Medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial por COVID-19

Medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en resposta á pandemia da COVID-19

Infórmate: axudas directas da Liña COVID

Descubre se cumpres cos requisitos, o importe da axuda e os próximos pasos que terías que dar segundo a túa comunidade autónoma.

Ao acceder ao simulador navegarás a un contorno de AFI - Analistas Financieros Internacionales (empresa domiciliada en Madrid, con NIF A-78603206) onde realizar un breve cuestionario anónimo co fin de valorar a túa idoneidade para a obtención de axudas ou subvencións públicas. En ningún caso AFI contará con datos de identificación que poida asociar ás túas respostas

Información das medidas de axuda á COVID-19

O Consello de Ministros aprobou no venres día 12 de marzo de 2021 o Real decreto-lei 5/2021, de medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial, dirixida a seguir protexendo o tecido produtivo, para evitar un impacto estrutural na economía e coa intención de preservar o emprego. 

Con catro eixes de actuación, tres consisten en fondos de axudas a empresas viables por un total de 11.000 MM € e un cuarto na ampliación das moratorias concursais e outras medidas para o adiamento de débeda tributaria.

En concreto, créanse tres fondos de axuda a empresas viables cuxa situación patrimonial se deteriorase como consecuencia da pandemia.

Condicións para solicitar os 3 fondos de apoio

 

 

  • a) Deberán manter a actividade correspondente ás axudas ata 30 de xuño de 2022.
  • b) Non poderán repartir dividendos durante 2021 e 2022.
  • c) Non poderán aprobar incrementos nas retribucións da alta dirección durante un período de dous anos desde a aplicación dalgunha das medidas.

  Igualmente, o RDL aproba a extensión ata 01/06/2022 do prazo para solicitar préstamos con aval do ICO. En caso de que non realizases unha solicitude, podes consultar máis información aquí.

Coñece con maior detalle cada axuda

Esta primeira liña de axuda está dotada con 7.000 MM €, para que as CCAA canalicen axudas aos autónomos e empresas dos sectores máis afectados (a determinación dos CNAE faise no propio decreto, no anexo I). Poderán acceder a ela aqueles cuxo volume de operacións caese máis dun 30 % en 2020 vs. 2019.

Estes 7.000 MM € teñen dous compartimentos: 5.000 MM € ás cidades autónomas de Ceuta e Melilla e todas as CCAA (con excepción das Baleares e das Canarias) e 2.000 MM € ás CCAA das Baleares e das Canarias.

Infórmate: axudas directas da Liña COVID

Descubre se cumpres cos requisitos, o importe da axuda e os próximos pasos que terías que dar segundo a túa comunidade autónoma.

Ao acceder ao simulador navegarás a un contorno de AFI - Analistas Financieros Internacionales (empresa domiciliada en Madrid, con NIF A-78603206) onde realizar un breve cuestionario anónimo co fin de valorar a túa idoneidade para a obtención de axudas ou subvencións públicas. En ningún caso AFI contará con datos de identificación que poida asociar ás túas respostas

Estas axudas terán un carácter finalista para obrigas entre 1/3/2020 e 31/5/2021, contraídas con anterioridade á publicación deste RDL. Dentro dese criterio finalista temos unha prelación establecida: primeiro provedores por antigüidade e posteriormente débeda financeira, primando, en primeiro lugar, aquela que teña aval público.

O RDL fixa un marco xeral, que pode ser revisable polas CCAA.

 • Para empresarios individuais en estimación obxectiva (“módulos”), 3.000 €.
 • Para empresarios individuais ou empresas en estimación directa establécense dous subgrupos, cuns límites de importe que estarán entre os 4.000 e 200.000 €.
 • Ata 10 traballadores a axuda será do 40 % sobre o exceso do 30 % de caída.
 • Máis de 10 traballadores: a axuda será do 20 % sobre o exceso do 30 % de caída.

Establécese o prazo dun mes para que as CCAA asinen os convenios correspondentes.

A segunda liña dótase cun fondo de 3.000 MM € e ten por obxecto establecer medidas de apoio público e introducir un código de boas prácticas (CBP).

 

Ámbito de aplicación: será para as operacións subscritas con aval público entre 17/03/2020 e 12/03/2021 por parte de autónomos e empresas que cumpran con certos requisitos que detallamos no seguinte documento, por tanto, non son medidas de carácter xeral para todos os titulares de operacións con aval público.

Infórmate: Adhesión do BBVA ao Código de boas prácticas

Dispós de máis información das medidas incluídas no Código de boas prácticas

Accede á información

Dotado con 1.000 MM € para o fortalecemento e a recuperación áxil e eficaz da solvencia daquelas empresas de mediano tamaño que, sendo viables a medio e longo prazo, se están a ver afectadas polos efectos da pandemia nos seus balances e nos seus mercados.

Será xestionado por COFIDES, empresa con capital público-privado. As axudas realizaranse en forma de instrumentos financeiros como préstamos ordinarios, préstamos participativos, capital ou outros a empresas que atravesen dificultades temporais.