Que é a compensación por risco de tipo de xuro

Explicámosche en que consiste esta cláusula e en que hipotecas se pode aplicar

A Lei 41/2007, do 7 de decembro, de Regulación do Mercado Hipotecario, contempla o cobramento dunha compensación por risco de tipo de xuro nos supostos de cancelación subrogatoria e non subrogatoria, total ou parcial, dos préstamos ou créditos hipotecarios, que se produzan dentro dun período de revisión de tipo de xuro cuxa duración pactada sexa superior a 12 meses.

Esta compensación, que afecta aos préstamos e créditos hipotecarios formalizados con posterioridade ao 9 de decembro de 2007, sempre que a hipoteca (garantía) recaia sobre unha vivenda e o prestameiro (debedor) sexa persoa física ou empresa de reducida dimensión para os efectos do imposto de sociedades, trata de resarcir á entidade bancaria cando se cancela anticipadamente o préstamo ou crédito e a cancelación xere unha perda de capital á entidade. En todo caso, a compensación non poderá exceder do importe da perda xerada.

Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.

Na escritura de préstamo ou crédito hipotecario debe contemplarse cal das modalidades que se indican a seguir vai aplicarse ao cálculo da compensación por risco de tipo de xuro:

1. Unha porcentaxe fixa que se deberá aplicar sobre o capital pendente no momento da cancelación.

2. A perda, total ou parcial, que a cancelación xere á entidade, calculada conforme á diferenza entre o capital pendente no momento da cancelación anticipada e o valor de mercado do préstamo ou crédito cancelado.

Conforme ao indicado na Lei 41/2007, do 7 de decembro, para os créditos ou préstamos hipotecarios referidos a tipo de xuro fixo ou variable cuxo período de revisión sexa superior a doce meses, non cabe comisión por amortización anticipada total ou parcial. Porén, si que se pode pactar unha compensación por desistencia e/ou unha compensación por risco de tipo de xuro.

En relación á compensación por desistencia, que establece unha compensación respecto da perda que sofre unha entidade bancaria pola desistencia unilateral do contrato, pode pactarse tanto para os créditos ou préstamos hipotecarios a tipo de xuro variable cuxo período de revisión sexa igual ou inferior a 12 meses, como para os créditos ou préstamos hipotecarios a tipo de xuro fixo ou variable cuxo período de revisión sexa superior a doce meses, sempre que se formalizasen con posterioridade ao 9 de decembro de 2007 e se dean as condicións establecidas na Lei 41/2007.

Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.

Ademais desta compensación, a Lei 41/2007 de 7 de decembro establece unha compensación respecto da perda que sofre unha entidade bancaria pola desistencia unilateral do contrato (compensación por desistencia). Nesta, indícanse as cantidades máximas que pode percibir a entidade bancaria por este concepto:

- A compensación máxima por amortización dentro dos cinco primeiros anos de vida da hipoteca será do 0,50% do capital amortizado.

- A compensación máxima por amortización posterior aos cinco anos de vida da hipoteca será do 0,25% do capital amortizado.

Tanto a compensación por desistencia como por tipo risco de tipo de xuro deben estar determinadas no contrato e na oferta hipotecaria que facilita a entidade bancaria, polo que convén informarse detalladamente de todas as condicións do préstamo ou consultar á entidade bancaria en caso de ter algunha dúbida.

CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
  • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
  • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.