Ferramentas Comercio exterior

Ferramentas de axuda para o comercio internacional.

Test do exportador

Obtén un diagnóstico que che permita coñecer os aspectos que hai que mellorar e as accións que hai que emprender en relación coa organización, o equipo, a oferta, os mercados e a capacidade financeira da túa empresa.

Máis información

Informes de países

Accede a informes sectoriais internacionais para coñecer a realidade dos negocios en máis de 50 países. Podes filtrar por país ou sector segundo che interese.

Máis información

Buscador de barreiras de acceso ao mercado

Mostrámosche cales van ser as barreiras comerciais de acceso a cada mercado e os requisitos necesarios para introducir o produto nos devanditos mercados.

Máis información

Elección de Incoterms

Coñece cales son os termos comerciais que mellor se adaptan á operación de importación ou exportación que vaias realizar.

Máis información

Radar de mercados

Encontra os mercados con maior potencial para os produtos que queres exportar.

Máis información

*Os contidos, bases de datos e ferramentas de Comercio Exterior ás que damos acceso desde esta páxina, son fornecidos e xestionados por ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES S.A. 

ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES S.A (de agora en adiante AFI) é unha sociedade domiciliada en Madrid, c/ Marqués de Villamejor, 5, 28006 e inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid folla núm. 79.387, folio 173, tomo 8.329, secc. 3ª do libro de sociedades, e CIF núm. A-78603206. 

Responsabilidade de ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES S.A.
Os contidos, bases de datos e ferramentas de Comercio Exterior aos que damos acceso desde esta páxina, desenvolveunos e realizounos AFI baixo a súa exclusiva responsabilidade. 

AFI comprométese a utilizar todos os medios á súa disposición para proporcionar información completa, fiable e actualizada. A devandita información facilítase só para efectos informativos, polo que o seu uso non pode dar lugar a responsabilidade por parte de AFI nin do BBVA, e os usuarios son os únicos responsables do uso que fagan desta. 

Dereito de propiedade sobre a información
O uso do contido desta páxina non constitúe un dereito de propiedade sobre os datos dispoñibles. Toda a información, datos, textos, táboas, contidos audiovisuais e gráficos proporcionados por AFI nesta sección están suxeitos a dereitos de propiedade industrial ou intelectual cuxa titularidade pertence a AFI ou a terceiros. 

A utilización non autorizada da información contida nestas ferramentas de Comercio Exterior ás que damos acceso, a súa revenda, así como a lesión dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial de AFI dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.