BBVA Plan Sostenible Moderado ISR

NIVEL DE RISCO
4/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

O cobramento da prestación ou o exercicio do dereito de rescate só é posible en caso de acaecemento dalgunha das continxencias ou supostos excepcionais de liquidez regulados na normativa de plans e fondos de pensións.

O valor dos dereitos de mobilización, das prestacións e dos supostos excepcionais de liquidez depende do valor de mercado dos activos do fondo de pensións e pode provocar perdas relevantes.

Completa túa a pensión cun plan de pensións

É un plan de renda variable mixta, é dicir, que destina a maior parte do seu patrimonio ao investimento en distintos activos de renda variable ou similares e o resto en activos de renda fixa, emitidos en distintas moedas.

  • Achega inicial ou extraordinaria: 30 €.
  • Dirixido a persoas que teñan lonxe a idade de xubilación.