BBVA Plan Individual, PPI

NIVEL DE RISCO
3/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

O cobramento da prestación ou o exercicio do dereito de rescate só é posible en caso de acaecemento dalgunha das continxencias ou supostos excepcionais de liquidez regulados na normativa de plans e fondos de pensións.

O valor dos dereitos de mobilización, das prestacións e dos supostos excepcionais de liquidez depende do valor de mercado dos activos do fondo de pensións e pode provocar perdas relevantes.

Completa a túa pensión cun plan de xubilación

Plan de pensións que destina a maior parte do seu patrimonio ao investimento en distintos activos de renda fixa e entre un 0% e un 30% en activos de renda variable.
  • Achega inicial ou extraordinaria: 30 €.
  • Axeitado para persoas ao redor do tramo de idade entre 45 e 55 anos.