Que gastos ten a compra dunha vivenda

Solicites ou non unha hipoteca para financiar a túa nova casa, a compra comporta uns gastos obrigatorios que incrementan o orzamento do comprador

Unha pregunta importante que ao principio sempre pasa desapercibida. Que gastos ten a compra dunha vivenda? Adquirir unha casa é, probablemente, unha das maiores decisións financeiras á que nos enfrontaremos ao longo da nosa vida pola gran cantidade de diñeiro que implica. E ademais, á hora de dar o paso, debemos ser conscientes de que existen varios gastos asociados á compra dunha vivenda que incrementan o orzamento do comprador. Independentemente de que se recorra ou non a un financiamento externo, xeralmente en forma de hipoteca bancaria, a operación de compravenda implicará gastos obrigatorios que non se especifican no prezo do inmoble e que é importante coñecer para calcular o importe final que se pagará.

Os gastos da compra dunha vivenda son aboados, de maneira xeral, polo comprador. Ao tratarse de varios servizos, e co obxectivo de facilitar a súa comprensión, neste artigo dividirémolos entre os obrigatorios, aínda que o inmoble se pague ao contado, e os derivados da solicitude dunha hipoteca.

Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.

Gastos independentes da solicitude dunha hipoteca inmobiliaria

Unha parte importante dos gastos da compra dunha vivenda son os que derivan de realizar unha operación de compravenda inmobiliaria. Trátase de gastos ou servizos que hai que pagar de maneira obrigatoria e que non se especifican no valor de mercado da vivenda. Estes gastos, que detallamos a continuación, recaen no comprador salvo que o vendedor asuma parte ou a totalidade dalgún deles.

Porcentaxe da inmobiliaria

Se se opta por realizar a compra da vivenda a través dunha inmobiliaria, é moi habitual que esta cobre un xuro porcentual do valor da compra. Esta porcentaxe non está regulada por lei e depende, ademais, da zona xeográfica na que estea situada a inmobiliaria. Pero por normal xeral, as inmobiliarias cobran unha porcentaxe que oscila entre o 1% e o 3% máis IVE.

A porcentaxe que cobra a inmobiliaria é un dos gastos que poden ser divididos entre o comprador e o vendedor, ou asumidos na súa totalidade por calquera das dúas partes.

Gastos de notaría

O notario encárgase de visar a escritura pública de compravenda, o documento con máis forza xurídica que hai que inscribir no rexistro público. O comprador pode escoller o notario que queira, que cobrará un arancel fixo establecido polo Goberno e cuxo custo está determinado polo valor do inmoble.

Gastos de inscrición rexistral do inmoble

Outro dos gastos asociados á compra dunha vivenda é o derivado de inscribir a vivenda no rexistro da propiedade que lle corresponda. Igual que cos servizos de notaría, os custos de rexistro tamén están establecidos polo Goberno e son iguais para todos os rexistradores da propiedade. O seu prezo variará en función das características particulares da inscrición e de se se teñen que sumar outros trámites como a nota simple que se agrega á inscrición.

Pagamento do IVE ou do imposto de transmisións patrimoniais

Case todas as operacións financeiras comportan o pagamento dun tributo á Administración pública. No caso da compra dunha vivenda, ese imposto é distinto en función de se se trata da primeira adquisición do inmoble ou de se é a segunda ou unha ulterior transmisión da casa.

Se se trata da primeira adquisición da propiedade, haberá que pagar o IVE correspondente. Un gasto que recae sempre no comprador. O tipo impositivo de IVE que hai que pagar depende do tipo de inmoble que se adquira. No caso de vivendas, tribútase o 10% do valor de venda, salvo que se trate dunha vivenda de protección oficial, en cuxo caso o tipo impositivo é do 4%.

Nunha segunda ou posterior transmisión da vivenda, o imposto ao que hai facer fronte xa non será o IVE, senón o imposto de transmisións patrimoniais. Trátase dun imposto autonómico que varía en función do lugar no que adquiramos a vivenda, pero oscila entre o 6% e o 10%.

Gastos derivados da solicitude dunha hipoteca

Pagar unha vivenda ao contado é algo que está ao alcance de moi poucos pola elevada cantidade de diñeiro que supón. Por iso é frecuente recorrer a métodos de financiamento externos e o máis habitual de todos é a hipoteca. Unha hipoteca implica uns gastos na compra da vivenda que son, basicamente, o tipo de xuro que cobra a entidade de crédito polo diñeiro prestado. Porén, e aínda que ás veces se descoñeza, unha hipoteca tamén comporta outros gastos previos que terá que aboar o comprador da vivenda.

Gastos de taxación da vivenda

Taxar o inmoble será o primeiro requisito que solicite a entidade bancaria para conceder unha hipoteca. Consiste en estimar o valor da vivenda atendendo a parámetros como a súa localización, a disposición das estancias, a proximidade a medios de transporte públicos, etc. Trátase dunha xestión fundamental, ademais de obrigatoria, xa que as entidades non financian o 100% do valor do inmoble, senón que, por normal xeral, financian o 80% do valor de taxación.

Impostos derivados dos actos xurídicos documentados (AXD)

Este imposto supón unha porcentaxe da responsabilidade hipotecaria que teñamos asumida co préstamo, é dicir, da suma total dos capitais garantidos pola vivenda hipotecada. Estase exento do pagamento deste imposto se se trata dunha vivenda de segunda man ou dunha nova de protección oficial.

Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.

Escritura da hipoteca

A escritura da hipoteca é o documento que considera os beneficiarios da hipoteca como compradores ante a entidade financeira. É un trámite obrigatorio, xa que toda hipoteca debe ser elevada en documento público.

Inscrición rexistral da hipoteca

A hipoteca, igual que a vivenda, ten que ser inscrita no Rexistro da Propiedade. O seu prezo tamén está estipulado polo Goberno e varía en función das características da hipoteca.

Adquirir un inmoble é unha operación financeira complexa, con moitos gastos asociados á compra da vivenda. Por iso é importante coñecelos todos e telos en conta á hora de calcular as posibilidades reais de desembolso e a capacidade de endebedamento.

Coa ferramenta BBVA Valora poderás coñecer aspectos esenciais da vivenda que queres adquirir e do barrio en que está situada, polo que poderás, así, facer os teus primeiros números para a compra dun inmoble.

CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
  • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
  • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.