Que é o cashflow?

O fluxo de caixa é un dos principais indicativos do estado financeiro dunha empresa que hai que coñecer

Podemos definir o cashflow como o fluxo de caixa ou de tesouraría, aínda que máis que unha definición é unha tradución. Imos ver que información nos ofrece este indicador sobre o estado financeiro do noso negocio ou empresa.

Que un empresario ou un directivo saiba ler un balance, unha conta de perdas e ganancias, é algo inescusable hoxe en día por moito que o financeiro non estea dentro da súa competencia. Pero con isto non abonda, hai que saber compasalo coa realidade. E a realidade é a liquidez, a tesouraría. E aquí é onde nos facemos a seguinte pregunta: que é o cashflow?

Trátase dun termo que se segue usando moito, aínda que cedeu ante o avance doutros como o EBITDA. En todo caso, o máis importante é entender as razóns polas que se recorre ao mesmo, as súas limitacións e como podemos empregalo. Centrarémonos nestes puntos en vez de profundar en clasificacións e modos de calculalo, que requirían unha extensión enorme e que nos desviarían do esencial.

Báner superior Clic Pay Báner superior Clic Pay
Autónomos e pemes
Tes a opción de financiar os pagamentos máis habituais do teu negocio.

A contabilidade e a caixa

Un dos principais problemas ao realizar unha análise contable é o de conciliala coa nosa realidade financeira. É habitual atopármonos con empresas cunha excelente saúde segundo unha primeira impresión das súas contas, que teñen as caixas baleiras. En tempos de crise, máis alá dos resultados, aténdese á tesouraría da empresa, e aí comezamos a toparnos co concepto de cashflow.

Podemos definir o cashflow como o fluxo de caixa ou de tesouraría. Pero iso, máis que unha definición vén sendo unha tradución. Así que vexamos a que adoita darse habitualmente nas escolas.

Cashflow: Beneficio + amortizacións + provisións

Como vemos, o cashflow é un indicador no que se agregan aos beneficios nun período determinado as amortizacións e as provisións. Por que se fai a isto? Se entendemos a resposta a esta pregunta empezaremos a dármonos conta da tarefa que nos queda por diante e da dimensión do problema.

As amortizacións son un custo que non supón unha saída do diñeiro. A nivel contable, supoñen unha minoración do resultado do exercicio, pero non implican un desembolso. O efectivo, a tesourería, segue aí. Outro tanto ocorre coas provisións.

Como podemos comezar a imaxinar, a través do cashflow intentamos concretar as nosas dispoñibilidades financeiras, o efectivo que unha empresa é capaz de xerar nun período determinado, o que ten unha importancia capital. Pero non vai ser tan fácil.

Que sentido ten falar de cashflow?

Ir alén do beneficio e chegar a falar de cashflow pode resultarnos moi útil. É un primeiro paso para coñecer a nosa saúde financeira, a súa marcha, a súa evolución. E con ela podemos chegar a responder ás dúbidas acerca de se seremos capaces de cumprir cos nosos compromisos de pagamentos.

Xeramos o cash suficiente para cumprir cos nosos provedores?, e cos nosos acredores?, como impactará un investimento no fluxo de caixa previsto?

Cando deamos voltas á estas cuestións, buscando como cadrar as nosas necesidades coas nosas posibilidades, xurdirán as distintas clases de cashflow por orixe: o chamado operativo, o proveniente de investimentos ou desinvestimentos e o derivado das operacións financeiras...

Fronte a isto, tamén haberá que estudar o cashflow por destino: accionistas, reinvestimentos, amortización de débeda, etc...

Báner central Clic Pay Báner central Clic Pay
Límite de crédito Click & Pay
Para pagamento de impostos, nóminas e provedores.

As limitacións para calcular o cashflow

A fórmula que demos para calcular o cashflow é a máis coñecida e empregada, é o denominado cashflow contable. Pode ser interesante, sobre todo con fins comparativos entre distintos exercicios, pero ten unha limitación importante e vén dada pola regra da devindicación.

A clave está en que se están a computar como tesouraría os beneficios contables e isto non é así en realidade. Que facturásemos unha venda e contabilizado o seu beneficio está moi lonxe de supor que a cobrásemos efectivamente. Se todo vai ben é moi probable que sexa unha venda adiada, e polo tanto, parte das vendas dun exercicio (e os seus beneficios) estarán pendentes de cobramento no segundo. E se as cousas van mal, esas vendas adiadas non se cobrarán e nós xa as tivemos contabilizado coma un euro máis nos nosos petos.

Non se trata de nos esquecer do cashflow, trátase de entender as súas limitacións e recorrer a distintos modos para calculalo entendendo as súas limitacións. É posible que para determinadas finalidades nos sirva o clásico cashflow contable, pero para outras teremos que recorrer a métodos de estimación directa ou indirecta dos nosos fluxos de tesouraría (estudo in situ da tesouraría, evolución do estado de orixe e aplicacións de fondos, etc.).

As limitacións da contabilidade fan necesario dotarse de instrumentos, sexan os que sexan, para testar os niveis de tesourería, actuais e previstos, e así poder xestionalos.

Ferramentas para poder controlar o estado financeiro da túa empresa

No BBVA sabemos o importante que é coidar a xestión da túa empresa. Para conseguilo, pomos á túa disposición o servizo BBVA One View, un agregador financeiro que che ofrece toda a información relativa ás túas contas, contas de crédito e tarxetas dunha soa ollada e sen importar a entidade bancaria. Unha boa forma de obter unha visión global da túa tesourería desde unha única plataforma e en tempo real. Todo, cos máis altos estándares de seguridade e privacidade do BBVA.

Descubre as posibilidades que che ofrece desde a banca en liña do BBVA Net Cash, a través da web ou da app, ou entrando en www.bbvaoneview.com.

CTA Clic Pay CTA Clic Pay
Empresas - Tamén che podería interesar Empresas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Contámosche cales son os distintos criterios para clasificar unha empresa en función do seu tamaño.
  • Explicámosche como axudan a establecer os impostos que debe pagar cada traballador en función dos seus ingresos
  • Contámosche todos os detalles que precisas saber sobre esta asociación estratéxica temporal.