Axudas por COVID-19

Solucións de financiamento para o teu negocio

No BBVA querémoste axudar a reducir o impacto do coronavirus no teu negocio. Se tes unha empresa ou es autónomo, pódeste beneficiar do financiamento que ofrecemos e que se apoia na liña de avais do Estado xestionada polo ICO.

Poderanse incorporar, con carácter retroactivo, operacións formalizadas a partir de 17 de marzo de 2020.

De que tipo de financiamento se trata?

As nosas axudas, apoiadas na liña de avais ICO, están adaptadas ás túas necesidades:

 • Teñen un prazo de devolución de ata 5 anos, cun ano máximo de carencia para os vencementos de financiamento a longo prazo.
 • Con mantemento do importe para financiamento de circulante.
 • Con liquidez adicional para poder afrontar outros compromisos, como o pagamento de nóminas, tributos ou provedores.
 • Ademais, esforzarémonos en axilizar ao máximo os trámites de formalización.

Só se poderán beneficiar deste financiamento as pemes e autónomos, definíndose como pemes as empresas con menos de 250 empregados, que non superen os 50 millóns de euros en volume de negocio ou os 43 millóns de euros de balance xeral e que, ademais, non participen nin estean participadas nun 25 % ou máis por outra empresa non peme. 

Ademais, un aval garantirá o 80 % do novo préstamo concedido (ou da renovación) tanto a pemes como a autónomos e o BBVA asumirá o custo do aval de cada operación. 

Esta liña de financiamento estará dispoñible ata 30 de setembro de 2020 ou ata que se consuman os importes máximos do tramo inicial. 

Condicións de financiamento suxeitas ao cumprimento dos criterios de elixibilidade esixidos polo ICO. Financiamento, suxeito a aprobación por parte de BBVA, S.A. e, se for o caso, do ICO coa súa dispoñibilidade de liñas de avais.

Cal pode ser a finalidade das axudas?

O financiamento pódese destinar ao pagamento de salarios, facturas, tributos, vencemento de obrigas financeiras ou outras necesidades de liquidez. É dicir, o básico para manter o negocio e o emprego activos nestes momentos complicados.

Como se solicitan as axudas?

A solicitude realízase a través do xestor habitual do BBVA, que aclarará calquera dúbida e indicará como enviar a documentación necesaria. Tamén é posible solicitar que te chamemos ou buscar as oficinas abertas en cada localidade.

Hai que ter en conta que este financiamento está dispoñible para empresas, entidades públicas (nacionais, autonómicas ou locais) e autónomos de calquera sector que teñan domicilio social en España.

Que documentación se require?

Co obxectivo de cumprir cos requisitos de documentación fixados para autónomos e pemes polo Instituto de Crédito Oficial, de agora en diante ICO, a continuación detállanse os documentos necesarios para tramitar a liña de avais Real decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo.

Documentación que se debe presentar ao BBVA:

 • Contas anuais do exercicio 2019 (formuladas ou aprobadas) para pemes (en caso de non as ter, as do último exercicio pechado) e declaración da renda 2019 para autónomos (actividade económica).
 • Modelo 390 de declaración anual de IVE correspondente ao exercicio 2019. 
 • Informe de auditoría do exercicio 2019 se a empresa estivese obrigada. 
 • Certificado de estar ao corrente nas obrigas tributarias e na Seguridade Social (dispoñible telematicamente en www.agenciatributaria.es).

Documentación adicional para enviar ao ICO desde o BBVA:

 • Verificación do Rexistro Público Concursal na que se acredite que a parte financiada non está no momento da solicitude en situación concursal (dispoñible telematicamente en https://www.publicidadconcursal.es/concursal-web/).
 • Xustificación de destino da empresa dos fondos avalados (soldos, salarios, provedores, obrigas tributarias, obrigas financeiras, alugueiros e outras necesidades de financiamento, etc). Este documento será facilitado para asinar no BBVA.  
 • Autorización do cliente ao ICO para poder solicitar CIRBE no vindeiro 31/12/2020. Este documento será facilitado para asinar no BBVA.  
 • Anexo Declaración axudas suxeitas ao regulamento "de minimis". Este documento será facilitado para asinar no BBVA.  

No caso de empresas non pemes, de operacións superiores a 1.500.000 €, ou cando non sexa aplicable o réxime "de minimis", será preciso presentar ao ICO documentación adicional. Os xestores BBVA indicarán en cada caso que documentos adicionais se deberán presentar. 

Descargar PDF coa documentación requirida.

Liña de avais ICO Solicitar información