Moratoria de préstamos e créditos non hipotecarios pola COVID-19

Desde o BBVA axudamos a reducir o impacto do coronavirus

O Real decreto-lei 11/2020 publicado o día 31 de marzo, con medidas urxentes e extraordinarias para afrontar o impacto socioeconómico da COVID-19, recollía as condicións, a documentación e os prazos para solicitar unha moratoria nas cotas de préstamos e créditos non hipotecarios.

Os nosos clientes cun préstamo ou crédito non hipotecario no BBVA, que reunían as condicións de vulnerabilidade pola COVID-19, puideron acollerse a esta moratoria e durante ese tempo non se lles cobrou a cota.

A aplicación da moratoria modificaba o prazo da operación, alongándoo nos mesmos meses nos que se aplicase a moratoria.

Como se solicitaba a moratoria

Debido ás medidas de restrición de mobilidade que impuxo o estado de alarma, para realizar a solicitude da moratoria os nosos clientes podían contactar por teléfono coa súa oficina ou co seu xestor habitual para que lle indicasen como enviar a documentación necesaria e axudalos a aclarar as dúbidas. 

Documentación requirida para solicitar a moratoria de préstamos e créditos non hipotecarios por COVID-19

Documentos de situación laboral

  • En caso de situación legal de desemprego: certificado expedido pola entidade xestora das prestacións, en que figure a contía mensual percibida en concepto de prestacións ou subsidios por desemprego.
  • En caso de cesamento de actividade dos traballadores por conta propia: certificado expedido pola Axencia Estatal da Administración Tributaria ou o órgano competente da comunidade autónoma, se for o caso, sobre a base da declaración de cesamento de actividade declarada polo interesado.

Documentos das persoas que habitan a vivenda

  • Libro de familia ou documento acreditativo da inscrición como parella de feito.
  • Certificado de empadroamento relativo ás persoas empadroadas na vivenda, con referencia ao momento da presentación dos documentos acreditativos e aos seis meses anteriores.
  • Se se aplica, declaración de discapacidade, de dependencia ou de incapacidade permanente para realizar unha actividade laboral.

Declaración responsable do prestameiro
Declaración responsable de todos os debedores relativa ao cumprimento dos requisitos esixidos para se consideraren situados no limiar de exclusión, segundo o modelo, polo Real decreto-lei.

Prazo de implantación da moratoria

O prazo para solicitar esta moratoria finalizou no pasado 29 de setembro de 2020. 

 

Normativa que recolle esta actuación

Real decreto-lei 11/2020, publicado no BOE de 1 de abril de 2020.