Que é unha hipoteca?

Explicámosche como funciona este tipo de préstamo
Un préstamo hipotecario ou hipoteca é un dereito que vincula a propiedade dun ben para garantir o cumprimento dunha obriga. Ao solicitar un préstamo a un banco, é posible que o banco pida como requisito que se constitúa unha hipoteca.
Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.
O máis común é pedir un préstamo hipotecario para financiar a compra dunha vivenda, vinculando como garantía o propio inmoble, aínda que en determinados casos poderase hipotecar calquera ben cuxo valor cubra o importe do préstamo que se desexa solicitar. Ademais, o préstamo hipotecario tamén poderá destinarse a unha finalidade distinta á compra dunha vivenda. O prestameiro (quen recibe o diñeiro) comprométese, mediante a sinatura dun contrato, a devolver a cantidade prestada máis o importe correspondente aos xuros, en cotas mensuais e durante un prazo de tempo determinado.
CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
  • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
  • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.