Solicitude de moratoria de hipoteca

Desde BBVA podemos axudar a reducir o impacto do coronavirus


O 17 de marzo publicouse o Real decreto-lei 8/2020, con medidas urxentes e extraordinarias para afrontar o impacto socioeconómico do COVID-19, e que describe as condicións, a documentación e os prazos para solicitar unha moratoria nas cotas de préstamos hipotecarios para vivenda habitual, inmobles afectos a actividade comercial, ou vivendas alugadas por particulares que deixasen de percibir a renda.

Se es cliente, tes con O BBVA unha hipoteca e reúnes as condicións, poderás acollerche á moratoria que che permite adiar tres meses a cota da hipoteca, aínda que pode ser prorrogable. Durante este tempo, non se che cobrará a cota.

A aplicación da moratoria si modifica o prazo da operación, polo que tras o estado de alarma, Cliente e Entidade asinarán ante notario unha novación modificativa, cuxos gastos son a conta da Entidade.

 

Como realizar a solicitude?

Dadas as medidas de restrición de mobilidade que impón o estado de alarma, para realizar a solicitude da moratoria podes contactar por teléfono coa túa oficina ou xestor habitual para que che indique como enviar a documentación necesaria e axúdeche a aclarar as dúbidas (na pestana Documentación está indicada a documentación que hai que achegar). Nas oficinas pechadas temporalmente seguirémosche atendendo a revés dos teléfonos habituais.

Tamén podes contactar coa túa oficina polo correo electrónico que podes encontrar no buscador de oficinas. Se che dirixes por correo electrónico á túa oficina, indica no asunto COVID19 MORATORIA + o teu número completo de DNI. Un xestor de O BBVA porase en contacto contigo canto antes.

Documentación Requirida

Documentos de situación laboral:

 • En caso de situación legal de desemprego: certificado expedido pola entidade xestora das prestacións, en que figure a contía mensual percibida en concepto de prestacións ou subsidios por desemprego.
 • En caso de cesamento de actividade dos traballadores por conta propia: certificado expedido pola Axencia Estatal da Administración Tributaria ou o órgano competente da Comunidade Autónoma, se é o caso, sobre a base da declaración de cesamento de actividade declarada polo interesado.

Documentos das persoas que habitan a vivenda:

 • Libro de familia ou documento acreditativo da inscrición como parella de feito.
 • Certificado de empadroamento relativo ás persoas empadroadas na vivenda hipotecada, con referencia ao momento da presentación dos documentos acreditativos e aos seis meses anteriores.
 • Se aplica, declaración de discapacidade, de dependencia ou de incapacidade permanente para realizar unha actividade laboral.

Documentos que acreditan a titularidade dos bens:

 • Nota simple do servizo de índices do Rexistro da Propiedade de todos os membros da unidade familiar.
 • Escrituras de compravenda da vivenda e de préstamo con garantía hipotecaria.

Documento a presentar en caso de ter unha vivenda en alugamento:

 • Contrato de Arrendamento.

Declaración responsable do prestameiro/fiador/hipotecante non debedor:

 • Declaración responsable de todos os debedores relativos ao cumprimento dos requisitos esixidos para considerarse situados no limiar de exclusión, segundo o modelo, polo Real decreto-lei.
 
Se como solicitante da moratoria non puideses achegar algún dos documentos requiridos, poderás substituíro por unha declaración responsable que inclúa a xustificación expresa dos motivos, relacionados coas consecuencias da crise do COVID-19, que che impiden tal achega. Tras a finalización do estado de alarma e as súas prórrogas disporás do prazo dun mes para a achega dos documentos que non facilitases.
Unha vez recibida a túa solicitude e revisada a documentación necesaria no teu caso, implementaremos a moratoria nun prazo máximo de 15 días.

As normas que recollen esta actuación:

 • Real decreto-lei 8/2020, publicado no BOE o 17 de marzo de 2020.
 • Real decreto-lei 11/2020, publicado no BOE o 1 de abril de 2020.