Orzamento na empresa, ferramentas para elaboralo

Descubre como redactar orzamentos para a túa empresa facilmente
As principais claves para o bo funcionamento dunha empresa son a xestión e a planificación. Independentemente das dimensións do teu negocio, é vital que contes cunha organización e con obxectivos claros que sirvan para orientar as operacións da empresa. Os orzamentos permiten cuantificar estes plans e facer proxeccións sobre a evolución que se espera da empresa. A continuación explicámosche todas as claves para facer un bo orzamento de empresa e as ferramentas que che axudarán a conseguilo.
Báner superior One View Báner superior One View
BBVA One View
Fai os pagamentos da túa empresa desde os teus outros bancos sen saír de O BBVA.

En que consiste un orzamento de empresa?

Toda empresa necesita establecer plans estratéxicos para dirixir a súa actividade. Os orzamentos son un elemento fundamental nestes plans, xa que serven para expresalos en cifras concretas. Por iso, un orzamento non é outra cousa que un plan de futuro en que se cuantifican os distintos obxectivos, os recursos necesarios para atinxilos e os beneficios esperados.

A principal función dos orzamentos é organizar e controlar a actividade dunha empresa e optimizar o uso dos seus recursos. Aínda que son utilizados principalmente para planificar, con frecuencia son comparados tamén cos resultados obtidos para poder detectar calquera problema no funcionamento da empresa e solucionalo. Así mesmo, esta comparación tamén é útil para comprobar os datos empregados no cálculo dos orzamentos e establecer sistemas máis precisos.

Como facer un orzamento de empresa

O primeiro paso consiste en decidir que tipo de orzamento se pretende facer. Por exemplo, pode ser un orzamento a curto ou longo prazo, da empresa ao completo ou dun único departamento, dun proxecto concreto ou da actividade do negocio en xeral, etc. En cada un deses casos, os elementos que hai que incluír ou o método para obter os datos poden variar.

Unha vez fixado o obxectivo do orzamento, é o momento de estimar as cantidades que figurarán nel. Xa que se trata dun plan de futuro, a maioría dos datos que se utilizan son só estimacións, aínda que o obxectivo é que sexan tan precisas como for posible. As empresas con maior experiencia poden facer uso de resultados anteriores para realizaren os orzamentos, xa que estes achegan información sobre os custos de determinados procesos ou recursos. No entanto, tamén se poden facer cálculos e aproximacións a partir de estudos de mercado e outros datos dispoñibles.

Finalmente, estes datos son presentados de forma ordenada para determinar os recursos que se utilizarán, os gastos nos que se incorrerá e os beneficios que se espera obter, todo acompañado das datas correspondentes. Estas datas poden depender dos prazos que teña a empresa para entregar determinados produtos ou servizos aos seus clientes ou dos prazos que a empresa estableza a nivel interno.

Báner Central One View Báner Central One View
Vas dun banco a outro para pagar aos teus provedores
Simplifica! Fai os pagamentos da túa empresa sen saír de O BBVA.

Que ferramentas se poden utilizar para elaborar un orzamento?

Hoxe en día, todos os orzamentos dunha empresa teñen que estar en formato dixital, así que, como mínimo, é preciso contar cun procesador de textos. Non obstante, existen diversas ferramentas moito máis específicas que facilitan o cálculo dos datos e a redacción dos orzamentos.

As follas de cálculo representan, non só a ferramenta máis básica para crear un orzamento e automatizar todas as operacións necesarias para a súa elaboración, senón que ademais inclúen modelos con esas funcións incorporadas e cun formato preestablecido. Deste modo, o responsable de redactar o orzamento limítase a introducir os datos concretos da empresa no modelo.

No entanto, na actualidade existen ferramentas moito máis avanzadas deseñadas para xestionar a contabilidade das empresas. A redacción de orzamentos inclúese como unha das opcións destes programas, que permiten integralos con outras funcións de contabilidade da empresa. Polo tanto, á hora de realizar un orzamento, o software xa conta con datos financeiros do negocio, como os seus activos ou pasivos, o seu volume de vendas ou os seus gastos.

Para facilitar aínda máis a xestión empresarial, xurdiron distintos programas que integran todos os procedementos de xestión nunha única plataforma. Estes programas van un paso máis alá e permiten que toda a información sexa compartida cos departamentos pertinentes de forma automática. Este sistema facilita e axiliza aínda máis a creación de orzamentos, xa que toda a información está sempre dispoñible e actualizada.

Así mesmo, moitos destes programas ofrecen todos estes servizos en liña, sen necesidade de instalar o software en ningún dispositivo. Isto supón unha gran vantaxe ao permitir o acceso ás ferramentas e os datos da empresa desde calquera punto e dispositivo, ademais de non ocupar espazo no servidor do negocio.

No BBVA ofrecemos unha ampla gama de produtos para autónomos e todo tipo de empresas. Ademais de dispor dun avanzado servizo de banca en liña, incorporamos distintas ferramentas de xestión en liña: BBVA Net Cash. Unha delas é One View, un agregador financeiro multientidade, mediante o que se pode engadir, de forma moi sinxela, a información de contas, contas de crédito e tarxetas, para ter unha visión completa e nun único sitio. Ademais, One View ten a opción de fixar obxectivos por categorías e ver como evolucionan con respecto a esa meta. Dispor desta información resulta moi útil á hora de elaborar un orzamento do noso negocio máis axustado e realista.

CTA One View CTA One View
Empresas - Tamén che podería interesar Empresas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Contámosche cales son os distintos criterios para clasificar unha empresa en función do seu tamaño.
  • Explicámosche como axudan a establecer os impostos que debe pagar cada traballador en función dos seus ingresos
  • Contámosche todos os detalles que precisas saber sobre esta asociación estratéxica temporal.