“A sostibilidade será clave á hora de apostar por investimentos futuros”

Belén García-Moya, directora de asesoramento e altos patrimonios da Banca Privada do BBVA, explica a importancia das megatendencias na proposta de investimento do BBVA no medio e longo prazo.
Ir a Perspectivas 2020

Que criterios debe ter unha tendencia para chamar a nosa atención? Todas as tendencias poden representar unha boa oportunidade de investimento ou que aspectos temos que ter en conta para identificalas como tal?

Na Banca Privada do BBVA combinamos as técnicas de xestión tradicionais con novas tendencias de xestión de carteiras. O obxectivo é obter unha perspectiva distinta, cunha maior diversificación e descorrelación nas carteiras.

Para conseguilo, utilizamos ferramentas de xestión tradicional de carteiras coas que buscamos, a través da diversificación, combinacións de activos con baixa correlación que diminúan o risco total das carteiras. Adicionalmente, combinamos a xestión activa coa pasiva e optamos pola primeira naqueles mercados e/ou sectores onde é posible bater de forma consistente os índices de referencia. En mercados máis eficientes decantámonos pola segunda, que busca replicar o comportamento deses índices de referencia. Ademais, incorporamos novos factores ou primas de risco como fontes xeradoras de rendibilidade, dando entrada ao Smart Beta ou Factor Investing como complemento á xestión tradicional.

Do mesmo xeito, na Banca Privada do BBVA incorporamos as megatendencias aos nosos modelos de xestión, o que nos está a proporcionar uns retornos axustados a risco de moi alta calidade. Isto débese a que vivimos nun mundo en constante evolución onde o avance tecnolóxico, a dixitalización e o crecente acceso ao big data converteron estas megatendencias nos novos motores do crecemento global. O investimento temático busca capturar ese crecemento mediante a identificación dos modelos de negocio e as compañías que se benefician destas tendencias. Investir baseándonos nelas supón participar no seu éxito, o que fai que un dos principais retos sexa, precisamente, identificar estas tendencias gañadoras e as compañías que se verán beneficiadas. Por este motivo, parécenos adecuada a diversificación en varias temáticas que teñan o menor solapamento posible e a maior complementariedade entre si.

En resumo, consideramos que o segredo dunha boa xestión é xerar valor para os clientes, tanto desde un punto de vista de ‘Asset Allocation’ como a través da selección de valores dentro de cada clase de activo. Canto ao propio ‘Asset Allocation’, debemos ir máis alá do enfoque tradicional e incluír diversificación entre distintos estilos de xestión e tendencias, para mellorar adicionalmente a rendibilidade axustada ao risco. Xa dentro deste esquema, na parte de selección de activos, é fundamental buscar rendementos idiosincráticos, que encontramos moitas veces en empresas que son pioneiras nas citadas megatendencias e que poden obter retornos moi por riba dos do mercado no seu conxunto.

Por que a sostibilidade será clave á hora de apostar polos investimentos futuros? En que medida?

No BBVA, a sostibilidade é unha prioridade. Aspiramos a que todos os nosos servizos e produtos ofrezan unha solución sostible. Por un lado, porque temos moi claro que os 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible das Nacións Unidas, os ODS, supoñen unha transformación da mesma importancia que a dixitalización na que, ademais, arriscamos moito máis. De feito, as compañías e os sectores que non estean aliñados cos ODS terán máis probabilidades de sufriren problemas financeiros, penalizacións en litixios, imposición de sancións e risco de reputación, polo que reducirían o seu atractivo para o investidor. Por outro lado, porque hai estudos que mostran unha correlación positiva entre as prácticas en sostibilidade e os resultados financeiros canto a rendibilidade axustada a risco.

En definitiva, a sostibilidade podería ser o terceiro eixe sobre o que basear a análise de calquera investimento e que viría substituír o tradicional binomio rendibilidade - risco, que pasaría a incluír un factor de impacto e que se convertería nun trinomio (rendibilidade - risco - sostibilidade).

Como pode aproveitar o investidor particular todos estes cambios para realizar un bo investimento? E neste sentido, cales serán as grandes tendencias ou oportunidades de investimento neste recentemente estreado 2020? E a medio prazo? 

Ao falarmos de tendencias, non podemos ter unha visión de curto prazo senón que, pola súa propia natureza, debemos referirnos necesariamente a un medio prazo

Antes de todo, lembremos que o investimento temático consiste en investir en activos que impliquen exposición a algunha tendencia de longo prazo co obxectivo de obter unha rendibilidade superior á que se conseguiría cun investimento empregando un índice de referencia tradicional. Tamén poden ser considerados como investimentos temáticos os que perseguen un obxectivo adicional á rendibilidade económica, como pode ser ter un impacto en termos de ESG (medio ambiente, social e bo goberno corporativo).

En que temáticas aposta a Banca Privada do BBVA como oportunidades de investimento?

Investimento sostible (de impacto). A presión social, política e financeira para loitar contra o cambio climático estase intensificando. Algúns datos que deben ser tidos en conta:

  • Para limitar o quecemento global a 1,5 graos adicionais deberíase lograr unha sociedade con cero emisións en 2050.
  • Segundo un informe da University of Cambridge, podería haber perdas do 7 % do PIB global en 2100 se non se toman medidas adicionais sobre as emisións de carbono para facer fronte ao cambio climático.
  • Segundo o artigo da OECD “Investing in climate investing in growth”, un paquete de políticas públicas compatibles co clima pode aumentar o PIB a longo prazo ata en 2,8 % (de media en todos os países do G20) para o ano 2050, se continuamos coas políticas actuais. Pero se tamén son tomadas en conta as repercusións positivas de evitar o cambio climático, o efecto neto sobre o PIB en 2050 aumenta a case o 5 % nas economías desenvolvidas e emerxentes do G20.  

Debemos ter moi presente a crecente demanda social, que está a pedir unha transformación definitiva do modelo económico. Para poder acometela e reducir a deterioración que o cambio climático está provocando no noso planeta van ser necesarias enormes cantidades de financiamento e de investimento, tanto a nivel público como privado. As empresas gañadoras no longo prazo serán as que integren na súa cadea de valor as enerxías limpas.

Todo iso unido ao crecente interese por parte dos investidores de aliñar os seus intereses financeiros coas súas conviccións persoais e os seus valores, fan da sostibilidade unha clara oportunidade de investimento.

Revolución tecnolóxica nas finanzas. A tecnoloxía dixital xa transformou a relación e o modo de actuar entre clientes e entidades financeiras, coa modificación da estrutura, o funcionamento, a xestión, o comportamento e a proposta de valor do sector financeiro. A velocidade e a disrupción dos cambios tecnolóxicos no negocio da banca tradicional están transformando a industria financeira e estannos dando interesantes oportunidades de investimento. Só as entidades financeiras con capacidade para poderen acometer a totalidade dos rápidos cambios que se están a producir serán as gañadoras. 

Faise necesario que continúen a investir en tecnoloxía nos próximos anos para facer fronte á entrada de novos competidores no mercado, a evolución dos medios de pagamento para o dixital, a contratación de todo tipo de produtos financeiros en liña, protocolos de almacenaxe e transmisión de datos novos e disruptivos como o blockchain, o asesoramento financeiro dixital (por exemplo cos roubo advisors), etc. Todo iso sen esquecer os requisitos de seguridade e os requirimentos normativos e reguladores que a adaptación a estas novas tecnoloxías comportan. Por todo iso, vemos a revolución tecnolóxica nas finanzas como unha temática de enorme interese.

Tecnoloxía aplicada á seguridade. Nun mundo cada vez máis globalizado e complexo, a seguridade estase volvendo cada vez máis importante. O enfoque da industria da seguridade é axudar a protexer a saúde, a privacidade e o benestar das persoas en todo o mundo. Todo con motivo dunha crecente preocupación, tanto a nivel de gobernos como de compañías e a nivel particular, por todo o relacionado con esa seguridade.

Por un lado, as novas tecnoloxías abren novas necesidades de seguridade informática, de medios de pagamento, de protección de datos, sistemas avanzados de condución autónoma de vehículos, etc.  Por outro, o crecemento demográfico e a urbanización global obrigan a reforzar a seguridade física, a seguridade alimentaria e os servizos de seguridade de persoas (transporte público, infraestruturas ou eventos populares).

Trátase dunha tendencia cun potencial de crecemento moi importante xa que sentirse seguro e a salvo é unha necesidade básica do ser humano. Ademais, a regulación apoia a seguridade en resposta ás ameazas do mundo moderno e globalizado. 

Por todo iso, o investimento en seguridade parécenos moi interesante.

Consumo sostible. A definición preferida para o termo consumo sostible é a proposta no Simposio de Oslo en 1994: "o uso de bens e servizos que responden a necesidades básicas e proporcionan unha mellor calidade de vida, ao mesmo tempo que minimizan o uso de recursos naturais, materiais tóxicos e emisións de desperdicios e contaminantes sobre o ciclo de vida, de tal modo que non se poñen en risco as necesidades de futuras xeracións".

Estanse a producir moitos cambios arredor do consumo como, por exemplo, o cambio nas pautas de consumo das novas xeracións, unha maior sensibilidade ao impacto e pegada ambiental das compañías produtoras ou o cambio de gustos por parte do consumidor.

Pero non só os consumidores son cada vez máis esixentes coas condutas responsables das compañías, coa esixencia de que tamén lles sexa facilitada a información adecuada a través da etiquetaxe, características e normas de uso dos produtos. Tamén a regulación está a ser cada vez máis estrita, coa introdución impostos e a imposición de sancións.

As compañías capaces de se adiantaren e lideraren estes cambios serán as gañadoras e líderes da súa industria. O obxectivo do consumo e a produción sostible é facer máis e mellores cousas con menos recursos. As compañías que acerten en como aproximarse a estes temas, diferenciaranse da competencia tanto a ollos dos consumidores como dos seus propios empregados. 

Por estes motivos, pensamos que o consumo sostible conta cun gran potencial de crecemento.

A lonxevidade. A esperanza de vida e a idade máxima dos humanos non pararon de crecer durante o século XX. A maioría dos nenos que naceron en países ricos hoxe pode esperar vivir máis de 100 anos. Porén, esta tendencia foise freando nas últimas décadas, polo que diminuíron considerablemente as posibilidades de supervivencia a partir dos 100 anos. Segundo un recente estudo levado a cabo por investigadores do ‘Albert Einstein College of Medicine’ de Nova York, o límite de lonxevidade foi alcanzado e acaba aos 115 anos.

A pesar de todo, a lonxevidade constitúe unha das maiores transformacións deste século. Cada vez hai máis concienciación de que un estilo de vida máis saudable é a clave: unha dieta equilibrada, facer exercicio con regularidade, coidar o medio ambiente, etc. Ademais, é moi importante ser optimista.

De feito, un recente estudo da Universidade de Boston (publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences) concluíu que existe unha correlación positiva entre ser optimista e vivir máis tempo.

As empresas xa están empezando a reaccionar ante estes cambios inminentes, coa aposta en tratamentos, coidados da terceira idade, benestar ou lecer para persoas de idade avanzada.

Isto significa que investir en saúde, e máis en concreto en lonxevidade, é outra das oportunidades de investimento que nos parece de grande interese.