Disolución dunha sociedade mercantil de responsabilidade limitada

Estes son os trámites que hai que seguir para completar este proceso
As sociedades mercantís limitadas disólvense, previo acordo da xunta xeral, polas causas que se expresan no artigo 363 da Lei de sociedades de capital de 2 de xullo de 2010, que son as seguintes:
Báner superior Conta Negocios Báner superior Conta Negocios
Conta negocios
A conta para o teu negocio sen comisión de mantemento.

1. Polo cesamento no exercicio da actividade que constitúe o seu obxecto social, entendendo que existe ese cesamento se a sociedade permanece inactiva durante máis dun ano.

2. Pola conclusión da empresa que constitúa o seu obxecto.

3. Pola imposibilidade manifesta de conseguir o fin social.

4. Pola paralización dos órganos sociais, de modo que resulte imposible o seu funcionamento.

5. Por perdas que deixen reducido o patrimonio neto a unha cantidade inferior á metade do capital social, salvo que este se aumente ou se reduza na medida suficiente, e sempre que non proceda solicitar a declaración de concurso.

6. Por redución do capital social por debaixo do mínimo legal.

7. Porque o valor nominal das participacións sociais sen voto ou das accións sen voto excedese da metade do capital social desembolsado e non se restablecese a proporción no prazo de dous anos.

8. Por calquera outra causa establecida nos estatutos.

Tamén quedará disolta de pleno dereito polo transcurso do prazo de duración fixado nos estatutos sociais, ou se transcorrido un ano desde o acordo de redución do capital social por debaixo do mínimo legal por cumprimento dunha lei non se inscribe no Rexistro Mercantil a súa transformación ou disolución, ou se se aumenta o capital ata o mínimo legal.

A declaración do concurso de acredores non producirá por si mesma a disolución da sociedade. Porén, se se abre a fase de liquidación do concurso, a sociedade quedará disolta de pleno dereito.

A disolución da sociedade determina a apertura do proceso de liquidación desta, durante o cal conserva a súa personalidade xurídica e deberá engadir a frase “en liquidación” á súa denominación social.

Cando unha sociedade mercantil decide disolverse, en primeiro lugar débese asegurar de que non existen débedas pendentes de pagamento. Por iso, o primeiro paso é saldar as obrigas contraídas e resarcirse dos dereitos de cobramento. Este procedemento denomínase liquidación.

Nos casos a que se refiren os números 1 a 8 da listaxe de causas de disolución expresada anteriormente, fai falta que a xunta xeral da sociedade tome o acordo de disolución. Acordo que no caso das sociedades limitadas deberá contar co voto favorable da maioría dos votos emitidos que, pola súa parte, representen unha terceira parte do total dos votos correspondentes ás participacións sociais nas que se divide o capital da sociedade.

Báner central Conta Negocios Báner central Conta Negocios
BBVA para autónomos e pemes
Unha conta dirixida tanto a autónomos como a pemes que necesiten unha conta para a súa actividade profesional.

Cando concorre unha causa para a disolución da sociedade, os administradores están obrigados a convocar a xunta xeral no prazo de dous meses para adoptar o acordo de disolución e calquera socio poderá solicitar aos administradores esa convocatoria se, na súa opinión, concorre causa para a disolución.

Se a xunta non é convocada, non se celebra ou non adopta o acordo de disolución, calquera interesado pode solicitar a disolución ao xuíz do mercantil do domicilio social. Igualmente, os administradores da sociedade están obrigados a solicitar ao xuíz a disolución da sociedade cando, concorrendo unha causa de disolución, o acordo da xunta xeral sexa contrario á disolución ou non poida ser logrado. O prazo con que contan os administradores é de dous meses contados desde a data prevista para a celebración da xunta (se non se puidese celebrar) ou desde a data da xunta (se o acordo fose contrario á disolución ou non se lograse).

Unha vez disolta, comeza o proceso de liquidación da sociedade.

A liquidación da sociedade mercantil é o conxunto de operacións societarias que tenden a fixar o haber social ou patrimonio da sociedade coa finalidade de proceder á posterior división e repartición desta entre os socios que a compoñen. Cando concorre algunha causa que conforme á lei ten que dar lugar á disolución dunha sociedade, non se produce a inmediata extinción e desaparición desta, senón que se abre un período que, en definitiva, ten por obxecto percibir os créditos pendentes da compañía e extinguir as obrigas xa existentes segundo vaian vencendo, modificando, polo tanto, por completo o obxecto social, que queda limitado á liquidación mesma. As normas da liquidación teñen por obxecto, ademais de garantir unha ordenada extinción, a protección dos dereitos dos acredores.

CTA Conta Negocios CTA Conta Negocios
Empresas - Tamén che podería interesar Empresas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Contámosche cales son os distintos criterios para clasificar unha empresa en función do seu tamaño.
  • Explicámosche como axudan a establecer os impostos que debe pagar cada traballador en función dos seus ingresos
  • Contámosche todos os detalles que precisas saber sobre esta asociación estratéxica temporal.