Compensación por desistencia dunha hipoteca

Normativa e límites deste tipo de compensación que se pode aplicar nalgunhas hipotecas
A compensación por desistencia é un importe que poden cobrar as entidades bancarias cando se cancela ou se amortiza parcial ou totalmente un préstamo. Esta compensación está regulada na Lei 41/2007, de 7 de decembro, pola que se modifica a Lei 2/1981, de 25 de marzo, de regulación do mercado hipotecario e doutras normas do sistema hipotecario e financeiro, permitindo ás entidades financeiras recibir un diñeiro adicional polos trámites administrativos correspondentes, e como compensación polo que deixan de gañar (lucro cesante), xa que non percibirán os xuros do capital amortizado. En calquera caso, establécense os seguintes requisitos e límites:
Báner superior subrogación Báner superior subrogación
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.

Préstamos hipotecarios asinados antes de 9 de decembro de 2007

As entidades financeiras poden cobrar ata un 1 % do importe amortizado ou cancelado nun préstamo hipotecario a xuro variable cando a devolución non sexa debida ao cambio do préstamo a outra entidade (subrogación de hipoteca).

Préstamos hipotecarios asinados a partir de 9 de decembro de 2007

Para persoas físicas cunha hipoteca variable ou fixa sobre unha vivenda, a Lei fala das seguintes condicións:

  • Ata un 0,5 % do amortizado anticipadamente, se a amortización se fai dentro dos cinco primeiros anos de vida do préstamo.
  • Ata un 0,25 % do amortizado anticipadamente, se a amortización se realiza despois dos primeiros cinco anos do préstamo.
  • As entidades poderán ofrecer unha compensación inferior ás establecidas pola Lei.
Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.

Compensación por tipo de xuro

Nos préstamos hipotecarios a tipo de xuro fixo e mixto, a Lei establece o cobramento dunha compensación adicional á de desistencia. Trátase da compensación por risco de tipo de xuro. Só pode ser cobrada aos préstamos hipotecarios fixos cun prazo superior a 12 meses.

A entidade financeira poderá pactar libremente o importe desta compensación. Iso si, o cobramento só será posible se a cancelación supón unha perda para a entidade, o que normalmente ocorrerá cando os tipos de mercado sexan, no momento da cancelación, menores que o que está vostede pagando.

Por último, a entidade debe fixar cal das dúas seguintes modalidades é aplicable en caso de amortización anticipada:

  • Unha porcentaxe fixa, aplicada sobre o capital pendente de amortizar.
  • A perda total ou parcial que a cancelación produza á entidade. Neste caso, a entidade debe tamén aboar ao cliente, na mesma proporción, a ganancia que se produza, se for o caso.
CTA subrogación CTA subrogación
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
  • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
  • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.