Amortización dunha hipoteca: En que consiste?

Funcionamento da amortización hipotecaria e os seus detalles

A amortización dun préstamo hipotecario (hipoteca) é un procedemento polo que se paga o diñeiro prestado por un banco (capital) mediante desembolsos parciais e periódicos (cota). Esta amortización hipotecaria é anticipada, polo que se refire á devolución do capital antes do vencemento do contrato.

A amortización total da hipoteca prodúcese cando se devolve a totalidade do capital prestado. O habitual é que en cada cota se pague a parte do capital pendente máis os xuros correspondentes polo capital prestado, que variarán segundo o tipo de préstamo hipotecario contratado.

Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.
Pode ocorrer que unha persoa teña diñeiro aforrado e queira destinalo para amortizar parte da súa hipoteca. Poderíase facer de dúas maneiras: reducindo a cota que se paga cada mes ou ben reducindo o prazo (así acabaríase de saldar antes a débeda e reduciríanse aínda máis os xuros totais do préstamo). Á hora de tomar a decisión é importante ter en conta que podería comportar comisión por amortización hipotecaria anticipada, sexa total ou parcial.

Cadro de amortización de hipoteca

Cando se paga a cota mensual, estase devolvendo ao banco parte do capital prestado máis os xuros xerados, que se calculan segundo o capital pendente e o tipo de xuro pactado (tipo fixo ou tipo variable).
Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.

Nas hipotecas adóitase utilizar o sistema de amortización progresiva ou de cota fixa, no que a cantidade de cada cota que hai que pagar é invariable. Hai que ter en conta que esta cota que será constante durante toda a vida do préstamo, xa incorpora o xuro e o reembolso do capital. O único que variará será a proporción que paguemos destes dous elementos: a medida que aumente o primeiro diminuirá o segundo, de maneira que as cotas sexan sempre iguais. Como os primeiros anos o capital que hai que pagar é moi grande, os xuros tamén serán maiores. Por iso, o normal é que comecemos pagando máis proporción de xuros, e a medida que pase o tempo e estes baixen, comecemos a amortizar o capital, aumentando a proporción deste na relación.

No entanto, se o tipo de préstamo é a tipo variable, as cotas poden subir ou baixar conforme ás revisións que se realicen segundo a variación do euríbor (normalmente cada seis meses).

CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
  • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
  • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.