A importancia da estratexia competitiva na empresa

Así se pode mellorar a posición competitiva con respecto aos competidores

Dentro do conxunto xenérico das estratexias de negocio encontramos as estratexias competitivas, que teñen como obxectivo que a empresa poida mellorar a súa posición competitiva con respecto ás empresas do sector. Isto pódese lograr de diferentes maneiras, pero unha estratexia competitiva ten como obxectivo fundamental a obtención dunha vantaxe competitiva, é dicir, a definición dunha característica ou dunha calidade que faga que a empresa supere a competencia de maneira xenérica e sostida.

Polo tanto, podemos definir a estratexia competitiva como o conxunto de características internas que a empresa ten que desenvolver para obter e reforzar unha posición superior con respecto ás empresas competidoras.

Báner superior Conta Negocios Báner superior Conta Negocios
Conta negocios
A conta para o teu negocio sen comisión de mantemento.

A creación de valor

Un elemento que pode ter repercusión na mellora da posición competitiva da empresa é a creación de valor, é dicir, a xeración dun valor engadido que poida servir como elemento crucial para alcanzar o éxito na asunción dunha estratexia competitiva.

A creación de valor é un dos motores máis importantes para poder alcanzar o éxito deste tipo de estratexias, xa que nos mercados onde hai moita competencia e as marxes comerciais son reducidas, as estratexias de prezos baixos non teñen efecto. Nestes casos, a creación de valor resulta unha opción moi válida.

Moitas veces, a creación de valor implica que a un produto tradicional, moi explotado competitivamente, se lle engade unha característica moi innovadora que permite diferencialo e obter unha especial vantaxe competitiva, sempre que sexa un factor difícil de imitar pola competencia.

Segundo o investigador Michael E. Porter, a cadea de valor é unha forma de análise da actividade empresarial mediante a cal unha empresa desagrega a súa actividade global en diferentes partes, co obxectivo de identificar fontes de vantaxe competitiva nas actividades que xeran valor. Mediante esta análise concrétase un conxunto de funcións que engaden valor aos produtos e servizos dunha empresa e inténtase, en cada unha desas funcións, obter a máxima rendibilidade posible, reducindo todo o que sexa superfluo. Desta forma, se a empresa o logra, consegue desenvolver e integrar as actividades da súa cadea de valor de forma menos custosa e mellor diferenciada que os seus rivais.
Báner central Conta Negocios Báner central Conta Negocios
BBVA para autónomos e pemes
Unha conta dirixida tanto a autónomos como a pemes que necesiten unha conta para a súa actividade profesional.

Tipos de estratexias competitivas

Unha vez comprendido o marco teórico das estratexias competitivas imos definir cales son as diferentes estratexias de negocio que unha empresa pode implantar para obter unha vantaxe competitiva. Unha das achegas teóricas máis notables neste ámbito foi a clasificación realizada por Porter, que diferencia entre tres tipos de estratexias competitivas:

  • Estratexia de diferenciación. Busca facer que o produto sexa significativamente diferente ao dos competidores, ou incluso que exista a percepción de que sexa único. O cliente pode chegar a pagar máis polo produto, xa que a empresa se comporta como se fose un monopolio, sendo menos sensible ao prezo e máis fiel.
  • Estratexia de líder en custos. Consiste en producir cos custos máis baixos posibles, de maneira que se poida ofrecer o produto a un prezo inferior ao da competencia, por medio dunha vantaxe a escala produtiva ou operativa. Ás veces, mesmo se a empresa se encontra nun mercado con moita demanda, pode manter o prezo e así beneficiarse dunha marxe comercial elevada.
  • Estratexia de enfoque. Tamén se denomina de alta segmentación e consiste en centrarse nun segmento do mercado, aplicando a diferenciación ou o liderado en custos. Desta forma, aplícase a estratexia competitiva máis conveniente a cada segmento do mercado. Se se aplica o liderado en custos, pódense obter importantes marxes comerciais por producir con custos baixos. Se, en cambio, se adopta a diferenciación, ofrecendo un relevante valor engadido, poden xustificarse uns prezos máis elevados en relación á competencia, o que se coñece como diferenciación segmentada.

En xeral, toda estratexia que se fundamente na existencia dunha vantaxe competitiva intentará que haxa un factor que impida que a competencia poida adoptalo ou imitalo. Isto pode significar que, se a empresa realiza unha boa segmentación do produto, poderá crear un valor engadido suficientemente atractivo para poder facer fronte á competencia, en especial se se trata dunha empresa que, pola súa dimensión ou capacidade, non poida ser líder do mercado.

CTA Conta Negocios CTA Conta Negocios
Empresas - Tamén che podería interesar Empresas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Contámosche cales son os distintos criterios para clasificar unha empresa en función do seu tamaño.
  • Explicámosche como axudan a establecer os impostos que debe pagar cada traballador en función dos seus ingresos
  • Contámosche todos os detalles que precisas saber sobre esta asociación estratéxica temporal.