Moratoria hipotecas BBVA

Desde o BBVA axudamos a reducir o impacto do coronavirus


No día 17 de marzo publicouse o Real decreto-lei 8/2020 e no día 1 de abril o Real decreto-lei 11/2020, con medidas urxentes e extraordinarias para afrontar o impacto socioeconómico da COVID-19 e que describía as condicións, a documentación e os prazos para solicitar unha moratoria nas cotas de préstamos hipotecarios para vivenda habitual, inmobles afectos a actividade comercial ou vivendas alugadas por particulares que deixasen de percibir a renda.

Os nosos clientes cunha hipoteca no BBVA, que reunían as condicións de vulnerabilidade pola COVID-19, puideron acollerse a esta moratoria e durante ese tempo non se lles cobrou a cota.

A aplicación da moratoria modificaba o prazo do préstamo hipotecario polo que, ao finalizar as restricións á mobilidade polo estado de alarma, o cliente e a entidade tiñan que asinar ante notario unha novación modificativa para fixar ese novo prazo. Os gastos desa novación eran asumidos polo BBVA.

 

Como se realizaba a solicitude?

Debido ás medidas de restrición de mobilidade que impuxo o estado de alarma, para realizar a solicitude da moratoria podíase contactar por teléfono coa oficina ou co xestor habitual para que indicasen como enviar a documentación necesaria e axudar os nosos clientes a aclararen as dúbidas. Nas oficinas pechadas temporalmente continuabamos atendendo a través dos teléfonos habituais.

Documentación requirida

Documentos de situación laboral:

 • En caso de situación legal de desemprego: certificado expedido pola entidade xestora das prestacións, en que figure a contía mensual percibida en concepto de prestacións ou subsidios por desemprego.
 • En caso de cesamento de actividade dos traballadores por conta propia: certificado expedido pola Axencia Estatal da Administración Tributaria ou o órgano competente da comunidade autónoma, se for o caso, sobre a base da declaración de cesamento de actividade declarada polo interesado.

Documentos das persoas que habitan a vivenda:

 • Libro de familia ou documento acreditativo da inscrición como parella de feito.
 • Certificado de empadroamento relativo ás persoas empadroadas na vivenda, con referencia ao momento da presentación dos documentos acreditativos e aos seis meses anteriores.
 • Se se aplica, declaración de discapacidade, de dependencia ou de incapacidade permanente para realizar unha actividade laboral.

Documentos que acreditan a titularidade dos bens:

 • Nota simple do servizo de índices do Rexistro da Propiedade de todos os membros da unidade familiar.
 • Escrituras de compravenda da vivenda e de préstamo con garantía hipotecaria.

Documento que hai que presentar en caso de ter unha vivenda en alugueiro:

 • Contrato de arrendamento.

Declaración responsable do prestameiro/fiador/hipotecante non debedor:

 • Declaración responsable de todos os debedores relativa ao cumprimento dos requisitos esixidos para se consideraren situados no limiar de exclusión, segundo o modelo, polo Real decreto-lei.
O prazo para solicitar esta moratoria hipotecaria finalizou no pasado 29 de setembro de 2020.

As normas que recollen esta actuación:

 • Real decreto-lei 8/2020, publicado no BOE de 17 de marzo de 2020.
 • Real decreto-lei 11/2020, publicado no BOE de 1 de abril de 2020.