Caixa Tarragona Garantia 2020

NIVEL DE RISCO
1/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

O cobramento da prestación ou o exercicio do dereito de rescate só é posible en caso de acaecemento dalgunha das continxencias ou supostos excepcionais de liquidez regulados na normativa de plans e fondos de pensións.

O valor dos dereitos de mobilización, das prestacións e dos supostos excepcionais de liquidez depende do valor de mercado dos activos do fondo de pensións e pode provocar perdas relevantes.

Completa a túa pensión cun plan de xubilación

A política de investimento está orientada a un perfil de investidor que valora rendibilidades positivas e estables, que non admite risco e considera que o seu capital debe estar asegurado.

  • Achega inicial ou extraordinaria: 30 €.
  • Dirixido a persoas que teñan nivel medio de capacidade de aforro a longo prazo e que teñan o seu horizonte de xubilación a longo prazo.