CX Europa 2026

NIVEL DE RISCO
1/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

O cobramento da prestación ou o exercicio do dereito de rescate só é posible en caso de acaecemento dalgunha das continxencias ou supostos excepcionais de liquidez regulados na normativa de plans e fondos de pensións.

O valor dos dereitos de mobilización, das prestacións e dos supostos excepcionais de liquidez depende do valor de mercado dos activos do fondo de pensións e pode provocar perdas relevantes.

Completa a túa pensión cun plan de xubilación

Fondo garantido de renda variable cuxa política de investimento está encamiñada á consecución dun obxectivo concreto de rendibilidade garantida ao plan polo BBVA.

  • Achega inicial ou extraordinaria: 30 €.
  • Dirixido a persoas que teñan o horizonte de xubilación a longo prazo.