CX Plus 30

NIVEL DE RISCO
1/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

O cobramento da prestación ou o exercicio do dereito de rescate só é posible en caso de acaecemento dalgunha das continxencias ou supostos excepcionais de liquidez regulados na normativa de plans e fondos de pensións.

O valor dos dereitos de mobilización, das prestacións e dos supostos excepcionais de liquidez depende do valor de mercado dos activos do fondo de pensións e pode provocar perdas relevantes.

Completa a túa pensión cun plan de xubilación

A política de investimentos deste fondo está destinada a maximizar a rendibilidade a medio-longo prazo a través do investimento da maior parte da carteira en valores de renda fixa de medio-longo prazo, en activos do mercado monetario e tesouraría.

  • Achega inicial ou extraordinaria: 30 €.
  • Dirixido a persoas que teñan o seu horizonte de xubilación próximo a 2020.