Que dereitos teñen os accionistas ou partícipes dunha sociedade de capital?

Explicamos detalladamente a regulación dos dereitos dos accionistas

As sociedades de capital, anónimas e limitadas, son a forma xurídica máis común e xeneralizada para dar soporte a unha actividade empresarial. Máis alá das sociedades unipersoais, resulta evidente que a relación entre os socios é clave. Agora ben, que dereitos teñen os accionistas ou partícipes dunha sociedade?

Regúlanse no artigo 93 e seguintes da Lei de sociedades de capital.

Báner superior Conta Negocios Báner superior Conta Negocios
Conta negocios
A conta para o teu negocio sen comisión de mantemento.

Nos termos establecidos nesta lei, e salvo os casos nela previstos, o socio terá, como mínimo, os seguintes dereitos:

 • O de participar no reparto das ganancias sociais e no patrimonio resultante da liquidación.
 • O de asunción preferente na creación de novas participacións ou o de subscrición preferente na emisión de novas accións ou de obrigas convertibles en accións.
 • O de asistir e votar nas xuntas xerais e o de impugnar os acordos sociais.
 • O de información.

Podemos dividir estes dereitos en dous grandes grupos, os de contido político ou vinculados á xestión da sociedade e os económicos, aqueles que permiten participar das ganancias principalmente a través de dividendos.

Por outro lado, estes dereitos non son absolutos e poden ser modulados polos estatutos, o tipo concreto de acción ou participación que se posúa, etc.

As participacións sociais e as accións poden outorgar dereitos diferentes. As accións que teñan o mesmo contido de dereitos constitúen unha mesma clase. Cando dentro dunha clase se constitúan varias series, todas as que integren unha serie deberán ter igual valor nominal.

Para a creación de participacións sociais e a emisión de accións que confiran algún privilexio fronte ás ordinarias, terán que observarse as formalidades que correspondan no seu caso concreto.

Dereitos políticos

Os dereitos políticos son os que garanten a participación na xestión da sociedade. Podemos citar, entre outros, os seguintes:

 • Dereito de asistencia, de voz e voto nas xuntas xerais: a este dereito pódenselle pór mínimos, ou excluír directamente algún tipo de accións deste (a cambio dun réxime económico privilexiado, as chamadas accións sen voto). En principio, as decisións son tomadas por maioría e en función do capital representado polos títulos que cada un posúa, pero poden ser necesarias maiorías cualificadas ou privilexiar, segundo as lexislacións, determinado tipo de accións.
 • Dereito de información: é o presuposto lóxico do anterior, xa que para poder exercelo é necesario estar ao tanto da marcha da sociedade. Debe facilitarse o acceso do accionista ás contas anuais, ao informe de xestión e, en xeral, a calquera documento que se vaia aprobar na xunta. Por suposto, isto inclúe a petición de aclaracións na propia xunta, aínda que este é un punto onde son habituais as friccións e as discusións sobre o acceso ás quendas de palabra e as respostas que se dan.
 • Dereito de impugnación de acordos sociais: os accionistas e partícipes poden impugnar xudicialmente aqueles acordos das xuntas que vulneren a Lei, os estatutos, ou que prexudiquen o interese societario. A través dela protéxese a si mesmo e a sociedade.
 • Dereito á acción social de responsabilidade: máis alá do ámbito das decisións adoptadas nas xuntas, para controlar o día a día da xestión, os socios poden exercer a acción social de responsabilidade cando consideran que os xestores están lesionando os intereses da sociedade.
 • Dereito de convocatoria de xunta: os socios que representen un 5% da sociedade poden solicitar aos administradores que convoquen unha xunta e, se non foren atendidos, presentalo ante os tribunais.
Báner central Conta Negocios Báner central Conta Negocios
BBVA para autónomos e pemes
Unha conta dirixida tanto a autónomos como a pemes que necesiten unha conta para a súa actividade profesional.

Dereitos económicos

Os dereitos económicos permiten que o accionista ou partícipe poida participar na repartición das ganancias sociais se as houbese. Nos dereitos económicos encóntranse, entre outros, os seguintes:

 • Dereito ao dividendo: o accionista ou partícipe ten dereito aos beneficios que distribúa a sociedade entre os seus socios, o dividendo, en función (con matices) do capital achegado. Convén ter claro que a distribución ou non de beneficios é unha decisión da xunta xeral. Sen beneficios non hai dividendo, pero que se xerasen non implica a obrigatoriedade da repartición.
 • Dereito de subscrición preferente: é o dereito preferente dos actuais socios a acudir ás ampliacións de capital ou ás emisións de obrigas convertibles, para evitar que as súas participacións queden diluídas. Este dereito valórase economicamente e pode ser transmitido polos socios.
 • Dereito de transmisión de accións ou participacións: consiste no dereito dos socios a dispor das accións ou participacións. Este dereito pode verse limitado substancialmente estatutaria ou legalmente, sendo moi frecuentes en sociedades limitadas e en moitas sociedades anónimas para evitar a entrada de socios non desexados.
 • Dereito á cota de liquidación: se a sociedade se disolve, o accionista ten dereito á súa cota proporcional na liquidación.
 • Dereito de representación proporcional no consello de administración, para o suposto de sociedades anónimas.
 • Dereito de separación: en determinados supostos (substitución do obxecto social, traslado do domicilio ao estranxeiro, transformación en soc. comanditaria ou colectiva e, atención, ausencia de repartición de beneficios durante máis de 5 anos en sociedades non cotizadas), os socios que non aprobasen os devanditos acordos poderán reclamar da sociedade que se lles liquide o valor o das súas accións, abandonando a sociedade.
CTA Conta Negocios CTA Conta Negocios
Empresas - Tamén che podería interesar Empresas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Contámosche cales son os distintos criterios para clasificar unha empresa en función do seu tamaño.
 • Explicámosche como axudan a establecer os impostos que debe pagar cada traballador en función dos seus ingresos
 • Contámosche todos os detalles que precisas saber sobre esta asociación estratéxica temporal.