Estado financeiro das pemes, todas as claves

Contámosche en que consisten estes instrumentos e como che poden axudar a entender a situación contable da túa peme
A finalidade dos informes de estado financeiro das pemes é dar información sobre a situación económica e financeira da empresa para garantir unha boa xestión contable. Estes instrumentos tamén se denominan estados contables ou informes financeiros e son os documentos máis importantes que reflicten a saúde financeira dunha compañía. Neste artigo explicámosche en que consisten os estados financeiros e como usalos para obter información relevante sobre a túa empresa e mellorar a toma de decisións.
Báner superior One View Báner superior One View
BBVA One View
Fai os pagamentos da túa empresa desde os teus outros bancos sen saír de O BBVA.
Os estados financeiros son elementos que conforman as contas dunha empresa e serven para avaliar a situación financeira en que esta se encontra despois de cada exercicio económico, ademais de para valorar os cambios que experimentou ao longo de certo período, o que facilita a toma de decisións. Por este motivo, resulta esencial que sexan fieis á situación económica da organización e que resuman e expoñan con detalle todos os elementos que moldean a situación financeira e o rendemento dunha empresa, recollendo os ingresos recibidos e as partidas de investimento e gasto.

Compoñentes dos estados financeiros e contas anuais

Os compoñentes obrigatorios dos estados financeiros dunha empresa son o balance de situación, a conta de perdas e ganancias, o estado de fluxos de efectivo, o estado de cambios no patrimonio neto e a memoria. Os primeiros catro estados proporcionan información de natureza financeira e a memoria achega información de natureza mixta. O conxunto destes cinco estados contables forma un documento contable unitario denominado contas anuais.

 • Balance de situación ou balance xeral: é o compoñente máis importante, que ofrece información clara sobre a situación da empresa nun momento concreto, xa que inclúe os activos, os pasivos e o patrimonio da organización no momento de elaborarse o balance.
 • Conta de perdas e ganancias: expón todos os ingresos e os gastos que se produciron na empresa nun período determinado, polo que dá unha imaxe fiel da liquidez da organización.
 • Estado de fluxos de efectivo: mostra todas as variacións de efectivo e equivalentes ao efectivo que se realizaron nunha empresa nun determinado período de tempo. Esta información aparece analizada por actividades de operación, actividades de investimento e actividades de financiamento. Desta maneira, pódense analizar as fontes do efectivo e a súa repercusión na empresa.
 • Estado de cambios no patrimonio neto: inclúe todos os movementos da empresa e a maneira en que afectan ao seu patrimonio.
 • Informe de xestión: consiste nunha explicación e análise dos datos máis significativos de todos os estados anteriores, xunto coas decisións que deron pé á situación financeira da empresa nun momento concreto. Ademais, proporciona información para a xestión da organización e a súa política de investimentos no futuro.
Báner Central One View Báner Central One View
Vas dun banco a outro para pagar aos teus provedores
Simplifica! Fai os pagamentos da túa empresa sen saír de O BBVA.

Modelos de estados financeiros

Debido a que a finalidade dos estados financeiros é ofrecer información sobre a situación económica da empresa e axudar na toma de futuras decisións, é necesario que estes informes inclúan información detallada e que dean unha imaxe fiel da organización. Ademais, a información debe ser presentada de forma clara e ordenada, seguindo unha mesma estrutura en todos os informes elaborados para permitir a súa comparación.

Tanto as grandes corporacións e institucións internacionais como as pemes fan uso dos estados financeiros, polo que os distintos modelos se deben adaptar ás particularidades de cada empresa e dos obxectivos cos que se elaboran. Por exemplo, este tipo de informes son requiridos polos bancos cando as empresas solicitan un préstamo, xa que ofrecen información sobre o nivel de endebedamento da compañía e a súa capacidade para amortizar a cantidade debida. Ademais, poden servir para informar os accionistas sobre a situación da organización, co fin de que estes poidan valorar o estado das súas accións e ver se os activos que investiron se revalorizan ou perden valor.

En O BBVA somos especialistas en pemes e dispomos dun equipo de expertos que ofrecen solucións adaptadas ao teu negocio. Por exemplo, contamos coa funcionalidade One View, un agregador financeiro que permite controlar as túas contas, tarxetas, TPVs e obter información de préstamos e créditos, tendoo todo controlado dunha ollada. 

Fai os pagamentos da túa empresa desde os teus outros bancos sen saír de O BBVA

Tanto se a túa empresa é grande como pequena, seguro que traballas con máis dun banco. Por iso, en O BBVA intentamos facilitarche o día a día con O BBVA One View. Unha ferramenta coa que ademais de ter unha visión global dos teus diferentes bancos, agora tamén che permite facer os pagamentos da túa empresa desde os teus outros bancos sen saír de O BBVA**.

 • De forma áxil e sinxela: elixe unha das túas contas agregadas, completa os datos de beneficiario, importe e concepto e listo, haberase iniciado o pagamento. O banco que reciba a orde desde BBVA executará a transferencia. O xustificante da operación poderaso descargar directamente, así se acabou ter que ir dun banco a outro.
 • Seguro: as túas claves sempre serán túas. Desde BBVA só pedirémosche as claves dos teus outros bancos no momento do agregamento. Despois, para iniciar pagamentos, as claves soas che pediranas os teus outros bancos.
 • Sen comisións: non che cobraremos ningunha comisión por este servizo. Só pagarás o que o teu outro banco cóbreche habitualmente polas transferencias estándares e inmediatas.
 • E moitas máis funcionalidades: ademais de realizar as operacións, poderás ver o histórico de pagamentos ordenados por data, os pagamentos pendentes de sinatura e cancelar os pagamentos xornais, etc.

Todo sen saír de O BBVA.

O iniciador de pagamentos de O BBVA One View está dispoñible para as transferencias desde Caixabank, Santander, Popular, Bankinter, Unicaja e Bankia.

CTA One View CTA One View
Empresas - Tamén che podería interesar Empresas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Contámosche cales son os distintos criterios para clasificar unha empresa en función do seu tamaño.
 • Explicámosche como axudan a establecer os impostos que debe pagar cada traballador en función dos seus ingresos
 • Contámosche todos os detalles que precisas saber sobre esta asociación estratéxica temporal.