Como realizar o cambio de hipoteca a outro banco

As distintas xestións que hai que afrontar para subrogar a hipoteca nunha entidade bancaria diferente
Cando se ten un préstamo hipotecario (hipoteca) cun banco, pode resultar interesante cambiar a hipoteca a outra entidade financeira para obter unha mellora nas condicións do seu préstamo, sen necesidade de cancelalo e formalizar un novo. Esta operación realízase a través dunha subrogación de acredor ou entre entidades, é dicir, o debedor decide cambiar de entidade financeira para beneficiarse dunha modificación nas condicións da operación e/ou no prazo de amortización.
Báner superior subrogación Báner superior subrogación
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.
Pero, como de complexo é realizar o cambio de hipoteca a outro banco para acceder a unha mellor oferta no préstamo. O cambio dunha hipoteca a outro banco está regulado por lei e require que a nova entidade financeira estude a situación, así como o cumprimento dos requisitos e custos asociados á subrogación.

Procedemento para cambiar a hipoteca de banco

Durante este proceso, a nova entidade elixida informará o debedor e acompañarao ao longo do procedemento para o cambio. En primeiro lugar, a nova entidade financeira estudará a situación e comprobará que se cumprem os requisitos para a concesión do préstamo hipotecario. No caso de que o estudo sexa positivo, a nova entidade presentará unha oferta vinculante ao debedor, na que figuren as novas condicións financeiras do novo préstamo hipotecario.

Unha vez aceptada a oferta por parte do debedor, a nova entidade notificará ao outro banco a súa decisión de subrogarse, e requirirao para que no prazo de sete días naturais emita un certificado sobre o importe debido polo préstamo hipotecario.

Unha vez entregada a certificación polo banco, este terá quince días naturais para enervar a subrogación, é dicir, formalizar co debedor unha modificación das condicións do préstamo que igualen ou melloren a oferta vinculante.

Se despois de 15 días, o banco actual non manifesta con carácter vinculante a súa disposición a formalizar a modificación das condicións co debedor, poderase asinar a escritura da subrogación de hipoteca.

Ademais, hai que ter en conta que o cambio dunha hipoteca de banco comporta uns custos relativos a gastos de notaría, xestoría e rexistro, así como unha comisión de subrogación segundo o estipulado no contrato. Igualmente, o debedor deberase asesorar sobre posibles custos adicionais que pode comportar a subrogación como gastos de cancelación ou desistencia, risco de tipo de xuro, nova taxación do inmoble e imposto de actos xurídicos documentados.

Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.

Resumo

O cambio de hipoteca a outro banco pode supor unha mellora nas condicións da operación e/ou no prazo de amortización. O debedor terá que atender os requisitos para a concesión do novo préstamo e, deste modo, a nova entidade bancaria poderá presentar unha oferta vinculante ao debedor coas condicións deste. Se o banco actual non iguala ou mellora a oferta realizada pola nova entidade, asinarase a escritura de subrogación coas novas condicións do préstamo. Por último, a operación comporta uns custos que deberán ser asumidos polo debedor.
CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
  • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
  • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.