Por que che interesa coñecer como funcionan os tramos do IRPF

A táboa de tramos do IRPF axuda a establecer, de maneira proporcional, a porcentaxe de impostos que cada traballador paga en función dos seus ingresos

Chega o momento de facer a declaración da renda e unha das claves para entender como funciona o pagamento do imposto sobre a renda das persoas físicas é saber en que consisten os tramos do IRPF.

Estes tramos indican que porcentaxe de impostos debe pagar cada contribuínte e van escalando aumentando en función dos seus ingresos brutos, os cales pode coñecer grazas á nosa calculadora de soldos, de maneira proporcional; a filosofía detrás desta mecánica é reducir o pagamento de impostos de quen ten unhas rendas máis baixas e de aumentar o das rendas máis elevadas.

Báner superior Conta Negocios Báner superior Conta Negocios
Conta negocios
A conta para o teu negocio sen comisión de mantemento.
Desta forma, a continuación preséntanse os tramos do IRPF para 2017:
Tramos do IRPF para 2017
Tramos do IRPF para 2017
Base impoñible
Retención
Tramos do IRPF para 2017
0 €
12 450 €
19%
Tramos do IRPF para 2017
12 450 €
20 200 €
24%
Tramos do IRPF para 2017
20 200 €
35 200 €
30%
Tramos do IRPF para 2017
35 200 €
60.000 €
37%
Tramos do IRPF para 2017
Máis de 60.000 €
45%

Como funcionan os tramos do IRPF

Como se pode ver, a táboa do IRPF asigna o pagamento de impostos de maneira progresiva. Ademais, non hai que entender cada tramo coma un bloque estanco no que se tributa nunha determinada porcentaxe polo total dos ingresos, aínda que estes apenas superen por uns centos de euros o límite do novo tramo.

Na práctica, esta flexibilidade tradúcese en que cada traballador paga unha determinada porcentaxe polo diñeiro acumulado en cada tramo, non polo total das rendas obtidas no tramo máximo. Vexámolo cun exemplo:

Imaxinemos que un traballador gaña 21.000 euros brutos ao ano, o que en argot fiscal se denomina "rendemento do traballo". Debería entón pagar o 30 % de impostos do total do seu salario anual por superar en tan só 800 euros o límite entre tramos? Non. En realidade, o pagamento do IRPF deste contribuínte quedaría así:
Base Impoñible: 21 000 €
Base Impoñible: 21 000 €
Tramo
A pagar
Base Impoñible: 21 000 €
Primeiro tramo: paga o 19 % de 12 450 €
2.365,50 €
Base Impoñible: 21 000 €
Segundo tramo: paga o 24 % de 7.750 € (a diferenza entre o primeiro e o segundo tramo)
1.860 €
Base Impoñible: 21 000 €
Terceiro tramo: paga a diferenza entre os seus ingresos, 21.000 €, e o límite do tramo, 20.200 €
240 €
Base Impoñible: 21 000 €
Total a pagar sen ter en conta outros datos fiscais e persoais
4.465,50 €

Desta maneira, vemos coma o contribuínte non tivo que tributar o total dos seus ingresos de acordo co porcentaxe de retención do terceiro tramo – o 30 % - por " pasarse " entre tramos só 800 euros.

Así, dese total para pagar deben reducirse tanto as retencións que xa se lle viñeron practicando ao longo de todo o ano como as posibles deducións ás que o contribuínte teña dereito.

Báner central Conta Negocios Báner central Conta Negocios
BBVA para autónomos e pemes
Unha conta dirixida tanto a autónomos como a pemes que necesiten unha conta para a súa actividade profesional.

Coñecer os tramos do IRPF é unha maneira útil de entender por que pagamos unha determinada cantidade de diñeiro a Facenda na nosa declaración anual da renda. Porén, non todos os contribuíntes teñen por que facer esta declaración.

Así, aínda que Facenda especifica que, en principio, “están obrigados a declarar todos os contribuíntes persoas físicas residentes en España”, existe unha serie de excepcións que repasamos:

Quen está exento de presentar a declaración da renda
Quen está exento de presentar a declaración da renda
Traballadores cuxo salario bruto anual (rendementos do traballo) sexa igual ou inferior a 22.000 €.
 • Sempre que procedan dun só pagador.
 • Cando existan varios pagadores, sempre que a suma do segundo e posteriores por orde de contía non supere no seu conxunto a cantidade de 1.500 €.
 • Cando os únicos rendementos de traballo consistan en prestacións pasivas
Quen está exento de presentar a declaración da renda

O límite fíxase en 12.000 € anuais nos seguintes casos:

 • Cando os rendementos do traballo procedan de máis dun pagador e a suma das cantidades percibidas do segundo e restantes por orde de contía supere a cantidade de 1.500 € anuais.
 • Cando se perciban pensións compensatorias do cónxuxe ou anualidades por alimentos non exentas.
 • Cando o pagador dos rendementos do traballo non estea obrigado a reter.
 • Cando se perciban rendementos íntegros do traballo suxeitos a tipo fixo de retención.
Quen está exento de presentar a declaración da renda
Rendementos do capital mobiliario e ganancias patrimoniais sometidas a retención ou ingreso a conta, co límite conxunto de 1.600 € anuais.
Exclúense do límite conxunto de 1.600 € anuais as ganancias patrimoniais procedentes de transmisións ou reembolsos de accións ou participacións de institucións de investimento colectivo.
Quen está exento de presentar a declaración da renda
Rendas inmobiliarias imputadas, rendementos de Letras do Tesouro e subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado, con límite conxunto de 1.000 € anuais.
Exclúese tamén quen tivese, exclusivamente, perdas patrimoniais inferiores a 500 €.
CTA Conta Negocios CTA Conta Negocios

Tamén che podería interesar

 • Contámosche cales son os distintos criterios para clasificar unha empresa en función do seu tamaño.
 • Contámosche todos os detalles que precisas saber sobre esta asociación estratéxica temporal.
 • Explicámosche cales son os principais pasos a seguir para crear unha franquía e que fases ten.

Ferramentas

 • Calcula rapidamente o teu salario bruto e neto, as retencións que che corresponden ou o importe das túas pagas (mensuais e extra).