Moratoria legal hipotecas BBVA

Desde o BBVA axudamos a reducir o impacto do coronavirus

O día 3 de febreiro de 2021 publicouse no BOE o Real decreto-lei 3/2021, que establecía a ampliación do prazo de solicitude (ata 30 de marzo de 2021) e o de duración das moratorias recollidas na normativa anterior (ata 9 meses).

A regulación establecía medidas urxentes e extraordinarias para afrontar o impacto socioeconómico da COVID-19 e describía as condicións, a documentación e os prazos para solicitar unha moratoria nas cotas dos préstamos hipotecarios para vivenda habitual, inmobles afectos a actividade comercial ou vivendas alugadas por particulares que deixasen de percibir a renda.

Os nosos clientes cun préstamo hipotecario no BBVA, que reunían as condicións de vulnerabilidade por COVID-19, podían acollerse a esta moratoria, que supuña a suspensión das cotas do préstamo hipotecario durante o prazo de ata nove meses, nos que non aboaban a cota íntegra, nin se xeraban xuros de demora.

Debías ter en conta que a aplicación da moratoria modificaba o prazo do préstamo hipotecario, alongándoo no mesmo número de meses que se aplicasen para a moratoria. A entidade asina ante notario unha novación modificativa para fixar ese novo prazo. Os gastos da novación serán asumidos polo BBVA.

En que consistiu esta moratoria legal hipotecaria?

O BBVA puxo a disposición dos seus clientes persoas físicas (persoal por conta allea e propia) con préstamo con garantía hipotecaria no BBVA formalizado con anterioridade a 13 de marzo de 2020 e que podían ter dificultades temporais no pagamento das súas cotas, debido a unha mingua da súa situación económica como consecuencia da COVID-19, a solicitude de aplicación da moratoria legal.

Consistía no adiamento da cota íntegra do préstamo hipotecario (non se pagaban nin capital nin xuros) durante os meses que durase a moratoria, ata un máximo de 9 meses.

Se con carácter previo xa gozases da moratoria legal, sectorial ou ambas, no teu préstamo hipotecario, a suma de todas elas non poderá superar os 9 meses.

Que supuxo a aplicación da moratoria legal hipotecaria?

Durante o prazo de suspensión non se aboaba a cota íntegra.

O prazo de duración do teu préstamo hipotecario ampliábase polo prazo equivalente á moratoria solicitada.

Acabado o prazo da moratoria, débese devolver ao banco o capital pendente de amortizar en cotas comprensivas de capital e xuros, que se recalculan conforme ao pactado no préstamo hipotecario. O banco facilita a nova táboa de amortización das cotas restantes.

Como se realizaba a solicitude?

Para presentar a solicitude podías contactar coa túa oficina ou xestor habitual. Aclarábanche calquera dúbida e indicábanche a documentación necesaria.

Documentación requirida

Documentos de situación laboral:

 • En caso de situación legal de desemprego: certificado expedido pola entidade xestora das prestacións, en que figure a contía mensual percibida en concepto de prestacións ou subsidios por desemprego.
 • En caso de cesamento de actividade do persoal por conta propia: certificado expedido pola Axencia Estatal da Administración Tributaria ou o órgano competente da comunidade autónoma, se for o caso, sobre a base da declaración de cesamento de actividade declarada polo interesado.

Documentos que permiten acreditar o número de persoas que habitan a vivenda:

 • Libro de familia ou documento acreditativo da inscrición como parella de feito.
 • Certificado de empadroamento relativo ás persoas empadroadas na vivenda, con referencia ao momento da presentación dos documentos acreditativos e aos seis meses anteriores.
 • Se se aplica, declaración de discapacidade, de dependencia ou de incapacidade permanente para realizar unha actividade laboral.

Documentos que acreditan a titularidade dos bens:

 • Nota simple do servizo de índices do Rexistro da Propiedade de todos os membros da unidade familiar.
 • Escrituras de compravenda da vivenda e de préstamo con garantía hipotecaria.

Documento que hai que presentar en caso de ter unha vivenda en alugueiro:

Contrato de arrendamento.

Declaración responsable do prestameiro/fiador/hipotecante non debedor:

A declaración responsable que deben asinar todos os debedores, relativa ao cumprimento dos requisitos legalmente esixidos para considerarse sen recursos económicos suficientes, encóntrase incluída no documento de solicitude que está dispoñible na túa oficina.    

O prazo para solicitar esta moratoria hipotecaria finalizou o día 30 de marzo de 2021.

As normas que recollen esta actuación:

 • Real decreto-lei 8/2020, publicado no BOE de 17 de marzo de 2020.
 • Real decreto-lei 11/2020, publicado no BOE de 1 de abril de 2020.
 • Real decreto-lei 26/2020, publicado no BOE o día 8 de xullo de 2020.
 • Real decreto-lei 3/2021, publicado no BOE o día 2 de febreiro de 2021.