Quen é o responsable do ficheiro? Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (“BBVA”), con domicilio social en Plaza San Nicolás 4, 48005, Bilbao; é o responsable do ficheiro no que se incluirán os datos persoais facilitados no presente formulario.

Con que finalidade se tratarán os datos? O BBVA tratará os datos persoais que facilites no formulario coa finalidade de xestionar a túa solicitude de acceso e uso da ferramenta Valorama. En caso de que non marques o recadro habilitado para ese fin no formulario, consentirás que o BBVA che remita información comercial sobre os préstamos hipotecarios do BBVA por correo electrónico así como a través de calquera outro medio de comunicación electrónica equivalente.

Canto tempo tratará o BBVA os datos persoais? Os datos facilitados no presente formulario serán conservado polo BBVA durante un prazo máximo de 6 meses. Transcorrido o citado prazo, os teus datos persoais serán cancelados.

Cales son os meus dereitos en relación co tratamento de datos persoais?

  • Consultar os datos persoais que se inclúan no ficheiro do BBVA (dereito de acceso)
  • Solicitar a modificación dos teus datos persoais (dereito de rectificación)
  • Solicitar que non se traten os teus datos persoais (dereito de oposición)
  • Solicitar a supresión dos teus datos persoais (dereito de cancelación)
  • Podes exercitar ante o BBVA os citados dereitos (anexando copia dun documento acreditativo da túa identidade) a través das seguintes canles: enviando un escrito ao Servizo de atención ao cliente do Grupo BBVA: Apartado de Correos 1598, 28080 Madrid; enviando un correo electrónico a: serviciodeatencionalcliente@bbva.com ou presentando un escrito en calquera das oficinas do BBVA.

Ti responsabilízaste da veracidade dos datos persoais que facilitas ao BBVA e de os manter debidamente actualizados.