BBVA Plan Renta Fija, PPI

NIVEL DE RISCO
2/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

O cobramento da prestación ou o exercicio do dereito de rescate só é posible en caso de acaecemento dalgunha das continxencias ou supostos excepcionais de liquidez regulados na normativa de plans e fondos de pensións.

O valor dos dereitos de mobilización, das prestacións e dos supostos excepcionais de liquidez depende do valor de mercado dos activos do fondo de pensións e pode provocar perdas relevantes.

Completa a túa pensión cun plan de xubilación

Axeitado para persoas con grande aversión ao risco, normalmente nos seus últimos anos de aforro antes da xubilación xa que destina a totalidade do seu patrimonio ao investimento de activos de renda fixa.
  • Achega inicial ou extraordinaria: 30 €.
  • Dirixido a persoas que, preferiblemente, teñan lonxe a idade de xubilación.