Moratoria legal de préstamos e créditos non hipotecarios por COVID-19

Desde o BBVA axudamos a reducir o impacto do coronavirus

O día 3 de febreiro de 2021 publicouse no BOE o Real decreto-lei 3/2021, que establece a ampliación do prazo de solicitude (ata 30 de marzo de 2021) e o de duración das moratorias recollidas na normativa anterior (ata 9 meses).

A regulación establece medidas urxentes e extraordinarias para afrontar o impacto socioeconómico da COVID-19 e describe as condicións, a documentación e os prazos para solicitar unha moratoria nas cotas de préstamos e créditos non hipotecarios.

Os nosos clientes cun préstamo ou crédito non hipotecario no BBVA, que reúnan as condicións de vulnerabilidade por COVID-19, poden acollerse a esta moratoria, que supón a suspensión das cotas do préstamo ou crédito non hipotecario durante o prazo de ata nove meses, nos que non aboasen a cota íntegra, e non se xerarán xuros de demora.

Debes ter en conta que a aplicación da moratoria modifica o prazo do préstamo ou crédito non hipotecario, alongándoo no mesmo número de meses que se apliquen para a moratoria.

En que consiste esta moratoria legal de préstamos e créditos non hipotecarios?

O BBVA pon a disposición dos seus clientes persoas físicas (traballadores por conta allea e propia) con préstamo ou crédito sen garantía hipotecaria no BBVA formalizado con anterioridade a 13 de marzo de 2020 e que poidan ter dificultades temporais no pagamento das súas cotas mensuais, debido a unha mingua da súa situación económica como consecuencia da COVID-19, a solicitude de aplicación desta moratoria legal.

Consiste no adiamento da cota íntegra do préstamo ou crédito non hipotecario (non se paga nin capital nin xuros) durante os meses que dure a moratoria, ata un máximo de 9 meses.

Se con carácter previo xa gozases da moratoria legal, sectorial ou ambas, no teu préstamo ou crédito non hipotecario, a suma de todas elas non poderá superar os 9 meses.

Que supón a aplicación da moratoria legal de préstamos e créditos non hipotecarios?

Durante o prazo de suspensión non se aboará a cota íntegra do préstamo e o prazo de duración do teu préstamo ou crédito non hipotecario amplíase polo prazo equivalente á moratoria 

Acabado o prazo da moratoria, débese devolver ao banco o capital pendente de amortizar en cotas comprensivas de capital e xuros, que se recalculan conforme ao pactado no préstamo ou crédito non hipotecario. O banco facilitarache a nova táboa de amortización das cotas restantes.

Como se solicita a moratoria

Para presentar a solicitude podes contactar coa túa oficina ou xestor habitual. Aclararanche calquera dúbida e indicaranche a documentación necesaria.

Documentación requirida para solicitar a moratoria de préstamos e créditos non hipotecarios por COVID-19

Documentos de situación laboral

  • En caso de situación legal de desemprego: certificado expedido pola entidade xestora das prestacións, en que figure a contía mensual percibida en concepto de prestacións ou subsidios por desemprego.
  • En caso de cesamento de actividade dos traballadores por conta propia: certificado expedido pola Axencia Estatal da Administración Tributaria ou o órgano competente da comunidade autónoma, se for o caso, sobre a base da declaración de cesamento de actividade declarada polo interesado.

Documentos que permiten acreditar o número de persoas que habitan a vivenda

  • Libro de familia ou documento acreditativo da inscrición como parella de feito.
  • Certificado de empadroamento relativo ás persoas empadroadas na vivenda, con referencia ao momento da presentación dos documentos acreditativos e aos seis meses anteriores.
  • Se se aplica, declaración de discapacidade, de dependencia ou de incapacidade permanente para realizar unha actividade laboral.

Declaración responsable do prestameiro

A declaración responsable que deben asinar todos os debedores, relativa ao cumprimento dos requisitos legalmente esixidos para considerarse sen recursos económicos suficientes, encóntrase incluída no documento de solicitude que está dispoñible na túa oficina.

Prazo de implantación da moratoria

O prazo para solicitar esta moratoria finaliza o día 30 de marzo de 2021. 

 

Normativa que recolle esta actuación

  • Real decreto-lei 11/2020, publicado no BOE o día 1 de abril de 2020
  • Real decreto-lei 26/2020, publicado no BOE o día 8 de xullo de 2020
  • Real decreto-lei 3/2021, publicado no BOE o día 2 de febreiro de 2021.
Icona dunha casa e o símbolo do euro

Simulador de moratoria de préstamos e créditos non hipotecarios

Co noso simulador poderás coñecer de maneira sinxela se podes solicitar as moratorias non hipotecarias legais (RD 11/2020, RD 26/2020 e RD 3/2021).