4. Axuda por parto ou adopción múltiple

É un pagamento único por parto ou adopción múltiple (cando nacen ou se adoptan ao mesmo tempo dous ou máis fillos). Se algún dos bebés está afectado cunha discapacidade igual ou superior ao 33%, computa como o dobre.

Requisitos

  • Residir legalmente en territorio español.
  • Non ter dereito a prestacións desta mesma natureza en calquera outro réxime público de protección social. 

Beneficiarios

A axuda pode ser solicitada por calquera dos pais nas oficinas do Instituto Nacional da Seguridade Social da localidade onde reside a unidade familiar.

  • Se viven xuntos, débense pór de acordo sobre quen a pide. Se non chegan a un acordo, concédese de maneira sistemática á nai.
  • Se non viven xuntos, débea pedir o proxenitor que ten a garda e custodia. 

Contía

Para calcular a axuda tense en conta o salario mínimo interprofesional (SMI) do ano do parto e o número de nenos nacidos ou adoptados xuntos.

  • Se se teñen 2 fillos: multiplícase por 4 o SMI.
  • Se se teñen 3 fillos: multiplícase por 8 o SMI.
  • Se se teñen 4 ou máis fillos: multiplícase por 12 o SMI.

5. Axudas para gardaría

A gardaría é un dos gastos máis elevados que teñen que afrontar os pais traballadores con fillos menores de 3 anos.

Nesta etapa, a educación non é obrigatoria, polo que a oferta de gardarías públicas é moito máis reducida que a de colexios e institutos e non cobre a demanda real.

As axudas económicas para a gardaría dependen das comunidades autónomas. A cantidade e os requisitos varían moito dependendo do lugar. Convén consultar as condicións no órgano administrativo que xestione os servizos sociais na vosa comunidade autónoma e, por se acaso, preguntar tamén se hai algunha axuda no concello onde está empadroado o neno.

Todo o contido de Baby Planner, na túa app do BBVA