BBVA Catalana Cartera SICAV SA

NIVEL DE RISCO
7/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

SICAV con investimento en valores inmobiliarios

A sociedade pode investir en valores mobiliarios de renda fixa e variable cunha política de investimentos flexible, en valores negociados en mercados nacionais e estranxeiros, incluídos mercados emerxentes e denominados en divisas non euro. 
  • Investimento mínimo: 1 €.