificación, no suposto previsto no número anterior, considerarase rendemento de capital mobiliario negativo ao que lle resultarán de aplicación as regras de compensación vixentes establecidas por normativa fiscal. 

  O partícipe/socio está obrigado a manter os dereitos consolidados xerados coas achegas bonificadas, durante 5 anos consecutivos, contados desde a data de aboamento da bonificación. 

  Durante ese prazo o partícipe/socio, ademais, debe cumprir: 

  1. Os dereitos consolidados do partícipe/socio no plan non deben ser traspasados total ou parcialmente a calquera outro plan de pensións, plan de previsión individual ou plan de previsión asegurado promovido por entidades alleas ao Grupo BBVA.

  2. Os dereitos consolidados do partícipe/socio no plan non deben ser traspasados total ou parcialmente a calquera outro dos plans de pensións, plan de previsión individual ou plan de previsión asegurado promovidos polo BBVA non incluídos nesta campaña.

  En caso de incumprimento, deberá devolver a bonificación recibida, de acordo coas seguintes normas:

  1. Se durante os cinco anos seguintes ao aboamento, o partícipe/socio traspasa total ou parcialmente os dereitos consolidados do plan a calquera outro plan de pensións, plan de previsión individual ou plans de previsión asegurados pertencentes a entidades alleas ao Grupo BBVA, estará obrigado a devolver a bonificación, na parte proporcional ao número de participacións traspasadas, co valor liquidativo da data en que realizou a achega e na parte proporcional ao tempo de permanencia no plan.

  2. Se durante os cinco anos seguintes ao aboamento, o partícipe/socio realiza algún traspaso total ou parcial dos dereitos consolidados vinculados á bonificación a calquera outro plan de pensións ou de previsión promovido polo BBVA distinto dos pans acollidos a esta campaña, estará obrigado a devolver a bonificación recibida, na parte proporcional ao número de participacións traspasadas, co valor liquidativo da data en que realizou a achega e na parte proporcional ao tempo de permanencia no plan. 

  3. Se durante ese prazo, o partícipe/socio fai efectivo total ou parcialmente os dereitos consolidados vinculados á bonificación desta campaña, por calquera das continxencias ou supostos excepcionais de liquidez previstos nos regulamentos dos plans, o partícipe/socio estará obrigado a devolver a bonificación desta campaña, na parte proporcional ao número de participacións feitas efectivas, co valor liquidativo da data en que realizou a achega e na parte proporcional ao tempo de permanencia no plan, salvo que a prestación se realice en forma de renda periódica, en cuxo caso non se efectuará recobramento. 

  O partícipe/socio autoriza irrevogablemente o BBVA para proceder á aplicación dos depósitos en efectivo e á realización de todo tipo de dereitos de crédito, efectos mercantís ou títulos valores que, así mesmo, poidan estar depositados no BBVA, co obxecto de atender co seu importe e ata onde alcance, a devolución da bonificación.

  Adicionalmente, e para o caso de non resultar posible a devolución conforme ao previsto no parágrafo anterior, o partícipe/socio comprométese con carácter irrevogable a devolver a bonificación co importe que no seu momento reciba do plan. 

  Consulta no BBVA as alertas de liquidez, o indicador de risco e o documento cos datos fundamentais para o partícipe de cada plan de pensións.