Hipoteca fixa ou mixta: cal escoller

Principais características e diferenzas das hipotecas fixas e mixtas
Un préstamo hipotecario mixto (hipoteca mixta) combina o funcionamento tanto dun préstamo hipotecario a tipo fixo (hipoteca fixa) como a tipo variable (hipoteca variable). Á hora de valorar os beneficios de contratar unha hipoteca mixta ou fixa, cómpre analizar tres factores principais: tipo de xuro, prazo e cota.
Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.

Tipo de xuros

Unha hipoteca fixa ten sempre o mesmo tipo de xuro, non varía ao longo do prazo do préstamo. Deste xeito, a cota que deberá pagar permanecerá invariable, suban ou baixen os tipos dos mercados.

Nunha hipoteca mixta durante os primeiros anos aplícase un tipo fixo. Durante o resto do prazo, funciona como unha hipoteca variable, o tipo de xuro estará composto por un diferencial fixo máis un índice de referencia (normalmente o euríbor). Isto fai que a cota que hai que pagar suba ou baixe en función de como oscile o índice de referencia. É dicir que, na práctica, estamos ante unha hipoteca variable cunhas condicións especiais durante os seus primeiros anos.

Prazo

As hipotecas fixas adoitan contratarse por un período de devolución máis reducido ca as hipotecas mixtas ou variables.

Unha hipoteca mixta ou variable permite maior flexibilidade, xa que as entidades financeiras adoitan ofrecer un prazo de devolución maior para pagar o préstamo.

Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.

Cota

Nunha hipoteca fixa págase a mesma cota durante toda a vida do préstamo. O importe nin sobe nin baixa, a cota que se fixe inicialmente será a que se aplique todos os meses.

Nunha hipoteca mixta págase a mesma cota durante os primeiros anos, durante o tempo no que o préstamo funciona como unha hipoteca fixa. Durante o resto do prazo, a hipoteca será variable e a cota dependerá do valor dun índice de referencia (euríbor). Neste período, o máis normal é que, cada seis meses, o tipo de xuro da hipoteca se actualice tendo en conta o euríbor.

Nas hipotecas mixtas, as entidades financeiras adoitan ofrecer un tipo máis elevado durante os primeiros anos do préstamo e máis competitivo durante o resto do prazo, o que adoita comportar que as cotas que hai que amortizar sexan máis elevadas ao inicio que durante os anos que funcione a tipo variable.

CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
  • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
  • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.