Que é unha sociedade laboral?

Coñece todos os detalles sobre este tipo concreto de sociedade

As sociedades laborais son aquelas sociedades anónimas ou de responsabilidade limitada que se someten aos preceptos establecidos na Lei de sociedades laborais e participadas.

Poderán obter a cualificación de «Sociedade Laboral» as sociedades anónimas ou de responsabilidade limitada que cumpran os seguintes requisitos:

Báner superior Conta Negocios Báner superior Conta Negocios
Conta negocios
A conta para o teu negocio sen comisión de mantemento.

a) Que polo menos a maioría do capital social sexa propiedade de traballadores que presten nelas servizos retribuídos de forma persoal e directa, en virtude dunha relación laboral por tempo indefinido.

b) Que ningún dos socios sexa titular de accións ou participacións sociais que representen máis da terceira parte do capital social, salvo:

  • Que a sociedade laboral sexa constituída inicialmente por dous socios traballadores con contrato por tempo indefinido, na que tanto o capital social como os dereitos de voto estarán distribuídos ao cincuenta por cento, coa obriga de que no prazo máximo de 36 meses se axusten ao límite establecido neste apartado.
    • Que se trate de socios que sexan entidades públicas, de participación maioritariamente pública, entidades non lucrativas ou da economía social, en cuxo caso a participación poderá superar ese límite, sen alcanzar o cincuenta por cento do capital social.
    • Nos supostos de transgresión sobrevida dos límites que se indican nos apartados a) e b) do presente artigo, a sociedade estará obrigada a acomodar á lei a situación dos seus socios, no prazo de dezaoito meses contados desde o primeiro incumprimento.

c) Que o número de horas-ano traballadas polos traballadores contratados por tempo indefinido que non sexan socios non sexa superior ao corenta e nove por cento do cómputo global de horas-ano traballadas na sociedade laboral polo conxunto dos socios traballadores. Non computará para o cálculo deste límite o traballo realizado polos traballadores con discapacidade de calquera clase en grao igual ou superior ao trinta e tres por cento.

Se fosen superados os límites previstos neste apartado, a sociedade deberá alcanzalos, de novo, no prazo máximo de doce meses. O órgano de que dependa o Rexistro de Sociedades Laborais poderá conceder ata dúas prórrogas, por un prazo máximo de doce meses cada unha, sempre que se acredite en cada solicitude de prórroga que se avanzou no proceso de adaptación aos límites previstos. O prazo de adaptación nos casos de subrogación legal ou convencional de traballadores será de trinta e seis meses, e poderanse solicitar, igualmente, as prórrogas previstas neste apartado.

Báner central Conta Negocios Báner central Conta Negocios
BBVA para autónomos e pemes
Unha conta dirixida tanto a autónomos como a pemes que necesiten unha conta para a súa actividade profesional.

Na denominación da sociedade deberá figurar a indicación «Sociedade Anónima Laboral», «Sociedade de Responsabilidade Limitada Laboral», ou «Sociedade Limitada Laboral» ou as súas abreviaturas SAL, SRLL ou SLL, segundo proceda.

O adxectivo «laboral» non poderá ser incluído na denominación por sociedades que non teñan a cualificación de «Sociedade Laboral».

A denominación de «laboral» farase constar en toda a súa documentación, correspondencia, notas de pedido e facturas, así como en todos os anuncios que teña que publicar por disposición legal ou estatutaria.

CTA Conta Negocios CTA Conta Negocios
Empresas - Tamén che podería interesar Empresas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Contámosche cales son os distintos criterios para clasificar unha empresa en función do seu tamaño.
  • Explicámosche como axudan a establecer os impostos que debe pagar cada traballador en función dos seus ingresos
  • Contámosche todos os detalles que precisas saber sobre esta asociación estratéxica temporal.