Que función ten a administración concursal?

Explicámosche as tarefas esenciais desta figura

Á administración concursal encoméndanse funcións moi importantes, que máis adiante se indican, que terá que exercer de forma colexiada, salvo as que o xuíz atribúa individualizadamente a algún dos seus membros. Cando a complexidade do procedemento o esixa, o xuíz poderá autorizar a delegación de determinadas funcións en auxiliares.

Son funcións esenciais da administración concursal as de intervir os actos realizados polo debedor en exercicio das súas facultades patrimoniais ou substituír o debedor cando fose suspendido nese exercicio, así como a de redactar o informe da administración concursal ao que terán que unirse o inventario da masa activa, a lista de acredores e, se é o caso, a avaliación das propostas de convenio presentado.

Báner superior Conta Negocios Báner superior Conta Negocios
Conta negocios
A conta para o teu negocio sen comisión de mantemento.
A administración concursal terá que pronunciarse sobre a inclusión de todos os créditos postos de manifesto no procedemento, tanto dos que fosen comunicados no prazo e na forma que a lei establece como dos que resultasen dos libros e documentos do debedor ou que por calquera outro medio consten no concurso. Na relación dos recoñecidos, os créditos clasificaranse, conforme á lei, en privilexiados -con privilexio especial ou xeral-, ordinarios e subordinados.

Función da administración concursal

A función da administración concursal é complexa e está composta por diversas funcións que a propia lei 22/2003, de 9 de xullo, concursal, no seu artigo 33, divide en diversas categorías, que son indicadas a seguir:

a) De carácter procesual:

 • 1.º Exercer a acción contra o socio ou socios persoalmente responsables polas débedas anteriores á declaración de concurso.
 • 2.º Exercer as accións de responsabilidade da persoa xurídica concursada contra os seus administradores, auditores ou liquidadores.
 • 3.º Solicitar, se é o caso, o embargo de bens e dereitos dos administradores, liquidadores, de feito ou de dereito, apoderados xerais e de quen tivesen esta condición dentro dos dous anos anteriores á data de declaración do concurso, así como dos socios ou socios persoalmente responsables polas débedas da sociedade anterior á declaración de concurso nos termos previstos no artigo 48 ter.
 • 4.º Solicitar, se é o caso, o levantamento e cancelación de embargos realizados cando o mantemento destes dificultase gravemente a continuidade da actividade profesional ou empresarial do concursado, con excepción dos embargos administrativos, respecto dos que non se poderá acordar o levantamento ou cancelación, en ningún caso, de acordo co artigo 55.
 • 5.º Enervar a acción de desafiuzamento exercitada contra o debedor con anterioridade á declaración do concurso, así como rehabilitar a vixencia do contrato de arrendamento ata o momento mesmo de practicarse o efectivo lanzamento.
 • 6.º Exercer as accións rescisorias e as demais de impugnación.
 • 7.º Solicitar a execución da condena en caso de que o xuíz condenase os administradores, apoderados ou socios a cubriren o déficit.
 • 8.º Solicitar a transformación do procedemento abreviado en ordinario ou un procedemento ordinario en abreviado.
 • 9.º Substituír o debedor nos procedementos xudiciais en trámite.
 • 10.º Exercer as accións de índole non persoal.

b) Propias do debedor ou dos seus órganos de administración:

 • 1.º Realizar, ata a aprobación xudicial do convenio ou a apertura da liquidación, os actos de disposición que considere indispensables para garantir a viabilidade da empresa ou as necesidades de tesouraría que esixa a continuidade do concurso.
 • 2.º Asistir aos órganos colexiados da persoa xurídica concursada.
 • 3.º Realizar os actos de disposición que non sexan necesarios para a continuidade da actividade cando se presenten ofertas que coincidan substancialmente co valor que se lles dese no inventario.
 • 4.º Solicitar ao xuíz do concurso a revogación do nomeamento do auditor de contas e o nomeamento doutro para a verificación das contas anuais.
 • 5.º Asumir, logo da atribución xudicial, o exercicio dos dereitos políticos que correspondan ao debedor noutras entidades.
 • 6.º Reclamar o desembolso das achegas sociais que fosen diferidas.
 • 7.º Rehabilitar os contratos de préstamo e os demais de crédito a favor cuxo vencemento anticipado por non-pagamento de cotas de amortización ou de xuros devindicados se producise dentro dos tres meses precedentes á declaración de concurso, sempre que concorran as condicións do artigo 68.
 • 8.º Rehabilitar os contratos de adquisición de bens mobles ou inmobles con contraprestación ou prezo adiado cuxa resolución se producise dentro dos tres meses precedentes á declaración de concurso, conforme ao disposto polo artigo 69.
 • 9.º Solicitar autorización para que o administrador inhabilitado poida continuar á fronte da empresa.
 • 10.º Convocar a xunta ou asemblea de socios para o nomeamento de quen teñan que cubrir as vacantes dos inhabilitados.
 • 11.º Conceder ao debedor a conformidade para interpor demandas ou recursos, avirse, transixir ou desistir cando a materia litixiosa poida afectar ao seu patrimonio, salvo en accións de índole non persoal.
 • 12.º No concurso necesario, substituír as facultades de administración e disposición sobre o patrimonio do debedor de conformidade co disposto polo artigo 40.2 e, en particular:
  • i) Adoptar as medidas necesarias para a continuación da actividade profesional ou empresarial.
  • ii) Formular e someter a auditoría as contas anuais.
  • iii) Solicitar ao xuíz a resolución de contratos con obrigas recíprocas pendentes de cumprimento se o estimasen conveniente ao interese do concurso.
  • iv) Presentación de declaracións e autoliquidacións tributarias.
 • 13.º No concurso voluntario, intervir as facultades de administración e disposición sobre o patrimonio do debedor de conformidade co disposto polo artigo 40.1 e, en particular:
  • i) Supervisar a formulación de contas.
  • ii) Determinar os actos ou operacións propias do xiro ou tráfico que por ser necesarios para a continuidade da actividade quedan autorizados con carácter xeral.
  • iii) Autorizar ou confirmar os actos de administración e disposición do órgano de administración.
  • iv) Conceder ao debedor a autorización para desistir, avirse total ou parcialmente, e transixir litixios cando a materia litixiosa poida afectar ao seu patrimonio.
  • v) Autorizar a interposición de demandas.
  • vi) Presentar declaracións e autoliquidacións tributarias.

c) En materia laboral:

 • 1.º Dar cumprimento ás resolucións xudiciais que recaesen na data da declaración de concurso en procedementos de modificación substancial das condicións de traballo de carácter colectivo, de traslado colectivo, de despedimento colectivo e de suspensión de contratos e redución de xornada.
 • 2.º Solicitar do xuíz do concurso a modificación substancial das condicións de traballo e a extinción ou suspensión colectiva dos contratos de traballo en que sexa empregador o concursado.
 • 3.º Intervir nos procedementos de modificación substancial das condicións de traballo de carácter colectivo, de traslado colectivo, de despedimento colectivo e de suspensión de contratos e redución de xornada iniciada durante o concurso e, se é o caso, acordalos cos representantes dos traballadores.
 • 4.º Extinguir ou suspender os contratos do concursado co persoal de alta dirección. 5.º Solicitar do xuíz que o pagamento das indemnizacións derivadas dos contratos de alta dirección se adíe ata que sexa firme a sentenza de cualificación.
Báner central Conta Negocios Báner central Conta Negocios
BBVA para autónomos e pemes
Unha conta dirixida tanto a autónomos como a pemes que necesiten unha conta para a súa actividade profesional.

d) Relativas a dereitos dos acredores:

 • 1.º Modificar a orde de pagamento dos créditos contra a masa cando o considere conveniente nos termos previstos no artigo 84.3.
 • 2.º Elaborar a lista de acredores, determinar a inclusión ou exclusión na lista de acredores dos créditos postos de manifesto no procedemento, resolver a inclusión de novos créditos na lista de acredores definitiva e informar sobre a inclusión de novos créditos na lista de acredores definitiva antes da aprobación da proposta de convenio.
 • 3.º Solicitar a apertura da fase de liquidación en caso de cesamento da actividade profesional ou empresarial.
 • 4.º Comunicar aos titulares de créditos con privilexio especial que opta por atender o seu pagamento con cargo á masa e sen realización dos bens e dereitos afectos. 5.º Pedir ao xuíz a subsistencia do gravame en caso de venda de bens afectos a privilexio especial.
 • 6.º Solicitar ao xuíz a realización de pagamentos de créditos ordinarios con antelación cando estime suficientemente cuberto o pagamento dos créditos contra a masa e dos privilexiados.

e) Funcións de informe e avaliación:

 • 1.º Presentar ao xuíz o informe previsto no artigo 75.
 • 2.º Realizar o inventario da masa activa co contido do artigo 82.
 • 3.º Propor ao xuíz o nomeamento de expertos independentes.
 • 4.º Avaliar o contido da proposta anticipada de convenio.
 • 5.º Realizar a lista de acredores e o inventario definitivo de conformidade co previsto no artigo 96.5.
 • 6.º Avaliar o contido do convenio, en relación co plan de pagamentos e, se é o caso, co plan de viabilidade que o acompañe.
 • 7.º Informar sobre a venda como un todo da empresa do debedor.
 • 8.º Presentar ao xuíz do concurso informes trimestrais sobre o estado das operacións de liquidación e un informe final xustificativo das operacións realizadas na liquidación.
 • 9.º Presentar ao xuíz un informe razoado e documentado sobre os feitos relevantes para a cualificación do concurso, con proposta de resolución de concurso culpable ou fortuíto.
 • 10.º Informar antes de que o xuíz acorde a conclusión do concurso polo pagamento da totalidade dos créditos ou por renuncia da totalidade dos acredores recoñecidos.
 • 11.º Actualizar o inventario e a lista de acredores formados no procedemento en caso de reapertura.

f) Funcións de realización de valor e liquidación:

 • 1.º Substituír os administradores ou liquidadores cando se abra a fase de liquidación.
 • 2.º Presentar ao xuíz un plan de liquidación para a realización dos bens e dereitos integrados na masa activa do concurso.
 • 3.º Solicitar ao xuíz a venda directa de bens afectos a créditos con privilexio especial.

g) Funcións de secretaría:

 • 1.º Comunicación electrónica da declaración de concurso á Axencia Estatal da Administración Tributaria e á Tesouraría Xeral da Seguridade Social.
 • 2.º Comunicar aos acredores a declaración de concurso e a obriga de comunicar os seus créditos.
 • 3.º Comunicar aos acredores a lista de acredores provisional prevista no artigo 95.
 • 4.º Recibir as comunicacións de créditos dos acredores.
 • 5.º Asistir o secretario do xulgado na xunta de acredores ou presidir esta cando así o acorde o xuíz.
 • 6.º Asistir á xunta de acredores.
 • 7.º Informar da declaración de concurso aos acredores coñecidos que teñan a súa residencia habitual, domicilio ou sede no estranxeiro.
 • 8.º Solicitar a publicidade rexistral no estranxeiro do auto de declaración e doutros actos do procedemento cando así conveña aos intereses do concurso.
 • 9.º Esixir a tradución ao castelán dos escritos de comunicación de créditos de acredores estranxeiros.
 • 10.º Realizar as comunicacións telemáticas previstas na Lei.

h) Calquera outra que esta ou outras leis lle atribúan.

As funcións indicadas anteriormente exerceranse conforme ás previsións específicas para as distintas clases de concursos e fases do proceso concursal.

CTA Conta Negocios CTA Conta Negocios
Empresas - Tamén che podería interesar Empresas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Contámosche cales son os distintos criterios para clasificar unha empresa en función do seu tamaño.
 • Explicámosche como axudan a establecer os impostos que debe pagar cada traballador en función dos seus ingresos
 • Contámosche todos os detalles que precisas saber sobre esta asociación estratéxica temporal.