Xestión de solicitudes de anticipo de prestacións por desemprego

Desde o BBVA podemos axudar a reducir o impacto do coronavirus

O BBVA adheriuse ao convenio de colaboración asinado entre o Ministerio de Traballo, o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) e a AEB para o anticipo de prestacións por desemprego previamente recoñecidas polo SEPE que se encontren pendentes de pagamento.

 

Quen pode solicitar o anticipo de prestación por desemprego?

Clientes que recibiron recoñecemento de prestación por desemprego por parte do SEPE, que teñen domiciliado o cobramento desta no BBVA e non percibiron aínda o primeiro aboamento.

Como podes saber se tes recoñecida a prestación?

O Servizo Público de Emprego infórmate dese recoñecemento a través do envío dunha SMS, correo electrónico ou carta postal, sempre que este recibise os teus datos de contacto.
É a partir da confirmación de recoñecemento da prestación cando podes solicitar o anticipo á entidade onde a domiciliaches.
Se non recibiches esa confirmación porque o SEPE non dispón dos teus datos de contacto, poderasnos solicitar o anticipo, pero debémoste informar de que non se fará efectivo ata que o SEPE informe o BBVA de que a prestación está recoñecida.

Como solicitar o anticipo?

O anticipo poderase solicitar a través da túa oficina e da Liña BBVA.

Documentación que hai que achegar

O único documento que hai que presentar é o NIF.

Como se aboa e se cancela o anticipo?

 • Aboamento do anticipo
  O aboamento imputarase en concepto de transferencia, o ordenante será o BBVA e no campo de observacións indicarase “ANTICIPO PRESTACIÓN DESEMPREGO”.
  O aboamento realizarase sempre que o SEPE remitise ao BBVA a información relativa ao teu expediente de solicitude. En caso contrario, gardarase a solicitude e volverase verificar diariamente ata a confirmación do SEPE.
 • Cancelación do anticipo
  O anticipo cancelarase a través dun cargo na conta e observacións “CANCEL. ANTICIPO DESEMPREGO”.
  A cancelación do anticipo farase no mesmo día en que se procese o pagamento mensual do SEPE, normalmente o día 10 do mes, e aboarase con concepto “ABOAMENTO DO INEM - PAGAMENTO DE DESEMPREGO”.
  Esta cancelación realízase de forma automática e centralizada.

Que importe se anticipará?

O importe correspondente á mensualidade do mes en curso non se inclúe no anticipo, cobraralo na prestación do proceso ordinario do SEPE de principios de mes (abóase o día 10).
Só se permite unha solicitude de anticipo por cliente, ata que comece a cobrar directamente do SEPE.

Condicións do anticipo

O BBVA aboará na conta do solicitante a cantidade correspondente sen xuros nin comisións.

Ata cando se van poder solicitar anticipos?

O convenio co SEPE foi prorrogado; poderanse solicitar anticipos ata 6 de maio de 2021.

Os anticipos incluirán en cada caso os importes devindicados ata o último día do mes anterior.