Solicitude de rescate de EPSV por COVID-19

O Real decreto 463/2020 recolleu uns supostos de liquidez excepcional como consecuencia da situación xerada pola COVID-19, tanto para plans de pensións como para EPSV.
Actualmente continúan vixentes as medidas para EPSV. Se es socio no BBVA dun destes produtos de aforro previsional e reúnes as condicións, poderás anticipar o cobramento.

EPSV

A Resolución de 25 de marzo de 2020, do director de Política Financeira do Goberno Vasco, autoriza aquelas entidades de previsión social voluntaria (EPSV) con plans de achega definida e que teñan recoñecida a prestación por desemprego ao pagamento desta a favor daqueles socios que se visen afectados por un ERTE ou por un ERE como consecuencia da situación provocada pola crise sanitaria da COVID-19, aínda cando non se cumpran os requisitos establecidos na Lei de EPSV e no Regulamento de EPSV.

Que socios poden solicitar este novo suposto excepcional de liquidez?

 • Persoal por conta allea en situación legal de desemprego por un ERE ou un ERTE.
 • Persoal autónomo que sufrise perda ou cancelación de actividade.

Sempre que as referidas situacións (desemprego ou perda ou cancelación de actividade) fosen debidas á situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Cal é o período que comprende este novo suposto excepcional?

 • Desde o mesmo día en que o socio se ve afectado polo ERE ou polo ERTE.
 • Ata a data en que finaliza o ERE ou o ERTE.

En que prazo estarían aboados os dereitos consolidados?

Os pagamentos faranse efectivos dentro do prazo máximo de cinco días hábiles, desde que o socio presente toda a documentación acreditativa que a continuación se detalla.

Que fiscalidade ten este novo suposto excepcional de liquidez?

Do mesmo xeito que o resto de continxencias e supostos excepcionais de liquidez, os importes cobrados neste novo suposto estarán suxeitos ao mesmo réxime fiscal establecido para as prestacións das EPSV.

Os dereitos consolidados nos produtos afectados poden ser rescatados cando se dean algunhas das continxencias ou dos supostos excepcionais de liquidez a pedimento do socio.

Se estás afectado por unha das situacións descritas e che interesa solicitar o rescate, ponte en contacto co xestor da túa oficina, que se encargará de facer os trámites.

Prestación de EPSV por ERTE ou ERE

1. Persoal por conta allea:

Documentación:

 • Fotocopia do DNI do titular (ambas as caras).
 • Solicitude debidamente cuberta e asinada polo socio, con indicación da conta de aboamento do socio.
 • Documento acreditativo de estar afectado por un ERE ou un ERTE derivado da situación excepcional provocada pola crise sanitaria da COVID-19.
 • Xustificante do cobramento da prestación por desemprego por parte do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE).
 • Última nómina completa previa á situación de desemprego.

Periodicidade, e importes que se percibirán:

 • O socio deberá acreditar con carácter mensual e ata que dure a situación de desemprego, que se encontra nesa situación mediante a acreditación da documentación xa indicada.
 • Supostos de ERTE:
  • Consistirá nunha renda mensual.
  • A renda será igual á diferenza entre o 100 % da base reguladora sobre a que se calcula a prestación por desemprego e a porcentaxe da base reguladora que perciba o traballador como consecuencia do ERTE.

(Isto é, a normativa pretende que o socio perciba en total, pola suma da prestación por desemprego aboada polo SEPE e a prestación por desemprego que obteña da EPSV, o 100 % de base reguladora).

 • Supostos de ERE:
  • Consistirá nunha renda mensual.
  • Suxeitas ás mesmas condicións que a prestación por desemprego regulada na Lei e no Regulamento de EPSV.

2. Persoal autónomo:

Documentación:

 • Fotocopia do DNI do titular (ambas as caras).
 • Solicitude debidamente cuberta e asinada polo socio, con indicación da conta de aboamento do socio.
 • Documento acreditativo da cancelación da actividade por estar afectado pola situación excepcional provocada pola crise sanitaria da COVID-19.
 • Documento acreditativo onde se indique que ten dereito a percibir prestación por desemprego.
 • Última declaración anual dispoñible do IRPF (modelo 100) e, se for o caso, o pagamento fraccionado do IRPF (modelos 130 ou 131) ou autoliquidación do IVE correspondentes ao último trimestre (modelo 303).
Periodicidade e importes que se percibirán:
 • O socio deberá acreditar con carácter mensual e ata que dure a situación de desemprego, que se encontra nesa situación mediante a acreditación da documentación xa indicada.
 • Igual que no suposto de ERTE do persoal por conta allea.