Como funciona o investimento do suxeito pasivo no IVE

O investimento do suxeito pasivo, sen ser o habitual no ámbito do IVE, pode producirse en diferentes casos que é aconsellable coñecer
Antes de entrar a analizar a fondo o investimento do suxeito pasivo, é conveniente que aclaremos o concepto de suxeito pasivo e o de contribuínte, xa que, aínda que en moitos impostos esta figura xurídica é coincidente, existen diferenzas substanciais entre un e outro que é conveniente aclarar antes de expor que é e como funciona o investimento do suxeito pasivo.
Báner superior Clic Pay Báner superior Clic Pay
Autónomos e pemes
Tes a opción de financiar os pagamentos máis habituais do teu negocio.
Así pois, o contribuínte soporta a carga do imposto, mentres que o suxeito pasivo é a persoa física ou xurídica obrigada ao cumprimento das obrigas tributarias, ben como responsable último do imposto ou ben como contribuínte. No IVE, mentres que o tributo é soportado polo contribuínte ao ser o consumidor final, o suxeito pasivo é a empresa ou profesional que realiza a entrega do ben (vendedor) ou a prestación do servizo e que está obrigada a soportar a obriga tributaria de realizar a liquidación do imposto.

Que é o investimento do suxeito pasivo?

O investimento do suxeito pasivo supón que a condición de suxeito pasivo faise recaer no destinatario da operación, é dicir, o que compra o ben ou recibe o servizo, en lugar de quen o vende ou presta o servizo, que é o máis habitual no IVE. Para realizar o investimento do suxeito pasivo, é necesario que o destinatario dos bens ou servizos sexa un empresario ou profesional e que actúe como tal.

En que casos se produce o investimento do suxeito pasivo?

O investimento do suxeito pasivo producirase na transmisión das seguintes operacións:

 • En operacións que realicen persoas ou entidades non establecidas no territorio de aplicación do imposto.
 • En entregas de ouro sen elaborar ou de produtos semielaborados de ouro, de lei igual ou superior a 325 milésimas.
 • En entregas de refugallos da industria, desperdicios e reboutallos.
 • En prestacións de servizos que teñan por obxecto dereitos de emisión, reducións certificadas de emisións e unidades de redución de emisións de gases de efecto invernadoiro.
 • Entregas de bens inmobles efectuadas como consecuencia dun proceso concursal.
 • Entregas de bens inmobles exentas a que se refiren os apartados 20º e 22º do artigo 20.Un da Lei do IVE en que o suxeito pasivo renunciase á exención.
 • Entregas de bens inmobles efectuadas en execución da garantía constituída sobre os bens inmobles, entendéndose, así mesmo, que se executa a garantía cando se transmite o inmoble a cambio da extinción total ou parcial da débeda garantida ou da obriga de extinguir a referida débeda polo adquirente.
 • En execucións de obra, con ou sen achega de materiais, así como as cesións de persoal para a súa realización, consecuencia de contratos directamente formalizados entre o promotor e o contratista que teñan por obxecto a urbanización de terreos ou a construción ou rehabilitación de edificacións.
 • Nos casos de rehabilitación dun local de negocios por parte do arrendatario. As obras de rehabilitación poderán levarse a cabo en edificacións que sexan propiedade tanto do rehabilitador como de terceiros.
Báner central Clic Pay Báner central Clic Pay
Límite de crédito Click & Pay
Para pagamento de impostos, nóminas e provedores.

Como funciona o investimento do suxeito pasivo no IVE?

En relación coa emisión da factura, o vendedor ou prestador de servizos, debe reflectir na factura que se trata dunha operación con investimento do suxeito pasivo. Para iso emitirá a factura sen IVE e incluirá a mención “Operación con investimento do suxeito pasivo conforme o artigo 84.Un.2º da Lei 37/1992”. O emisor deberá reflectir estas cantidades no modelo 303 a nivel informativo no apartado de “operacións non suxeitas ou con investimento do suxeito pasivo que orixinan o dereito á dedución”, e deberá trasladar a suma das cantidades reflectidas no modelo 303, ao modelo 390 no apartado de “operacións non suxeitas por regras de localización ou con investimento do suxeito pasivo”.

Pola súa banda o receptor da factura, tal e como aclaramos anteriormente será o suxeito pasivo do imposto, que deberá rexistrar a factura recibida con investimento de suxeito pasivo, de xeito que a súa base impoñible se declare no modelo 303, dentro do IVE devindicado, nos recadros 12 e 13 do modelo, e nos recadros que corresponda dentro do IVE deducible.

Novidades da Lei 28/2014, do 27 de novembro, na Lei 37/1992, do IVE en relación co investimento do suxeito pasivo

A partir do 1 de abril de 2015, coa reforma fiscal, ampliáronse os supostos de investimento do suxeito pasivo, de maneira que pasan a ser suxeitos pasivos do imposto os destinatarios das entregas dalgúns dos seguintes bens:

 • Prata, platino e paladio, en bruto, en po ou semilabrado; similaranse a estes as entregas que teñan por obxecto os devanditos metais resultantes da realización de actividades de transformación polo empresario ou profesional adquirente. En todo caso ten que tratarse de produtos que non estean incluídos no ámbito de aplicación do réxime especial aplicable aos bens usados, obxectos de arte, antigüidades e obxectos de colección.
 • Teléfonos móbiles.
 • Consolas de videoxogos, ordenadores portátiles e tabletas PC dixitais.
 • O previsto nestes dous últimos puntos só se aplicará cando o destinatario sexa:
  • Un empresario ou profesional revendedor destes bens, calquera que sexa o importe da entrega.
  • Un empresario ou profesional distinto dos referidos no apartado, cando o importe total das entregas dos devanditos bens efectuadas a este, documentadas na mesma factura, exceda de 10.000 euros, excluído o imposto sobre o valor engadido.

Tamén se establecen novos tipos de infracción e sancións (art. 170.Dous.6º, 7º e 8º, 171.Un.6º e 7º e Dous LIVE), pola falta de comunicación ou a comunicación incorrecta por parte dos destinatarios de determinadas operacións ás que resulta aplicable a regra de investimento do suxeito pasivo da súa condición de empresarios e, se é o caso, da natureza das obras (execucións de obra para a construción ou rehabilitación de edificios ou urbanización de terreos e transmisións de inmobles en execución de garantía). A conduta sancionarase con multa pecuniaria proporcional do 1 % das cotas devindicadas con respecto ás que se produciu o incumprimento na comunicación, cun mínimo de 300 euros e un máximo de 10.000 euros.

CTA Clic Pay CTA Clic Pay
Empresas - Tamén che podería interesar Empresas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Contámosche cales son os distintos criterios para clasificar unha empresa en función do seu tamaño.
 • Explicámosche como axudan a establecer os impostos que debe pagar cada traballador en función dos seus ingresos
 • Contámosche todos os detalles que precisas saber sobre esta asociación estratéxica temporal.