Crédito documentario, guía básica para entendelo

Definición, distintos tipos e principais funcións dos créditos documentarios

Se falamos de comercio exterior é básico falar de créditos documentarios. Estes cumpren tres funcións fundamentais: de garantía, de pagamento e de financiamento. Para unha empresa que por primeira vez accede a eses mercados adoitan ser uns grans descoñecidos, polo que imos realizar unha guía rápida dos créditos documentarios.

En primeiro lugar, veremos en que consisten e o seu funcionamento básico; despois, centrarémonos nas distintas clases de créditos documentarios que hai e as comisións máis habituais que xeran; para terminar vendo as vantaxes e inconvenientes que teñen os créditos documentarios tanto para o importador como para o exportador.

Báner superior Credito Documentario Báner superior Credito Documentario
Créditos documentarios L/C
O medio de pagamento máis seguro fronte ao risco.

Crédito documentario: definición e funcionamento

O crédito documentario é un mandato de pagamento que o importador cursa a través da súa entidade financeira para que, directamente ou a través doutro banco, pague ao exportador o importe da operación, sempre que ese exportador cumpra, estritamente, co condicionado do propio crédito (xeralmente a entrega de determinada documentación). Vexámolo máis detalladamente para comprender o papel que xoga cada unha das partes:

1. O primeiro paso é que o importador e o exportador cheguen a un acordo, teñan un contrato de compravenda internacional e claras as condicións do crédito documentario, con todos os documentos que se deben recoller nel. Neste momento, o importador solicitará ao seu banco a apertura do crédito documentario a favor do exportador, incluíndo na solicitude todas as condicións do crédito.

2. O segundo paso depende do banco emisor (importador), que recibe a solicitude de crédito, estuda a documentación e o risco da operación e procede á súa aprobación ou denegación. En caso afirmativo, procede á emisión do crédito subscribindo cun banco do país exportador (banco avisador) o documento onde se materializa o devandito crédito documentario, e informa diso o importador.

3. O terceiro paso depende do banco do exportador, que notifica a apertura do crédito documentario e que o informa das condicións. O exportador estudará as referidas condicións e se están de acordo ao pactado co importador procederá ao envío da mercadoría.

Unha vez embarcada a mercadoría, o exportador presentará no banco toda a documentación requirida. Neste caso, se todo está conforme ao estipulado, o banco avisador paga ao exportador o importe do crédito, sexa á vista ou nunha data posterior. Despois, envía ao banco emisor a documentación e ratifica as condicións de pagamento. O banco emisor reembolsaralle o importe anticipado e entregará a documentación recibida contra pagamento á vista ou contra aceptación de pagamento nunha data posterior.

Por último, o banco emisor/importador realizará o pagamento e, coa documentación recibida, o banco emisor poderá retirar a mercadoría. O pagamento poderá ser á vista ou en data futura, dependendo das condicións do crédito.

Exemplo práctico

Unha empresa española (a ordenante) importa cana de azucre de Xamaica por un millón de euros. De acordo co pactado co exportador xamaicano (beneficiario) diríxese ao seu banco (confirmador) e solicita que lle abra un crédito documentario (tamén coñecido como carta de crédito) pola antedita cifra.

Nese documento ou carta recóllese que o banco emisor pagará esa cifra cando o exportador lle faga chegar unha documentación concreta. O habitual adoita ser o coñecemento de embarque da mercadoría, máis calquera outra documentación que se estime conveniente (certificados sanitarios, peritaxes, seguros, etc.).

Ao habitual risco de cobrar ou non cobrar propio de toda operación comercial únese o feito de que adoitan ser operacións de volume, con reclamacións complexas de levar a cabo, ao interviren distintas xurisdicións. Polo tanto, o crédito documentario é unha operación de risco para a entidade financeira.

Báner central Creditos documentarios Báner central Creditos documentarios
Risco comercial
Protéxete cos créditos documentarios L/C

Clases de créditos documentarios

Os créditos documentarios poden ser revogables ou irrevogables. Os primeiros carecen de moito sentido, pois permiten ser anulados con posterioridade á súa emisión, deixando de cumprir a función de garantía, polo que xeralmente nos imos encontrar con créditos documentarios irrevogables.

Crédito documentario sen confirmar. O banco emisor do crédito, para comunicar ao exportador deste, fará uso dun banco no país do exportador. Ese banco é o chamado banco avisador, que actuará por conta do banco emisor, comunicando a apertura do crédito, recollendo a documentación e pagando se for o caso.

Se o avisador se limita a iso é un crédito documentario confirmado, orixínase cando o exportador solicitase, e o emisor así o fixese, que un banco do seu país, ben o banco avisador ou outro que o beneficiario sinale, garanta que o emisor lle vai pagar.

En función de cando se produce o pagamento, este será á vista, contra a entrega da documentación ou en prazo posterior, desde a entrega desta.

Os créditos documentarios transferibles son aqueles nos que o beneficiario pode sinalar outras persoas que poidan compartir a devandita garantía e a quen lles vai ser aboado o diñeiro; o habitual se o exportador é un mero intermediario ou broker que actúa en representación doutros clientes.

Outra modalidade con finalidades similares é o crédito documentario backtoback, que se dá cando o exportador-intermediario abre ou ordena un crédito documentario coa garantía doutro do que é beneficiario.

O crédito documentario pode ter unha cláusula de anticipo parcial a favor do beneficiario, antes de entregar a documentación. Se é a cláusula vermella, será contra un mero recibo dos fondos ou un aval. Se é verde, necesitará acreditar estar en propiedade da mercadoría.

Por último, cómpre falar dos créditos documentarios revolving, que son aqueles que permiten ser reutilizados durante un determinado período de tempo.

Comisións usuais dos créditos documentarios

Lembremos que o crédito documentario é un híbrido de aval e medio de pagamento, o que pola súa parte posibilita que sexa usado como ferramenta de financiamento. As comisións que afectan a este tipo de créditos repártense entre ordenante e beneficiario.

A empresa ordenante pagará comisións estruturadas como as dos avais: unha comisión de apertura e unha de risco trimestral. Se o pagamento é diferido, a de risco trimestral é substituída por un equivalente por pagamento diferido desde que se entrega a documentación. Se hai que modificar o crédito ou hai discrepancias (discutir a documentación entregada), adóitanse cobrar tamén comisións. Ademais, acostúmanse repercutir os gastos do swift que se utiliza en todo este proceso.

O beneficiario deberase facer cargo de comisións como a de aviso do banco pagador, a de confirmación, a de transferencia ou a de pagamento en metálico. Este acordo pode ser negociado para que as asuma o ordenante.

Vantaxes e inconvenientes dos créditos documentarios

Dentro das vantaxes para o exportador está a elevada seguridade nos pagamentos, así como a puntualidade no cobramento se se presentan todos os documentos requiridos. Ademais, posibilita o financiamento con garantía do propio crédito documentario. Para o importador ofrece seguridade sobre a data e as condicións de entrega da mercadoría. Ademais, avala a súa solvencia ante o exportador.

Canto ás desvantaxes, ten un custo máis elevado que outros medios de pagamento. O exportador pode ter algunha dificultade na presentación de todos os documentos conformes. Para o importador o maior inconveniente pode xurdir por ter que realizar o pagamento sen verificar as características da mercadoría.

CTA Credito documentario CTA Credito documentario
Empresas - Tamén che podería interesar Empresas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Contámosche cales son os distintos criterios para clasificar unha empresa en función do seu tamaño.
  • Explicámosche como axudan a establecer os impostos que debe pagar cada traballador en función dos seus ingresos
  • Contámosche todos os detalles que precisas saber sobre esta asociación estratéxica temporal.