Moratoria sectorial de hipoteca e crédito ao consumo BBVA

Debido á crise sanitaria pola COVID-19 chegouse a un acordo sectorial da Asociación Española de Banca, á que se adheriu o BBVA, adicional ás medidas adoptadas polo Goberno e que supuxo a posibilidade de acollerse a unha moratoria sectorial complementaria da moratoria hipotecaria legal ou substitutiva desta.

En que consistiu esta moratoria sectorial?

É unha facilidade que o BBVA puxo a disposición dos seus clientes persoas físicas (persoal por conta allea e propia) con préstamo ao consumo ou con garantía hipotecaria no BBVA formalizado con anterioridade a marzo de 2020 e que prevían que ían ter dificultades temporais no pagamento das súas cotas mensuais, debido a unha mingua da súa situación económica como consecuencia da COVID-19.

Consistiu no adiamento da parte da cota relativa ao capital do préstamo durante o prazo da moratoria. 

O prazo da moratoria sectorial para préstamos non hipotecarios era de 6 meses. En caso de préstamos hipotecarios o prazo era de 9 meses. En ambos os casos, se con carácter previo se gozase xa da moratoria legal, sectorial ou ambas, a suma de todas non poderá superar os 6 meses en caso de préstamos non hipotecarios nin os 9 meses en caso de préstamos hipotecarios.

Que supuxo a aplicación da moratoria sectorial?

  1. Durante o prazo de suspensión non se aboaba a cota do préstamo na parte de capital e unicamente se aboaban os xuros do préstamo. 
  2. O prazo de duración do teu préstamo ampliábase polo prazo equivalente á moratoria (seis meses en préstamos non hipotecarios e nove meses en préstamos hipotecarios). 

Acabado o prazo da moratoria, débese devolver ao banco o capital pendente de amortizar en cotas comprensivas de capital e xuros, que se recalculan conforme ao pactado no préstamo. O banco facilita a nova táboa de amortización das cotas restantes do préstamo.

Que documentación era necesaria?

A documentación necesaria era:

Todos os titulares e fiadores do préstamo debían asinar os seguintes documentos:

  • Solicitude de moratoria que inclúe declaración responsable de estar afectado pola COVID-19.
  • No caso de préstamos con garantía hipotecaria sobre vivenda habitual, documento informativo Código de boas prácticas.
  • Contrato de novación, carencia de capital e ampliación de prazo.

Ademais, pola súa parte, o BBVA debía entregar información simplificada sobre as condicións do préstamo xunto coa proposta de acordo para establecer a moratoria. Estes documentos tamén debían ser asinados.

Como se solicitaba?

Os nosos clientes BBVA podían contactar por teléfono coa súa oficina ou xestor (tes o número no buscador de oficinas) tanto para resolveren as súas dúbidas como para axudalos no envío da documentación necesaria para realizar a xestión. 

Ata cando se podía solicitar a moratoria sectorial?

Podías solicitala ata 30 de marzo de 2021.