Evolución dos mercados financeiros en 2020

Avanzamos as previsións para este ano.
Ir a Perspectivas 2020

Resumo da evolución dos mercados

Por Enrique Marazuela.

 • 2020 parte dunha base mellor que 2019, pois finalizou a desaceleración económica, os riscos globais excluíron os escenarios máis drásticos e haberá estabilidade monetaria en niveis moi laxos.
 • Reiteramos a importancia da diversificación. Recomendamos aos nosos clientes ter todas as clases de activos, nas proporcións que sexan congruentes co seu perfil de risco e as súas metas e obxectivos.
 • Estamos infraponderados en débeda pública europea, central e periférica, neutrais en bonos corporativos e estamos sobreponderados en bonos emerxentes, especialmente os denominados en moeda local e os de emisores asiáticos. Somos construtivos en renda variable.
 • A sostibilidade é moito máis que unha moda para as compañías que teñen esa etiqueta, é unha tendencia que veu para quedarse e que afectará todas as clases de activos e a todas as compañías. 
 • 2020 parte dunha base mellor que 2019, pois finalizou a desaceleración económica, os riscos globais excluíron os escenarios máis drásticos e haberá estabilidade monetaria en niveis moi laxos.
 • Reiteramos a importancia da diversificación. Recomendamos aos nosos clientes ter todas as clases de activos, nas proporcións que sexan congruentes co seu perfil de risco e as súas metas e obxectivos.
 • Estamos infraponderados en débeda pública europea, central e periférica, neutrais en bonos corporativos e estamos sobreponderados en bonos emerxentes, especialmente os denominados en moeda local e os de emisores asiáticos. Somos construtivos en renda variable.
 • A sostibilidade é moito máis que unha moda para as compañías que teñen esa etiqueta, é unha tendencia que veu para quedarse e que afectará todas as clases de activos e a todas as compañías. 

Pode parecer un paradoxo pero 2019, que finalmente foi un ano fantástico para todas as clases de activos financeiros, partía con perspectivas moi febles: desfeita dos mercados financeiros no último tramo de 2018, desaceleración persistente do crecemento, iniciada a finais de 2017, ameaza de novas subidas de tipos por parte do Fed, tensións globais entre China e os Estados Unidos, brexit, etc.

Así, e sendo 2019 un ano que foi mellorando paulatinamente, cremos que o catalizador principal foi o cambio de signo na política monetaria, especialmente rechamante no Fed. Tamén foron de especial relevancia tanto a redución das tensións entre China e EE.UU como o brexit, ambos os dous producidos no último trimestre do pasado ano. 

2020 parte con bos augurios na evolución dos mercados financeiros: 

 • A desaceleración parece tocar solo e agora falamos da estabilización no crecemento.
 • A inflación seguirá sen ser protagonista e permitirá aos bancos centrais continuar na súa zona de confort. 
 • O prezo do petróleo non será unha ameaza para a inflación, a pesar dos conflitos xeopolíticos puntuais. Si temos que estar pendentes das perspectivas da produción norteamericana, que permitiu unha oferta abundante nos últimos anos. 
 • Haberá continuidade nas políticas monetarias, que manterán o ton laxo que teñen actualmente. 
 • Os principais riscos de 2019, como son as tensións comerciais entre China e os Estados Unidos e o brexit (os cales se moderaron na última parte do ano pasado), seguirán presentes en 2020 aínda que excluíndo desenlaces extremos.
 • En 2020, as eleccións presidenciais de os Estados Unidos irán tomando protagonismo, sendo un risco adicional aos xa mencionados no punto anterior. 

Estas son boas noticias para os mercados de activos de risco. Porén, non podemos lanzar as campás ao voo neste 2020 xa que as importantes subidas das cotizacións o pasado ano deixaron a valoración en niveis moi esixentes. 

Antes de analizar as distintas clases de activos financeiros, queremos lembrar algo que debe ser unha constante na súa carteira: a diversificación. É bo investir en todas e cada unha das clases de activos financeiros, na proporción que sexa compatible co seu perfil de risco e coas súas metas e obxectivos.

 

 

Cremos que esta valoración é excesiva na renda fixa gobernamental europea, tanto a de países centrais como a da periferia. Isto débese aos baixos rendementos dos bonos de débeda pública, que en moitos casos son inclusos negativos. A estabilidade monetaria, co ton actual tan laxo, evitará desfeitas nos prezos da débeda, pero non descartamos unha maior pendente nas curvas (subidas das rendibilidades dos bonos con vencemento máis longo e estabilidade nas dos bonos máis curtos).

En caso de ter sorpresas positivas na recuperación, tanto do crecemento económico coma da inflación, o que sería un escenario probable se os gobernos aplicarán unha política fiscal expansiva para reactivar a recuperación, veriamos maiores pendentes.

Nos bonos corporativos, está moito máis equilibrado o binomio de rendibilidade esperada axustada ao risco, pero non o suficiente como para que resulten atractivos. O diferencial de rendibilidades, que é a medida que utilizamos para medir a valoración, está na zona baixa do seu rango de oscilación da última década, é dicir, están máis caros que baratos. Malia que poidan aparecer sorpresas de crecemento unido á estabilidade monetaria, que son boas noticias para esta clase de activo, non pensamos en novos estreitamentos do mencionado diferencial, precisamente polos seus baixos niveis actuais.

Polo tanto, mantemos a nosa neutralidade, sendo esta unha recomendación común para todos os bonos corporativos, tanto se son de maior calidade crediticia (o Investment Grade) coma se son de alto rendemento (os High Yield).

A nosa aposta polos bonos emerxentes continúa, pese ás importantes subidas que os seus prezos rexistraron en 2019, sobre a base dun contexto que segue sendo favorable polas mellores expectativas de crecemento económico mundial, a continuidade da política monetaria do Fed e un dólar estable. Preferimos os bonos emerxentes en moeda local, malia que teñan máis risco que os denominados en moedas fortes, sendo Asia a nosa área favorita. 

Non pensamos que o dólar se vaia a revalorizar en 2020.

Somos construtivos en renda variable. Todas as subidas producidas en 2019 explícanse por un aumento da valoración, xa que o beneficio das empresas permaneceu basicamente plano. A fin da desaceleración e a estabilidade monetaria son boa noticias para as accións, aínda que xa están descontadas nas cotizacións. Para que estas continúen o seu ascenso é necesario que vexamos un incremento dos beneficios, os cales estarán moi ligados ás vendas xa que as marxes están tan elevados que vemos difícil que se expandan. Por rexións, vemos a vantaxe en Europa polo seu ton máis cíclico.

A sostibilidade ten unha importancia clave nos investimentos , sobre todo para previr riscos; pensemos que unha compañía cunha actividade que non é sostible enfróntase unhas severas incertezas, podendo acontecer que:

 • Os seus clientes, cada vez máis sensibilizados con este tema, abandónena.

 • As autoridades poidan regular a súa actividade ou, incluso, prohibira. Tamén poden optar por gravara con impostos, sendo esta unha vía de reparación dos impactos sociais e ambientais que carrexan.

Malia que xurdiu unha moda coa sostibilidade nas compañías ás que se asigna esta etiqueta, pensamos que vai moito máis alá. É unha tendencia estrutural.

Non equivoquémosnos, ademais é unha tendencia que veu para quedarse e que actuará transversalmente afectando todas as clases de activos, a todas as compañías e a todas as actividades. Pensamos que a sostibilidade se incorporará como un aspecto ineludible de calquera análise de investimentos. A sostibilidade, ademais de mitigar riscos, é rendible.

 

Ata 10.000€ por traer o teu fondo
Traspasa a O BBVA un fondo doutra entidade e obterás ata o 1,5 % do importe traspasado.
Ata 10.000€ por traer o teu fondo Saber máis