O permiso de lactación

Unha vez que finaliza a baixa maternal, a nai ou o pai teñen dereito a un permiso de lactación para alimentar o bebé

A Asociación Española de Pediatría, seguindo as recomendacións da Organización Mundial da Saúde, aconsella alimentar o bebé exclusivamente con lactación materna durante os seis primeiros meses de vida e, despois, manter a lactación en combinación con outros alimentos ata os dous anos.

Aínda que a sociedade está cada vez máis concienciada dos beneficios que ten a lactación materna para o bebé e moitas gardarías permiten que as nais leven biberóns con leite materno, ás veces, resulta un pouco difícil levar á práctica este consello cunha baixa maternal que apenas dura 16 semanas, o que non supón nin catro meses na vida do bebé.

Para facilitar a lactación, tanto o Estatuto dos traballadores como a Lei de igualdade de 2007 contemplan un permiso de lactación que poden tomar o pai ou a nai (só un dos dous) ata que o neno faga 9 meses. Algúns convenios colectivos amplíano ata que o neno fai un ano, polo que convén consultar as condicións da empresa.

Unha hora de permiso de lactación

O pai ou a nai poden coller unha hora de permiso de lactación dentro da xornada laboral, ou dúas medias horas dentro da xornada ou reducir a súa xornada en media hora á entrada ou á saída ata que o neno faga 9 meses.

A maioría dos pais adoitan optar pola redución de xornada de media hora á entrada ou á saída. A hora de permiso (ou as dúas medias horas) interesa, sobre todo, se o bebé se encontra nun lugar próximo ao traballo e á nai lle dá tempo a alimentalo ou se o pai ou outra persoa pode achegar o bebé ao traballo para que a nai lle dea o peito durante este descanso.

O permiso gózase tanto se se dá lactación natural como artificial, pois enténdese que é para o coidado do neno.

Tamén con redución de xornada

O permiso de lactación é independente e compatible coa redución de xornada á que se poden acoller os pais ata que o neno faga 12 anos.

Por exemplo, unha persoa que traballa oito horas e reduce o seu horario a seis horas, poderá tomar a hora de lactación na metade dese horario ou entrar ou saír media hora antes do traballo ata que o seu bebé faga 9 meses.

Dobre de horas por parto múltiple

O artigo 37.4 do Estatuto dos traballadores di que a duración do permiso de lactación se incrementará proporcionalmente nos casos de parto múltiple. É dicir, se se teñen xemelgos pódense pedir dúas horas de lactación no medio da xornada, ao entrar ou ao saír.

Como solicitar o permiso de lactación

O traballador ten dereito a decidir o horario do permiso de lactación. Para solicitalo, unicamente debe avisar a empresa 15 días antes da data do inicio e fin do permiso.

Aínda que é un dereito recoñecido, convén pedilo por escrito para que quede constancia e quedar cunha copia selada pola empresa.

Aínda que se chame permiso de lactación, é un permiso para alimentar e, por iso, pódeo pedir o pai ou a nai

Ás veces pódese acumular en días

A lei contempla a posibilidade de acumular as horas de lactación en xornadas completas sempre que o convenio colectivo ou os acordos de empresa o permitan. Desta forma, pódese alongar un pouco a baixa maternal.

Aínda que é o convenio de cada sector o que o regula con exactitude, o habitual é que as horas acumuladas dean 15 días libres seguidos.

Risco por lactación

Se o posto de traballo supón algún risco para a nai lactante ou para o bebé que toma leite materno, por exemplo, pola exposición a axentes químicos durante a xornada laboral, o empresario debe recolocar a traballadora noutro posto no que non haxa riscos de ningún tipo ata que finalice o permiso de lactación.

Se non é posible, o contrato suspéndese ata que o bebé faga 9 meses e a nai cobraría unha prestación por risco durante a lactación equivalente ao 100 % da base reguladora (igual que na baixa maternal).

Este dereito está recollido no Estatuto dos traballadores e na Lei de igualdade. Ademais, recentemente o Tribunal de Xustiza da Unión Europea ditaminou que a Administración e as empresas deben protexer por igual as traballadoras embarazadas e as que estean dando o peito aos fillos.

Protección fronte ao despedimento

O despedimento durante o permiso de lactación ou a baixa por risco durante a lactación natural considérase nulo. Un despedimento nulo supón que o traballador despedido pode escoller entre a indemnización económica de 45 días por ano traballado ou a reincorporación ao posto que ocupaba.

Todo o contido de Baby Planner, na túa app do BBVA