Moratoria legal de préstamos e créditos non hipotecarios por COVID-19

Desde o BBVA axudamos a reducir o impacto do coronavirus

O día 3 de febreiro de 2021 publicouse no BOE o Real decreto-lei 3/2021, que establecía a ampliación do prazo de solicitude (ata 30 de marzo de 2021) e o de duración das moratorias recollidas na normativa anterior (ata 9 meses).

A regulación establecía medidas urxentes e extraordinarias para afrontar o impacto socioeconómico da COVID-19 e describía as condicións, a documentación e os prazos para solicitar unha moratoria nas cotas de préstamos e créditos non hipotecarios.

Os nosos clientes cun préstamo ou crédito non hipotecario no BBVA, que reunían as condicións de vulnerabilidade pola COVID-19, podían acollerse a esta moratoria, que supuña a suspensión das cotas do préstamo ou crédito non hipotecario durante o prazo de ata nove meses, nos que non aboaban a cota íntegra, nin se xeraban xuros de demora.

Debías ter en conta que a aplicación da moratoria modificaba o prazo do préstamo ou crédito non hipotecario, alongándoo no mesmo número de meses que se aplicasen para a moratoria.

En que consistiu esta moratoria legal de préstamos e créditos non hipotecarios?

O BBVA puxo a disposición dos seus clientes persoas físicas (persoal por conta allea e propia) con préstamo ou crédito sen garantía hipotecaria no BBVA formalizado con anterioridade a 13 de marzo de 2020 e que prevían que ían ter dificultades temporais no pagamento das súas cotas mensuais, debido a unha mingua da súa situación económica como consecuencia da COVID-19, a solicitude de aplicación desta moratoria legal.

Consistiu no adiamento da cota íntegra do préstamo ou crédito non hipotecario (non se pagaban nin capital nin xuros) durante os meses que durase a moratoria, ata un máximo de 9 meses.

Se con carácter previo xa gozases da moratoria legal, sectorial ou ambas, no teu préstamo ou crédito non hipotecario, a suma de todas elas non podía superar os 9 meses.

Que supuxo a aplicación da moratoria legal de préstamos e créditos non hipotecarios?

Durante o prazo de suspensión non se aboaba a cota íntegra do préstamo e o prazo de duración do teu préstamo ou crédito non hipotecario ampliábase polo prazo equivalente á moratoria 

Acabado o prazo da moratoria, débese devolver ao banco o capital pendente de amortizar en cotas comprensivas de capital e xuros, que se recalculan conforme ao pactado no préstamo ou crédito non hipotecario. O banco facilita a nova táboa de amortización das cotas restantes.

Como se solicitaba a moratoria

Para presentar a solicitude podías contactar coa túa oficina ou xestor habitual. Aclarábanche calquera dúbida e indicábanche a documentación necesaria que había que presentar.

Documentación requirida para solicitar a moratoria de préstamos e créditos non hipotecarios por COVID-19

Documentos de situación laboral

  • En caso de situación legal de desemprego: certificado expedido pola entidade xestora das prestacións, en que figure a contía mensual percibida en concepto de prestacións ou subsidios por desemprego.
  • En caso de cesamento de actividade do persoal por conta propia: certificado expedido pola Axencia Estatal da Administración Tributaria ou o órgano competente da comunidade autónoma, se for o caso, sobre a base da declaración de cesamento de actividade declarada polo interesado.

Documentos que permiten acreditar o número de persoas que habitan a vivenda

  • Libro de familia ou documento acreditativo da inscrición como parella de feito.
  • Certificado de empadroamento relativo ás persoas empadroadas na vivenda, con referencia ao momento da presentación dos documentos acreditativos e aos seis meses anteriores.
  • Se se aplica, declaración de discapacidade, de dependencia ou de incapacidade permanente para realizar unha actividade laboral.

Declaración responsable do prestameiro

A declaración responsable que deben asinar todos os debedores, relativa ao cumprimento dos requisitos legalmente esixidos para considerarse sen recursos económicos suficientes, encóntrase incluída no documento de solicitude que está dispoñible na túa oficina.

Prazo de implantación da moratoria

O prazo para solicitar esta moratoria finalizou o día 30 de marzo de 2021. 

 

Normativa que recolle esta actuación

  • Real decreto-lei 11/2020, publicado no BOE o día 1 de abril de 2020
  • Real decreto-lei 26/2020, publicado no BOE o día 8 de xullo de 2020
  • Real decreto-lei 3/2021, publicado no BOE o día 2 de febreiro de 2021.