Moratoria sectorial de hipoteca e crédito ao consumo BBVA

Por causa da crise sanitaria da COVID-19 chegouse a un acordo sectorial da Asociación Española de Banca, á que se adheriu o BBVA, adicional ás medidas adoptadas polo Goberno e que supón a posibilidade de acollerse a unha moratoria sectorial complementaria da moratoria hipotecaria legal ou substitutiva desta.

Que é unha moratoria sectorial?

É unha facilidade que o BBVA pon a disposición dos seus clientes persoas físicas (traballadores por conta allea e propia) con préstamo ao consumo ou con garantía hipotecaria no BBVA formalizados con anterioridade a marzo de 2020 e que prevexan que van ter dificultades temporais no pagamento das súas cotas mensuais, debido a unha mingua da súa situación económica como consecuencia da COVID-19.

Consiste no adiamento da parte da cota relativa ao capital do préstamo durante o prazo da moratoria. 

O prazo da moratoria sectorial para préstamos non hipotecarios é de 6 meses. En caso de préstamos hipotecarios poderás escoller entre 6 ou 12 meses. En ambos os casos, se con carácter previo gozaches da moratoria legal (na actualidade 3 meses), a suma de ambas non poderá superar 6 meses en préstamos non hipotecarios nin o prazo escollido en préstamos hipotecarios (6 ou 12).

Que supón a aplicación da moratoria sectorial?

 1. Durante o prazo de suspensión non se aboa a cota do préstamo na parte de capital e debes aboar unicamente os xuros do préstamo. 
 2. O prazo de duración do teu préstamo amplíase polo prazo equivalente á moratoria (6 meses en préstamos non hipotecarios, o que escollas entre i) seis meses ou ii) doce meses en préstamos hipotecarios). 

Acabado o prazo da moratoria, deberás devolver ao banco o capital pendente de amortizar en cotas comprensivas de capital e xuros, que serán recalculadas conforme o pactado no préstamo. O banco facilitarache a nova táboa de amortización das cotas restantes do préstamo.

Finalizado o estado de alarma e restablecida a mobilidade, deberase formalizar escritura pública ante notario de novación de prazo naqueles préstamos con garantía hipotecaria. Deberase asinar no mes seguinte ao que che requira o banco. Os gastos repartiranse en tal caso segundo a lei.

Que documentación necesito?

Se solicitas só a moratoria sectorial poderás presentar unha declaración responsable na que indiques que non podes entregar neste momento a correspondente documentación acreditativa e expreses que cumpres os requisitos esixidos en consecuencia da crise xerada pola COVID-19 e, polo tanto, que estás afectado economicamente para te poderes acoller á Moratoria Sectorial BBVA. O banco resérvase o dereito a reclamar ao/s solicitante/s a referida documentación cando o considere necesario.

Se solicitas ademais a moratoria legal e non puideses presentar outra documentación, poderala substituír tamén por unha declaración responsable con xustificación expresa dos motivos que o impiden (como consecuencia da crise da COVID-19). Tras a finalización do estado de alarma, e as súas prórrogas, neste caso disporás do prazo dun mes para entregar o documento que non facilitases.

Se dispós dela, a documentación que hai que presentar é a seguinte:

Traballadores por conta allea:

 • Certificado de estar no desemprego con posterioridade a 13 de marzo.
 • ou certificado de ser afectado por un ERE/ERTE con posterioridade ao día 13 de marzo. 
 • ou nómina actual e nóminas de xaneiro e febreiro, que xustifiquen unha caída > 40 % dos ingresos fixos. 

Traballadores por conta propia:

 • Certificado de cesamento de actividade con posterioridade a 13 de marzo.
 • ou achegando o IRPF do primeiro trimestre de 2020 + IRPF dos 2 últimos trimestres de 2019, que xustifiquen unha caída das vendas > 40 % en relación coa media do segundo semestre de 2019,
 • ou Modelo 036 ou 037 (modelo onde declara a súa actividade), para verificar que pertence a un sector distinto aos sectores que o Estado considerou como actividade esencial e que, polo tanto, non está suspendida a súa actividade.

Ademais, todos os titulares e fiadores do préstamo deberán asinar os seguintes documentos:

 • Documento informativo da moratoria legal e moratoria sectorial BBVA.
 • No caso de préstamos con garantía hipotecaria sobre vivenda habitual, documento informativo Código de boas prácticas.
 • Contrato de novación, carencia de capital e ampliación de prazo.

Pola súa parte, o BBVA entregarache, coa proposta de acordo para establecer a moratoria convencional, información simplificada sobre as condicións do préstamo.

Ata cando podo solicitar a moratoria sectorial?

Poderala solicitar ata 29 de setembro.