Que é unha joint venture?

Todo o que necesitas saber desta asociación empresarial
A joint venture é unha asociación estratéxica temporal (de curto, mediano ou longo prazo) de organización, unha agrupación ou alianza de persoas ou grupos de empresas que manteñen a súa individualidade e independencia xurídica pero que actúan unidas baixo unha mesma dirección e normas, para levar adiante unha operación comercial determinada, onde se distribúen os investimentos, o control, responsabilidades, persoal, riscos, gastos e beneficios. Tradúcese como un negocio conxunto, un investimento conxunto ou unha “colaboración empresarial”.
Báner superior Conta Negocios Báner superior Conta Negocios
Conta negocios
A conta para o teu negocio sen comisión de mantemento.

Características do contrato joint venture

Nunha empresa conxunta, os socios adoitan seguir operando os seus negocios ou empresas de maneira independente. A empresa conxunta supón un negocio máis, esta vez cun socio, cuxos beneficios ou perdas reportarán na conta de resultados de cada un en función da forma xurídica coa que se estruturase a propia empresa conxunta, buscando a través do principio de sinerxía xerar unha integración de sistemas que conforman un novo obxecto. Desta maneira podemos establecer que as principais características do contrato de joint venture son:

 • É un contrato innominado de colaboración empresarial.
 • As empresas manteñen as súas propias características individuais, o que significa o contrario da fusión. As empresas son preexistentes.
 • A través deste contrato, as partes buscan unha utilidade común.
 • Existe unha contribución ás perdas, utilidades, funcións e investimento.
 • O obxecto da joint venture é variado, non require necesariamente unha achega en diñeiro, senón que a achega estará definida polas necesidades que derivan da colaboración empresarial.
 • As achegas que deberán cumprir os contratantes poden consistir en diñeiro, bens, tecnoloxía, servizos, estratexias, etcétera.
 • Carácter ad hoc, a cal se encontra destinada basicamente a un proxecto, sen por iso ser de curta duración, xa que esta será designada en virtude do principio de autonomía de vontade, pero sempre terá unha duración limitada.
 • Contribucións e agrupación dos intereses das partes.
 • Existe a posibilidade de xerar unha recíproca de representación da outra parte.
 • Existe un control conxunto da colaboración empresarial.
 • Existe un acordo, que consiste nunha declaración de vontade común destinada a regular os seus dereitos neste acordo.
 • O obxectivo común, que debe indicarse no acordo.

A importancia destas características con referencia a este contrato radica nos tipos de joint venture que poden existir e é por iso que deste acordo se poden desprender tres grandes categorías, joint venture de alianzas estratéxicas, joint venture de coinvestimento e joint venture contractual.

Principais vantaxes e inconvenientes

No referente ás principais vantaxes e desvantaxes da colaboración estratéxica, podemos sinalar que as súas principais vantaxes son compartir os riscos, custos e tamén diminuílos, producir unha competencia máis eficiente, abarcar novos mercados ou copar un, aumentar o poder económico para operar, acceder a novos recursos ou a economías a escala, dar maiores posibilidades de competencia, ter a posibilidade de aumentar as túas vantaxes competitivas, estender o número de clientes, aforrar diñeiro compartindo custos de operación, aforrar diñeiro compartindo custos de publicidade e márketing, aforrar tempo como recurso empresarial compartindo carga de traballo, servirse dun know how e manexar maior información e, finalmente, gañar novos asociados de negocio.

Unha vantaxe, desde un punto de vista tributario-contable, é que os contratantes poderían levar contabilidade independente, aínda que tamén poderían non a levar e só rexistrar nas súas propias contabilidades as operacións correspondentes a este contrato, o que permite amplas posibilidades de distribuír os gastos de maneira eficiente e obter utilidades.

As principais desvantaxes dunha eventual colaboración empresarial son os posibles riscos de conflitos de intereses entre os contratantes, a complementariedade de tarefas, a dependencia do socio para decisións importantes, a adaptación a unha cultura distinta ou a mercados descoñecidos por un dos contratantes. No caso de colaboración empresarial entre dous contratantes de diferentes países existe unha gran posibilidade de xerarse unha deficiente integración e comunicación entre os socios se non se toman as medidas correctivas e decisións estratéxicas correctas, o que pode propiciar eventualmente perdas e diverxencias canto aos obxectivos estratéxicos.

Báner central Conta Negocios Báner central Conta Negocios
BBVA para autónomos e pemes
Unha conta dirixida tanto a autónomos como a pemes que necesiten unha conta para a súa actividade profesional.

Tipos de joint ventures

 • Joint venture de alianzas estratéxicas: Neste tipo de joint venture non é obrigatorio realizar unha achega económica, polo tanto as achegas realizadas polas partes serán a suma de características de cada membro postas ao servizo dun fin colectivo que será definido en virtude das necesidades dos contratantes.
 • Joint venture de coinvestimento: Neste tipo de joint venture, a principal característica é a achega monetaria ou de bens que fan as partes para xerar unha mesma dirección, cuxo propósito é obter maiores utilidades das que se puidesen alcanzar individualmente, a través da incorporación de novos mercados e economías de escala.
 • Joint venture contractual: Neste tipo de joint venture, as partes implicadas realizan unha actividade en común, establecen acordos de colaboración nos que se estipulan cláusulas que rexen as actividades que cada parte realizará, a forma de repartir ganancias e riscos, a utilización de convenios auxiliares e contratos satélites, é dicir, existe unha estrita regulación do emprendemento.
CTA Conta Negocios CTA Conta Negocios

Tamén che podería interesar

 • Explicámosche como axudan a establecer os impostos que debe pagar cada traballador en función dos seus ingresos
 • Contámosche cales son os distintos criterios para clasificar unha empresa en función do seu tamaño.
 • Explicámosche cales son os principais pasos a seguir para crear unha franquía e que fases ten.