Adopción: dereitos dos pais

A adopción e o acollemento permanente dan dereito aos pais a axudas e medidas de conciliación

Os pais que adoptan ou acollen a un neno de forma permanente poden solicitar as mesmas opcións de conciliación e axudas que os pais biolóxicos, aínda que por veces estas opcións contemplan algunhas medidas diferentes, precisamente para facilitar a adopción.

Dereitos laborais dos pais:

Baixa por maternidade

A adopción e o acollemento permanente durante máis dun ano dun menor de 6 anos, ou un menor de 18 anos con discapacidade ou algunha dificultade para incorporarse a familia, dá dereito a un permiso laboral de 16 semanas durante o que se cobra o 100 por 100 da base reguladora (unha cantidade diaria que se obtén de dividir o soldo antes das retencións entre 30 días).

  • Se o menor ten algún tipo de discapacidade, o permiso é de 18 semanas.
  • En caso de adopción múltiple, súmanse 2 semanas por cada fillo a partir do segundo.
  • Ao non ser necesaria a recuperación da nai tras o parto, esta pode ceder a totalidade de baixa ao pai ou compartir parte con el para gozar do descanso en paralelo ou de maneira consecutiva.
  • Toda a baixa pode ser tomada en xornada completa ou parcial, sempre que haxa un acordo coa empresa.
  • Na adopción internacional, se os pais teñen que desprazarse ata o lugar de nacemento do bebé, o permiso pode empezar ata 4 semanas antes da resolución pola que se constitúe a adopción.

Ademais do papelorio habitual, para solicitar a baixa hai que achegar:

  • A resolución xudicial que dá a adopción ou tutela, ou a resolución administrativa ou xudicial pola que se concede o acollemento familiar superior a un ano.
  • Se os pais teñen que desprazarse ao lugar de nacemento do fillo, a documentación do órgano competente da comunidade autónoma que acredita que se iniciaron os trámites de adopción ou acollemento.
  • Se o neno ten discapacidade, o certificado que o avale.

Permiso de paternidade

O pai ten dereito a un permiso retribuído de 4 semanas por adopción ou acollemento permanente dun menor de 6 anos, ampliables 2 días máis por cada fillo a partir do segundo, nos casos adopción ou acollemento múltiple.

  • O permiso pode gozarse en xornada completa ou parcial se hai acordo coa empresa.
  • Para solicitalo hai que achegar a mesma documentación especial que para a baixa maternal.

Permiso de lactación

Se o bebé adoptado é menor de 9 meses, un dos pais pode solicitar o permiso de lactación que dá dereito a coller unha hora libre dentro da xornada laboral ou a reducir o horario en media hora á entrada ou á saída. Se o convenio colectivo así o contempla ou hai acordo coa empresa, o permiso pódese acumular en días libres (supón uns 15 días) para alongar así a baixa maternal.

Redución de xornada e excedencia

Así mesmo, os pais adoptivos poden solicitar unha redución de xornada con redución proporcional de soldo ata que o neno cumpra 12 anos e pedir unha excedencia dun máximo de 3 anos polo coidado dos fillos.

Nas adopcións e acollementos permanentes, a nai pode compartir o total da baixa maternal

Todo o contido de Baby Planner, na túa app do BBVA